ชมรมคนรักการอ่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
ร.ท.จีระศักดิ์ ธรรมนิทาประจำแผนกสารบรรณ กสบ.สบ.ทหาร
พลเอก สุทัศน์ จิตต์โสภาผทค.พิเศษ บก.ทท.
พ.อ. เมธิน แกล้วกล้าผอ.กกฬ.สสก.ทหาร
อภิวิชญ์ คงกุลชัยวัชร์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร
อำไพ เทียนเงินจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท. ปกัณต์ ชมเกิดสกุลผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร
นายณฐพงษ์ บริบูรณ์เจ้าหน้าที่คลัง ผสด.ดย.สสก.ทหาร
พันโทธีระ ยางราชย์หัวหน้าแผนกดนตรี กองดุริยางค์
กนกกร วังยาวเสมียนแผนกสนับสนุนการดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร
พรชนก บุญทีเสมียน กสก.สสก.ทหาร
น.อ.สุกิจ บุณย์เพิ่มผอ.ดย.สสก.ทหาร
พ.ท.ณฤทธ์ กล้ายประยงค์หน.ผสด.ดย.สสก.ทหาร
เข็ม​ชาติ​ จันทร์​ตรง​นักดนตรี​
จ.ส.อ. สมบัติบุตกรนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง วรพร จันทร์ตรงประจำสลก.บก.ทท
จ.ส.อ. มาโนช นาคนิยมเจ้าหน้าที่คลังดนตรี ดย. สสก.ทหาร
ดวงกมล สำแดงผลนักดนตรีแผนกดนตรี
พ.จ.อ หญิง พรวีนัส มานะจาริกประจำ บก .ทท
พ.ท.ณัฐภูมิ​ สุขทรรศนีย์หน.ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.จงอางศึก แสงเพลิงนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
ปุณณภา บุญน้อมนักร้อง
จ.ส.อ.มนทิน บุญหนุนเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา
จ.อ. วีระยุทธ โพสัยเสมียนกองการกีฬา
พ.จ.อ.หญิงนรินรัตน์ สุขก้อนเสมียนแผนกเทคนิคการกีฬากีฬา
นายวิชัย อภิรมย์์์์์์์ธรรรมมพนักงานรักษาสถานที่
น.อ.หญิง วัชรี พงษ์ศิริรอง ผอ.กกฬ.สสก.ทหาร
น.ท.หญิง​ เกศิณี​ ศรประชุม​หน.ผธก.​กกล.กร.ทหาร​ ชรก.กกร.สกร.กร.​ทหาร​
พ.อ. ชุติเดช ทองพูลผอ.กสน.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง วรรณวิภา จินดาสิงห์หน.มว.ดตท.ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ศรัญญา รักวงษ์หน.ผกง.สสก.ทหาร
ร.ต.คำปั่น ดวงพรหมนชง.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง อำนวน ดวงวิเชียรนชง.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง วันวิสาข์ จันทร์ดำเสมียนการเงิน
นางสาว ปวีณา สุกดำเสมียนแผนกการค้า กจส.สสก.ทหาร
นางสาวธัชพรรณ แหยมเจริญเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี ดย. สสก.ทหาร
ร.ท.หญิง หัทยา เอกบุศย์นายทหารบัญชี
ส.ท. ปิยะ ยังอยู่ดีเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ดอกจวน จันทรสมบัติเสมียนการเงิน
จ.อ. วิศิษฐ์พร ช่างกลึงกูลเสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.อ. กฤษณะ สาพิมพาเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
นางสาววนิดา แก้วตรีวงษ์พนักงานบริการ
จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ศรีสันต์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. อนันต์ ดอนพิมพ์เสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ชญาณิศา กระแสร์ญาณเสมียนการเงิน สสก.ทหาร
นางสาว จิตภัสสร อินทร์จันทร์เสมียน ผคค.กสก.สสก.ทหาร
จ.ต.หญิง บุษยมาส ดวงวิเชียรเสมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง สะอาด กองโชคนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ พุ่มทองสุกนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
นางสุชาดา นิยมแสงนักร้อง ชั้น 1 ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ลำพรวน มูลมอญเสมียน ผวก.ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ภมรศรี งามปลั่งนักดนตรรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ภัควดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยานักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.พาทย์ พริ้งวณิชจนท.เครื่องเสียง ผสด.ดย.สสก.ทหาร
