ชมรมเทนนิส

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร
พ.อ.หญิง พิมพ์ชยา พิพิธธีรสินรอง ผอ.กสน.สสก.ทหาร
ร.ท. มารุต รอดบุญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
น.อ.ภูริช ขันเชื้อฝสธ.รอง ผบ.ทสส.(3)
พล.อ.ต.ธีระพล กรีพานิชผทค.บก.ทท.
พล.ท.พิศนุ พงษ์ศรานันท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ ปินตาประจำแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ. มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ร.ท. ไพฑูรย์ธรรมะ
พ.อ.อ. อนันต์ ดอนพิมพ์เสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ศรีสันต์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร
ร.ท.บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร
ส.ท. กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
นายอภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ. เสฐียรพงษ์ ธรรมโชติประจำ นทพ.
พ.อ. วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.
พ.ต. วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารธุรการ กจส.สสก.ทหาร
พ.อ. ศราวุธ ไชยวิเศษผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร
ร.ต. โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร
นายสุรชัย มีสีดาเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พ.อ.อ.สุเทพ. ปัชชาชัยจนท.การกีฬา กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.หญิง ปานกมล เรืองสวัสดิ์นปก.ประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ช่างต่อจนท.กำลังพล นพค.41 สนภ.4 นทพ.
ร.ท.หญิง ปาริชาต ดวงเกิดอจ.ประจำวิชาอุทกภัย แผนกฝึกศึกษา ศฝภ.นทพ.
นาย โฆษิต กินรีพนักงานการเงินและบัญชี สสน.นทพ.
ส.อ. ธีรภัทร ทองงามขำจนท.สำรวจ ผกส.กกช.นทพ.
พ.ต.หญิง ทักษอร วิบูลย์ปิ่นทันตแพทย์ ผทก.กองแพทย์ สสน.นทพ.
พ.อ.หญิง พูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำ บก.ทท.
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
พ.อ. นพรัตน์ ดวงกลางรองผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการฯ
น.ท.หญิง ชริญรัชต์ กิติสุขกุลสิทธิ์สนง.รอง เสธ.ทหาร(๒)
พ.ท.วรายุ บุญชัยหน.ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.ท. หญิง​ ​ฉัตรติกานต์​ ชื่นเจริญเสมียน​ ผกร.กรป.สปก.ศปร.
พ.ท.ปฐมพงศ์ สุขทองหน.ปฏิบัติการ กชม.สชด.ชด.ทหาร
พ.ต. ณัฐวุฒิ พรหมดำรงค์ประจำแผนกวิจัยและพัฒนาการข่าวกรอง กขท.สนข.ขว.ทหาร
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร
พ.ท. ธีระ ยางราชย์หัวหน้าแผนกดนตรี กองดุริยางค์
พ.ท. ณัฐภูมิ​ สุขทรรศนีย์หน.ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.อ. วีระยุทธ โพสัยเสมียนกองการกีฬา
จ.อ. วิศิษฐ์พร ช่างกลึงกูลเสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.อ. กฤษณะ สาพิมพาเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท. ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
นางสาว อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
น.ท.เจริญ จันแปงเงิน ร.น.หน.ผบร.กสน.สสก.ทหาร
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.ท. วันเดิม จำนงค์สารหน.ผจก.กอส.สสก.ทหาร
ส.อ. สุพุฒิ ศรีพลเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
นงนภัส ปุจฉาการชรก.กปส.ฯ
ส.ต. อนันต์ บุตราศรีพลขับ กกล.ชด.ทหาร
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.
กิรชิตคุณาวงศ์
พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ผอ.กลบ.บก.สปท.
น.ท.หญืง นพวรรณ ใจสะอาดหน.กิจการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร
พ.อ. พรินทร์ การสุทธิ์ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ. ชัยวัฒน์ โชติยานนท์ผช.ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
นายวัชรพล วิวัฒน์พนักงานธุรการทางการแพทย์
พ.อ.ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. อภิภัทร คล้ายวิจิตร์เสมียนการเงิน แผนกวิชาการและระเบียบการเงิน กวก.กง.ทหาร
พ.ท.หญิง วิจิตรา กิติลดากุลหน.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร
พ.อ. ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.จ.อ.สุริยัน พลพิพัฒน์เสมียนงบประมาณ สปช.ทหาร
ส.ท.ธีรพงษ์ กรรณิกาเสมียนการเงิน ผกง.กพ.ทหาร
น.อ.อนุชา จินตนาวงศ์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ต.หญิง วารี ผ่อนเจริญ ร.น.ประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.ท.ทวี ยศพลดิศหน.ตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
น.อ.สุขเจริญ กรีดำรงศักดิ์นปก.ประจำ บก.ทท.
