ชมรมเทนนิส

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0904036655
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร0633519246
พ.อ.หญิง พิมพ์ชยา พิพิธธีรสินรอง ผอ.กสน.สสก.ทหาร0656284904
ร.ท. มารุต รอดบุญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0647364125
น.อ.ภูริช ขันเชื้อฝสธ.รอง ผบ.ทสส.(3)092-681-92
พล.อ.ต.ธีระพล กรีพานิชผทค.บก.ทท.0813119018
พล.ท.พิศนุ พงษ์ศรานันท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.0942705888
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ ปินตาประจำแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0614474488
จ.ส.อ. มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0879997905
ร.ท. ไพฑูรย์ธรรมะ0812823240
พ.อ.อ. อนันต์ ดอนพิมพ์เสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0950166481
จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ศรีสันต์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0841249227
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0818288850
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร0819212475
ร.ท.บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร0633430823
ส.ท. กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0805852248
นายอภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0871235940
พ.อ. เสฐียรพงษ์ ธรรมโชติประจำ นทพ.
พ.อ. วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.0656284914
พ.ต. วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารธุรการ กจส.สสก.ทหาร0639292922
ร.ต.ประจัญพล วงษ์ดนตรีประจำ ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0898088595
พ.อ. ศราวุธ ไชยวิเศษผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร
ร.ต. โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร0865002477
นายสุรชัย มีสีดาเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0896872017
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0849300921
พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พ.อ.อ.สุเทพ. ปัชชาชัยจนท.การกีฬา กกฬ.สสก.ทหาร0890322382
พ.อ.หญิง ปานกมล เรืองสวัสดิ์นปก.ประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ. จักรพงษ์ ช่างต่อจนท.กำลังพล นพค.41 สนภ.4 นทพ.
ร.ท.หญิง ปาริชาต ดวงเกิดอจ.ประจำวิชาอุทกภัย แผนกฝึกศึกษา ศฝภ.นทพ.
นาย โฆษิต กินรีพนักงานการเงินและบัญชี สสน.นทพ.
ส.อ. ธีรภัทร ทองงามขำจนท.สำรวจ ผกส.กกช.นทพ.
พ.ต.หญิง ทักษอร วิบูลย์ปิ่นทันตแพทย์ ผทก.กองแพทย์ สสน.นทพ.
พ.อ.หญิง พูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำ บก.ทท.
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล0892333239
พ.อ. นพรัตน์ ดวงกลางรองผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการฯ0844419744
น.ท.หญิง ชริญรัชต์ กิติสุขกุลสิทธิ์สนง.รอง เสธ.ทหาร(๒)0811508887
พ.ท.วรายุ บุญชัยหน.ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.0899184051
จ.ท. หญิง​ ​ฉัตรติกานต์​ ชื่นเจริญเสมียน​ ผกร.กรป.สปก.ศปร.0945719399
พ.ท.ปฐมพงศ์ สุขทองหน.ปฏิบัติการ กชม.สชด.ชด.ทหาร0817426593
พ.ต. ณัฐวุฒิ พรหมดำรงค์ประจำแผนกวิจัยและพัฒนาการข่าวกรอง กขท.สนข.ขว.ทหาร0811705797
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร0922460446
พ.ท. ธีระ ยางราชย์หัวหน้าแผนกดนตรี กองดุริยางค์0892100368
พ.ท. ณัฐภูมิ​ สุขทรรศนีย์หน.ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0996245178
จ.อ. วีระยุทธ โพสัยเสมียนกองการกีฬา0832200323
จ.อ. วิศิษฐ์พร ช่างกลึงกูลเสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0969450504
ส.อ. กฤษณะ สาพิมพาเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0925951640
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท. ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0898961969
นางสาว อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0861302737
น.ท.เจริญ จันแปงเงิน ร.น.หน.ผบร.กสน.สสก.ทหาร0967190269
พ.ท. วันเดิม จำนงค์สารหน.ผจก.กอส.สสก.ทหาร0922205566
ส.อ. สุพุฒิ ศรีพลเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0917362626
นงนภัส ปุจฉาการชรก.กปส.ฯ0864084159
ส.ต. อนันต์ บุตราศรีพลขับ กกล.ชด.ทหาร 0997458690
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.025756176
กิรชิตคุณาวงศ์0949892959
พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ผอ.กลบ.บก.สปท.0949892959
น.ท.หญืง นพวรรณ ใจสะอาดหน.กิจการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0628629587
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร0982868036
พ.อ. พรินทร์ การสุทธิ์ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร0854751595
พ.อ. ชัยวัฒน์ โชติยานนท์ผช.ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร0958096611
นายวัชรพล วิวัฒน์พนักงานธุรการทางการแพทย์0648694645
พ.อ.ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร0804469798
จ.ส.อ. อภิภัทร คล้ายวิจิตร์เสมียนการเงิน แผนกวิชาการและระเบียบการเงิน กวก.กง.ทหาร0824453626
พ.ท.หญิง วิจิตรา กิติลดากุลหน.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร0900569356


กลับ