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร
น.ท. ผสานวิทย์ ไววิญญาหน.ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ. พงษ์ภัทร ทรงสุนทรรอง ผอ.สสก.ทหาร
ปุณยนุช ประเคนแก้วเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
พ.จ.ต.หญิง จินตนา ธีระโรจนารัตน์จนท.บริหารกิจการ ผจก.กอส.สสก.ทหาร
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร
น.อ.หญิง ชญาณ์นันท์ เพิ่มทรัพย์ ร.น.ผอ.กจส.สสก.ทหาร
ส.ท.หญิง ธนัญญา สืบสังข์เสมียน ผกก.กจส.สสก.ทหาร
สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร
พ.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ปาลิตา ปราบภัยเสมียนการเงิน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
น.อ.หญิง ศิริพร แก้วมหารอง ผอ.กจส.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ทักษพร แจ่มแจ้งเสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
น.ส. นิชาพร อานนท์พนักงานธุรการ
ร.ท.บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร
สิบโทวิชาวัช จันทร์วิเศษนักดนตรี
จ.ส.อ.หญิง สมปอง มณฑาทิพย์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
นางบุณยนุช เกตุมีชัยพนักงานบริการ
นางสาวอาภรณ์ ยอดแสงลูกมือช่าง
ส.อ. วรวุฒิ ไวยกสิกรณ์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท. ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.ท. กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.ท. รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
นายอภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง จารุวรรณ ศิริวงษ์เจ้าหน้าที่ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. ธีรพร ทองภู่พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
น.ส.เจนสุชา จักรอโนลูกมือช่าง สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง บุปผา บุตรโสเสมียนการเงิน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
ธนราม วงศ์นนท์
พ.จ.อ. สุรพล ดิษฐเพชรเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ช่วยราชการ กสน.สสก.ทหาร
นายบงกช สงสารลูกมือช่าง สสก.ทหาร
น.ส.สินีนารถ ลูกอินทร์พนักงานบริการ
วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.
ภาคิน นนทนาทพงศาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร
วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารธุรการ กจส.สสก.ทหาร
ธีระ รักสุจริตเสมียน ผกก.กจส.สสก.ทหาร
โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร
ชลอ เผือกลิขิตเจ้าหน้าที่ ผกก.กจส.สสก.ทหาร
ธนากฤษณ์ ธาดาพงษ์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
ธนวัฒน์ เขตบุรีเสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
เสกสรรค์ คชวารีเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
ร.ต.ประจัญพล วงษ์ดนตรีประจำ ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
สุรชัย มีสีดาเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
นางสาวรัตนันอรกานต์ อยู่ทรัพย์พนักงานบริการ
อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
อนุสรณ์ จันทร์เผ่าแสงลูกจ้าง นอก งป.
ร.อ.ชุมพล แสนคำรรก.ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
น.ท.เจริญ จันแปงเงิน ร.น.หน.ผบร.กสน.สสก.ทหาร
จารุณี สุชาติพนักงานราชการ
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
กันยาวัตร หงษ์วิไลลูกจ้าง นอก งป.
มงคล พรมนิ่มลูกจ้าง นอก งป.