ร.ท.ชยพล พงษ์ดิษยาประจำแผนกจัดหาที่ 2 กจห.สส.ทหาร
พันเอก วิทวัส วัฒนกุลผอ.กวส.สวส.ขว.ทหาร
พ.อ.อ.วัลลพ ดาอ่ำจนท.พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง อรอนงค์ รอดแก้วเสมียน กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.อ.หญิง กัสมา ชาวโพงพางจนท.วิทยาการแพทย์ แผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.เพชรลักษณ์ ขุมบางลี่พนักงานธุรการทางการแพทย์
น.ส.ธิติพร วงค์ศิริพนักงานธุรการทางการแพทย์
น.ส.ปรียาภรณ์ อินทพัฒน์พนักงานธุรการทางการแพทย์
จ.ส.อ.หญิง อรุณรัตน์ เสริมแก้วเสมียน งบประมาณ สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ. ชลธวัช ลอยอากาศจนท. วิจัยเเละพัฒนา แผนกวิจัยเเละพัฒนา กวก.สผอ.สส.ทหาร
ส.อ. กิติพล กัญญาโพธิ์จนท.วิทยาการสารสนเทศ แผนกวิทยาการและห้องสมุด กวก.สผอ.สส.ทหาร
น.ต. วีระยุทธ ทองเพ็ญประจำแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
นาย สุทฒิชัย ดินปรางค์พนักงานช่วยการพยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต. นิธิ หนังสือ ร.น.นตส.กตน.3 สตน.ทหาร
พลอาสาสมัคร วิกรานต์ เลิศไกรมว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พ.ท.หญิงพัชราภรณ์ ปิ่นวันนาหน.วิชาพลศึกษา
พ.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก. ประจำ บก.ทท. ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง นิชาภา ทีปเดชทัพพ์เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง นพค.56 สนภ.5 นทพ.
ร.อ. ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์ ร.น.นายทหารสื่อสาร กสส.สผอ.สส.ทหาร
ณรงค์ชัย ฐิตสิริวรรณเสมียน บก.กรม นร.รร.ตท.สปท.
ศักดิ์ไผท ศักดิกรหน.สนับสนุนการปฏิบัติการ
พ.อ.อภิสิทธิ์ วงษ์บัวแก้วผู้อำนวยการกองวิชาทหาร รร.ตท.สปท.
น.อ.ชัชชัย สนส่ง ร.น.ผช.ผอ.กยป.กบ.ทหาร
ร.ท.จักรกฤษณ์ กรุณารรก.อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ต.ปรัชญา กมลเพชรอจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.จีโรจน์ นาคจีนผอ.กภท.สกศ.รร.ตท.สปท.
พิชญะ อร่ามพงษ์เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ กคป.สปช.ทหาร
น.ท.ทศพร อนงค์หน.แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รร.ตท.สปท.
น.ท.ศักดิ์ไผท ศักดิกรหน.สนับสนุนการปฏิบัติการ ศสภ.ยก.ทหาร
พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น.ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.พรรณวัตร บุญชัยผอ.กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
พล.ท.สุพจน์ มาลานิยมจก.ยก.ทหาร
พ.ท.เรืองชัย เจริญชัยรอง หก.กตก.สกศ.รร.ตท.
พ.จ.อ.สมศักดิ์ บาลจูมครูฝึก แผนกการฝึก กวท.รร.ตท
พ.อ. จิรวัฒน์ แม้นศรีสมรอง ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.อัมรา เทียนบูชาพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นิภาภรณ์ แก้วอุดรพนักงานพัสดุทางการแพทย์
น.ส.กฤดา ฮันตาแวพนักงานธุรการทางการแพทย์
น.ส.น้ำฝน สุทธิพนักงานธุรการทางการแพทย์
ร.ท.หญิง เมทิกา วงษ์ฤทธิ์ประจำแผนกจัดระบบงาน กจก.สปช.ทหาร
พ.อ.ลัญจกร นิยมเสนนปก.ประจำ บก.ทท.
พล.ท.ปรีชา บุญทับผทค.พิเศษ
จ.ส.อ. คมสัน มีศรีเสมียน แผนกแผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม กผร.สนผ.ยก.ทหาร
สุทัตตาคงเอียง
ส.อ. วสันต์ บุญตามช่วยพลวิทยุ นพศ.นทพ.
ส.อ. ไกรสิทธิ์ เผด็จสุริยาช่างซ่อมระบบเช์้อเพลิงฯ นพศ.นทพ.
พ.อ.วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์รอง ผอ.สทพ.นทพ.
พ.อ.บุญฤทธิ์ คชสารนปก.บก.ทท.ช่วยราชการ นทพ.
จ.อ.ภานุพงศ์ แก้วอรุณรอง ผบ.หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย บก.นทพ.
พ.อ.บุญฤทธิ์ คชสารนปก. ประจำ บก.ทท.
พ.อ.วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์รอง ผอ.สทพ.นทพ.
จ.อ. ภานุพงศ์ แก้วอรุณรอง ผบ.หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย บก.นทพ.
ส.อ. วสันต์ บุญตามช่วยพลวิทยุ นพศ.นทพ.
ส.อ.ไกรสิทธิ์ เผด็จสุริยาช่างซ่อมระบบเชื้อเพลิงไฟฟ้า หน่วยสนับสนุน นพศ.นทพ.
พ.อ.หญิง วราภรณ์ ชวนชาติประจำ สปท.
พล.ต.ไพศาล งามวงษ์วานรอง เสธ.สปท.
พ.อ.อ.ธนะพัฒน์ มหันตชัยดิษฐ์พลขับรถ กกล.กพ.ทหาร
''