พ.อ.อ.หญิง นฤทัย อึ้งทองเสมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. บรรเจิด บุญครุฑเจ้าหน้าที่สนับสนุน ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
เอกณัฐ สวนดีพนักงานธุรการ
ร.ต.มานิตย์ แดงคงนชง.สสก.ทหาร
พันจ่าเอก ธานี ธรรมแก้วนักดนตรี ดย.สสก.ทหาร
จ.ท.หญิง วรรณพร ใจมั่นคงเสมียน ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.สุเทพ. ปัชชาชัยจนท.การกีฬา กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง จีรนันท์ ดีใจเสมียร ผพพ.กสก.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.บุญธรรม เผือกหอมช่างเขียน กกฬ.สสก.ทหาร
พันจ่าเอก นักรบ วาทีปกรณ์ประจำ บก.ทท
น.ส.ยุพา ลายกำแหงพนักงานบริการ
นางเฉลิมขวัญ ภักดีพนักงานบริการ
พันจ่าเอกหญิง วรรณธยา แก้วสอาดประจำ บก.ทท
จ.อ.หญิงธนวรรณ งามชลาลัยเสมียน ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
นาวาเอก ปริญญา รัตนแสนสุข รน.รอง ผอ.ดย.สสก.ทหาร
สิบตรี สุวิทย์ แสงแก้วนักดนตรี
กฤษณา แก้วมณีพนักงานบริการ
นายอวยชัย แม้นรอดพนักงานบริการ ระดับ 2 สสก.ทหาร
พ.ท. วันเดิม จำนงค์สารหน.ผจก.กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.บุญเรือง กิติพันธ์เจ้าหน้าที่ดุริย่งค์
นายธนากร สิ่วกลางพนักงานรักษาความปลอดภัย
พ.อ.หญิง พิมพ์ชยา พิพิธธีรสินรอง ผอ.กสน.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง วันทนีว์ คงมั่นจนท.ผกก.กจส.ฯ ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร
พ.ท.หญิง ยุวณัฏฐ์ ทองนพคุณหน.สถิติและข้อมูล กอส.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง พรรณวัชร ใจเที่ยงประจำ ผคค.กอส.สสก.ทหาร
พ.จ.อ. กันตเมศฐ์ พิริยอัครโชตินักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.ต.สิทธิกร หนูรอดนักดนตรี
ร.ท. มารุต รอดบุญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง ประวีณา รสฉ่ำเสมียน ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
น.ส. ภัชธนัญ ตั้งถิ่นพนักงานบริการ สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง ภิตินันท์ มาแสวงประจำ ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ร.ต. สมพงษ์ ทิมปรางค์นชง.สสก.ทหาร
ธนิตศักดิ์ สุภโชคธนเศรษฐ์จนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. กมล คงตรงนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
นางสาวรุ้งตะวัน แก้วงามพนักงานราชการ ตำแหน่งนักดนตรี
จ.ส.อ.หญิง อาทิตยา ภวปัญญากุลเจ้าหน้าที่เทคนิคการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร
นางสาว สุรินทร์นภา สุพอเจ้าหน้าที่ประพันธ์เพลง ผวก.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สมฤกษ์ ฉายแสงนักดนตรี
จ.ส.อ. สมเดช พงษ์ดนตรีนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นาย จาตุรนต์ ยิ้มศิริพนักงานราชการ ดย.สสก.ทหาร
ส.ต.หญิง วรรณนิภา แสงรัสมีนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สหภพ ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
น.อ.หญิง ฉัตรพิไล โอสถานุเคราะห์ ร.น.รอง ผอ.กสก.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. นัทชัย ศรีเพ่งนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.วินัย อินทะคงช่างไฟฟ้า-ประปา
ส.ต.หญิง ระพีพรรณ ต่อศรีนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท. พสิษฐ์ กะดีแดงนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ต.หญิง นุชสรา อุ่นเจริญนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง ศิณิภาลักษณ์ เรืองทองเมืองนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นางฐิติยา วัชรพงษ์พนักงานบริการ
นาย ประถม โฉมสุขพนักงานสถานที่ ระดับ 2
ส.ต. วสันต์ วัชรพงษ์เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
นาย อรรถพล ศิริโชติเสมียน ผสด.ดย.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง ชุติมา เจริญผ่องเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
ส.อ. สุพุฒิ ศรีพลเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
จ.อ.หญิง สุภาพร คุ้มถิ่นแก้วนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง ปุณยภรณ์ ไวกสิกรณ์เสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
น.ส. ปาณิศา กังสะดานเสมียน ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
จ.อ.หญิง บัณฑิตา รุ่งสว่างนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท.หญิง กาญจนา ยังอยู่ดีเสมียน ผจก.กอส.สสก.ทหาร
มนัส คชนันทน์จนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
นางสาว วิจิตรา จันทบุตรเจ้าหน้าที่เทคนิคการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. ดิเรก ชะโลธรช่างเขียน ผสด.ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.ต.หญิง กุลิสรา แสงรังษีนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ต. จารึก จุฑาคุปต์นักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พัฒน์นรี นันท์ธรภึมชัยทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ แผนกบริการและบันเทิง กจส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สมิตร สุนทรกูลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สุริการ มณฑลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.อ.ปฏิวัติ อาจเมืองเสมียน ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. เดชา สิทธิตานนท์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สตันย์ มากทุ่งคานักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นายเมธา ยวนเขียวเสมียน แผนกดนตรี
จ.ส.อ. ฐนกร สุวรรณ์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นางสาว กฤตยา แก้วเรียนหน.มว.ดนตรีสากล ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ศรีจรัสนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท.รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
จ.ส.ท. สุรศักดิ์ แพทองช่างไฟฟ้า ผสด.ดย.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. สถิต กีรติธรากุลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท.สิทธิชัย ดวงพรมเสมียน กสก.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. รัชกฤต กุลฉัตรดิลกนักดนรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. อนุสรณ์ กริชพรรณรายเจ้าหน้าที่ประพันธ์เพลง ผวก.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท. รักนาฏ ขาวฉลาดนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ท. ปรรญฐิภัทธิ์ เพชรสุก นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ต. ภาคิน คงประพันธ์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ส.ต.หญิง วิรยา หงส์ศุภางค์พันธ์นักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
จ.อ.หญิง จริยา นิมิตรนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นาย ปรีดา แตงเจริญนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
ร.ท. กิตินันท์ พัวพลเทพหน.มว.โยธวาทิต ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พ.ต. ราชัญ จุฬามณีประจำวิทยาการ ผวก.ดย.สสก.ทหาร
จ.อ.หญิงบัณฑิตา รุ่งสว่างนักร้องแผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
ร.อ.หญิง วรัฎฐยา ชมชื่นหน.มว.หัสดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
นาย ภาณุพงศ์ กันศิริช่างไฟฟ้า - ประปา
ส.ต.ลอยลม อ่อนศิริจนท.สนับสนุน กกฬ.สสก.ทหาร
ส.ท.หญิง ศิวพร ศิริวัฒน์เสมียน ผศด.ดย.สสก.ทหาร
น.ต.หญิง วารี ผ่อนเจริญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ศรีนวล เสียงงาม
นาย รังสรรค์ การญาณพนักงานราชการทดลองปฏิบัติงาน
ร.ต.หญิง ชญาภา สุบรรณ ณ อยุธยาประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง ดาวเรือง เล้าบัณฑิตประจำ สสก.ทหาร ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สมัย มุ่งหมายจนที่การกีฬา ผกฬ.สสก
พ.ต.หญิง อุทัยวรรณ วงษ์กล่ำประจำ ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
พ.ท.พิทักษื ทิพมาศช่วยราชการ กสก.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ณัฐธินี จูพันทะเสมียน ผคค.กอส.สสก.ทหาร
ร.ท. บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร
น.ท.หญิง สุชาดา นาวานุเคราะห์ ร.น.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร
จ.อ.หญิง อัมรินทร์ จำปาถิ่นเสมียนงลประมาณ
ส.ต.อดิศักดิ์ มั่นโพนทองช่างไฟฟ้า - ประปา
ร.ท.หญิง ภูริตา ภักดีพชรกุลนายทหารธุรการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร
ศราวรรธน์ รุมรัตนะผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง รัชนีย์ คล้ายแดงเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
ร.ท.หญิง สายสุนีย์ เมืองมั่งคั่งประจำ​ ​ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ประวิธ รวดเร็วพนักงานบริการ
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.นพปฎล ทองศรีพนักงานโทรคมนาคม ปทท.2 กทค.ศทท.สส.ทหาร
พัชรี ปานพรมเจ้าหน้าที่ปฏิคม กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร
ศิลป์ชัย มานิกบุตรผอ.กมส.สบส.กบ.ทหาร
พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อยปษ.สปท.
พ.อ. วิชัย สาคำภีร์นปก.ประจำ บก.ทท.
น.อ.หญิง พนิตตา บัวทอง ร.น.นปก.ประจำ บก.ทท.
พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปานรอง ผบ.ทสส.
ชยพณัฐ วิรินัตน์รอง สปส กร ทหาร
ส.ท.หญิง เสาวณิต เกตุปานเสมียนแผนกกิจการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ททหาร
ส.ท.หญิง จุฑาภรณ์ ศรีจันทร์เสมียน กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์ นาวารัตน์นายทหารบัญชี ผกง.กง.ทหาร
ส.ท.หญิง อภิญญา เกิดศิริเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
พ.อ. ปริวัตร กาญจนวิฬาผอ.กอส.สสก.ทหาร
พล.ต.โชคชัย พลสมัครผอ.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท.ณัฐพงศ์ นุชศิรินายทหารจัดทำนโยบาย แผนกนโยบายและแผน กนผ.สผอ.สส.ทหาร
ศจี พิศมณีเสมียนงบประมาณ กง.ทหาร
ร.ต.หญิง ชญานิษฐ์ จันทร์เพ็งผช.นายทหารงบประมาณ กง.ทหาร
น.อ. ศักดา เอี่ยมสอาดผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
พ.อ.หญิง นภาพิศ เอี่ยมสอาดรอง ผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง ขวัญแก้ว รังสรรคจนท.กำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
จ.ส.อ. มนตรี ทองสิงห์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กคพ.สส.ทหาร
ส.ต.หญิง นิตยา สุรั้งเสมียยนการเงิน ผสฌ.กสก.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง ศุภามาศ สุขะรูปจนท.กำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท. วีระพันธ์ จันทร์เวชนายทหารโปรแกรมอาวุโส ฯ กพร.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ.ทวี กตารัตน์เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ต.หญิง กิรณา สกุลเฟื่องนายทหารส่งกำลังแผนกส่งกำลังและบริการ ฯ ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง พึ่งรักษา ศรีสุวรรณเสมียนธุรการ
ร.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ธัญญชาติกุลประจำ สส.ทหาร
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
พ.อ.อ. กำธรพล กิมาคมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แผนกส่งกำลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
พ.ต.หญิง ชฎาภรณ์ เอมอุทัยประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ.สมเกียรติ์ จุลโอภาสรอง ผอ.สสก.ทหาร
พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์นายทหารกรรมวิธีข้อมูลอาวุโส แผนกบริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท. ดำรงค์ ภูมิโคกรักษ์นายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส แผนกพัฒนาระบบและบริหารฐานข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ชัยพร ฉายัษเฐียรผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
น.ต.หญิง ธัญยธรณ์ กองแก้วนายทหารกำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร
นางสาว สุจิตรา เชนเกิดพนักงานคอมพิวเตอร์
พ.อ.อ.หญิง น้ำเงิน ไทยแท้เจ้าหน้าที่กำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร
ศักดิ์สีห์ นิลดำผช.ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
น.ท.สมศักดิ์ เมาลีทอง ร.น.นายทหารกรรมวิธีข้อมูลอาวุโส แผนกบริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พลตรี พนม ใจทหารรอง จก.กพ.ทหาร
พ.อ.หญิง วีรวดี ขุขันธินรอง ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท. นพพร จันทร์หอม ร.น.น.โปรแกรม แผนกโปรแกรม กพร.ศทส.สส.ทหาร
พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ผอ.สปก.ยก.ทหาร
น.อ.หญิง ขวัญใจ สรรประดิษฐ์ ร.น.ผช.ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรืองผช.ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พล.ต. ธิติชัย เทียนทอง รอง จก.ยก.ทหาร
พ.ท.หญิง เนตรนพัทธ์ ศังท์คะจาตะกินายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส กพร.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต.หญิง สุธิรัตน์ มีแก้วนายทหารชำนาญงาน สส.ทหาร
จ.ส.ท.เกียรติศักดิ์ อำไพรัตน์นายสิบประจำสำนักงานอาคารสวัสดิการฯ บางซ่อน
นาย สิทธิเทพ เภาน้อยพนักงานรักษาความปลอดภัย
นาย วรวุฒิ ธรรมวงษ์ลูกจ้างประจำ
นาย เมธี ไสยสัตย์พนักงานบริการ
นาย ดิเรก นิตสุวรรณ์พนักงานบริการ
นาย วุฒิพงศ์ ฤทธิโภคช่างไฟฟ้า - ประปา
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร
ชลทิส แก้วเอี่ยมนายทหารปฏิบัติการระบบ
สิบโท สมชาติ แก้วโกยเสมียนกองการอาคารฯ สสก.ทหาร
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง
นาย นพดล นุ่มรุ่งลูกมือช่าง
นาย ครรชิต บุญเต็มบริการ
นาย พรศักดิ์ ภู่กลั่นลูกมือช่าง
ส.อ.ธงชัย วัดแป้นเจ้าหน้าที่คลัง ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
นายบุญชู ศรีพิทักษ์พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
นายสมนึก สำนองคำหน.พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๒
นายนิรันดร์ วิมุติพนักงานบริการ กอส.สสก.ทหาร
นายกฤษณ หนูจุ้ยช่างไฟฟ้า กอส.สสก.ทหาร
พ.ต.เอนก ไพรวัลย์ประจำ ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
นาย เสรีศักดิ์ หนูแก้วลูกจ้างประจำ
น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้วหน.ผปม.กผค.ศปร.
ส.อ.หญิง พรจิณสุนีย์ ทวีผลเสมียน ผปม.กผค.ศปร.
ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เขมะจารีประจำผงป.กผค.ศปร.
จ.ส.อ.หญิง ปริญญา ผิวรักษาเสมียน ผปม.กผค.ศปร.
น.ส.สสิธร เวทมาหเสมียน ผงป.กผค.สปร
พ.ท.รวิโรจน์ โอภาวงศ์หน.ผคก.กผค.ศปร.
น.ต.วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น.ประจำ ผผง.กผค.ศปร.
พ.อ.หญิง นิพัธธา ปาระโมงค์ผช.กผค.ศปร.
ส.อ.หญิง ชมัยพร ทองทา เสมียน ผผง.กผค.ศปร.
สิบตรี ฐิติพงศ์ คำเลิศเสมียนแผนกสถิติและข้อมูลกองการอาคารสวัสดิการทหาร
พ.ท.หญิง จิตติมณฑ์ ติณสูลานนท์หน.ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. วรายุทธ เกิดลอย
จ.ท.หญิง รุ้งลาวรรณ ยอแซฟเสมียน กอส.สสก.ทหาร
นายวิลัย ยอแซฟหน.พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
จ.ส.อ.เอกรินทร์ โพธิวัฒน์
ส.อ.พงศธร อุ่นตาลจนท.โทรคมนาคม ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร
น.ท. ชัด ศิริวัฒน์หน.บริการสารสนเทศ กปท.ศทส.สส.ทหาร
สิบตรี ศรัณย์ ลอองบัวผบพ.กอส.สสก.ทหาร
นาย ศุภชัย อิสารพนักงานบริการ
จ.ส.อ.หญิง แสนสุข พิศสมุทรเสมียน กกฬ.สสก.ทหาร
นาย ก้อง กังสะดานพนักงานบริการ
นาย บดินเดช์ อังคะละอาพันธ์พนักงานบริการ
นาย วินัย ศรีพิทักษ์พนักราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร
นายธาดา พรมชาพนักงานบริการ
นาย จตุรพร โสภาพันธุ์พนักราชการ (ช่างประปา) กอส.สสก.ทหาร
นาย วิเชียร ทรัพย์พืชพนักงานราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร
นาย สิทธิชัย หงษ์ศิริรักษาความปลอดภัย กอส.สสก.ทหาร
นาย จิรวัฒน์ หลอมงูเหลือมพนักงานราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร
วิษณุ ไชยเพ็ชรพนังงานบริการ
นาย วิลัย ยอแซฟพนังงานรักษาความปลอดภัย
พันจ่าโท สุเมธ บุญศิริเจ้าหน้าที่บริการ
นายธวัช ไทยบุรีรัมย์หัวหน้ารักษาความปลอดภัย
นายมานิตย์ บัวเบาพลขับรถ
ส.อ.สุเทพ บุญแสวงช่างไม้-ช่างปูน กอส.สสก.ทหาร
นาย นราธิป ยังกิจการพนักงานบริการ
นาย ปรีช ศรีวรพจน์พนักงานรักษาความปลอดภัย
นาย อภิชาติ ศรีสถิตย์พนักงานธุระการ
จ.ส.อ.บุญเลิศ ธีรเจษฎานายสิบดับเพลิง
ร.ต.หญิง อรณิชา สาลีกงชัยประจำแผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร
พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ผอ.สตป.สจร.ทหาร
พ.อ.ชัยพล นิยะสมรอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร
พล.อ.ต. ธนกร ทรรศนนท์ผคท.บก.ทท.
พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทองผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พ.อ.หญิง อัจฉรา สุนทรนันทนปก.ประจำ สปช.ทหาร
พ.จ.อ. ภัทรกรณ์ ทาสีแก้วเสมียน กกม.สปช.ทหาร
พ.อ.อ. ทักษกร ถิ่นที่พลประจำรถราดน้ำ ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.
ร.ท.หญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษมประจำแผนกแผนงาน กผค.สนผ.ยก.ทหาร
พ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์นปก. ประจำ ศรภ.
สัณห์เพชร สายสรรพมงคลรอง จก.สบ.ทหาร
พสธร สิริมนต์วสุพลประจำแผนกสารบรรณ
พ.อ.หญิง อารยา อุโฆษกิจนปก. ประจำ สลก.บก.ทท.
พ.ต.หญิง พิมญาดา ฉัตรเสถียรพงศ์ประจำแผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร
จ.ส.อ.บัณฑิตย์ ปิ่นทองคำเสมียน กมส.สปก.ยก.ทหาร
พล.ต.นาวิน วัฒนมงคลผทค.บก.ทท.
จ.ส.ท.หญิง พัชราวลี ปิ่นคร้ามศรีเสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณพิเศษ กงป.สปช.ทหาร
ส.ต. วรพล แสนทวีสุขเสมียน กงป.สปช.ทหาร
พ.ท.หญิง บัณรสี ชวาลศิลป์หน.กิจการพิเศษ กบภ.สกร.กร.ทหาร
พ.ต.หญิง ธีรตา กุลตัณฑ์ประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.กร.ทหาร
นางสาวศิริเพ็ญ ยาคุณเสมียน ผพพ.กสก.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง ศรินรัตน์ เจริญรัตนพงษ์ประจำ ผกร.สปก.ศปร.
ร.ท.หญิง วรรณบงกช ตันโตทัยประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.
ร.ท. กุลโรจน์ นิลขำประจำ ผปม.กผค.ศปร.
พ.อ.กิตติ์จิรัฎฐ์ แสงศุภกรผช.ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร
พ.จ.ท.หญิง นันท์นภัส อินทรสุขศรีเสมียน กสก.สสก.ทหาร
ร.อ.หญิงวิมลภักดิ์ วรศรี ร.น.ประจำแผนกประเมินผล กผค.สจร.ทหาร
ร.ท.ชัยพิสิษฐ์ ชื่นอารมณ์ประจำแผนกแผนและโครงการกผค.สจร.ทหาร
ส.อ.วรพล ดีใจเสมียนแผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร
พ.อ.ท.ไพโรจน์ นุชสติเสมียน พผบ.กอส.ฯ
อรอนงค์ เจริญผ่องประจำ ผผค.กสก.สสก.ทหาร
ขนิษฐา ง่มขำหน.นกง.ผกง.สจร.ทหาร
พ.อ. จัตุรงค์ ภูมิยทธิ์ผอ.กผค.สจร.ทหาร
พ.อ. วิชัย แย้มบู่รอง ผอ.กผค.สจร.ทหาร
นาวาเอก นำโชค จันทร์แก้วนายทหารฝ่ายเทคนิค ศทส.สส.ทหาร
น.ส.อรอุมา ตราสุวรรณ์เสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
นาง วรัตน์ มังคะลาลูกจ้างนอกงบ
น.ส. ลัดดา อยู่นรินทร์ลูกจ้างนอกงบ
น.ส. เพ็ญศิณี ไชยมาตย์ลูกจ้างนอกงบ
พล.ร.ท.จีระ เขียนวิจิตร ร.น.ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ส.อ.สุทธิพล เกิดศิริเสมียน ผผค.กสก.สสก.ทหาร
ร.อ.หญิง มยุรา นิลภูมิ ร.น.ผช.นายทหารงบประมาณ ศทส.สส.ทหาร
พล.ต. ประวัติ พุกจีนผทค.บก.ทท.
พ.อ.หญิง กมลกานต์ ปรีดีดิลกนปก.ประจำ บก.ทท.
ส.ท.หญิง อาทิตยา แสนศิริแก้วเสมียน แผนกส่งกำลังบำรุงและบริการ กกล.สบ.ทหาร
น.อ.หญิง ปานดวงใจ อุนสุวรรณนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ.หญิง วรรธนา หวังเพ็ชรงามนปก.ประจำ สบ.ทหาร
จ.ส.อ. นพดล บุญสังข์พลขับรถ แผนกส่งกำลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร
พ.ท.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณหน.เทคนิคการภาพ
พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีจก.กร.ทหาร
พ.อ.กำธร อ่ำสุขนปก.ประจำ กพ.ทหาร
จ.ท.หญิง กัญญ์ณพัชร์ มณีอินทร์ เสมียน ผกบ.บก.สน.บก.บก.ทท.
จ.อ.หญิง ทักษยากร ศักดิ์ธนการเสมียน ผยข.บก.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ.กฤษฎา วราทรรอง.ผอ.สบส.กบ.ทหาร
ร.ต.ธรรศพงศ์ อัครภัทรธรรมประจำ ผกบ.บก.สน.บก.บก.ทท.
ร้อยตรี ต่อพันธุ์ สิริภูบาลนายทหารพลาธิการ ผสบ.กกล.ศปร.
ส.ท.หญิง ศิญาพร ยงค์กลับเสมียน ผคก.กผค.ศปร.
จ.ท.หญิง มาตฤทัย แช่มช้อยผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.อ.หญิง อัญชลี ธรรมยศเสมียนแผนกธุรการและกำลังพล กกล.ศปร.
จ.ต.หญิง สุวิมล วีระสะเสมียน ผสบ.กกล.ศปร.
พ.อ. ธีรพงษ์ เปานิลผอ.กปก.สปก.ศปร.
วิทยา อนันต์สิทธิชัยประจำแผนกแผนและวิเคราะห์การพัฒนาระบบ กพร.สบท.สปช.ทหาร
ร.ท.หญิง ศุภลักษณ์ ศรีจันทร์ดีนายทหารกำลังพล ผธก.กกล.ศปร.
พ.อ. สนธิเดช มุขศรีรอง ผอ.สปก.ศปร.
น.ส. วรรษชนม์ สุนทรกรัณย์ครูฝึกอาชีพ
พ.อ.หญิง นราพร อยู่สำราญผอ.กปก.สปก.ศปร.
นายอิษฎ์ อินทรภูมิครูฝึกอาชีพ
พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ผอ.กรป.สปก.ศปร.
ร.ต.หญิง พรรณพนัช จิตตินรเศรษฐประจำ ผงป.กผค.ศปร.
น.ต. เจริญฤทธิ์ เทพรักษ์ ร.น.ประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.
ร.ท.หญิง วิทตา ขุนจำนวน ร.น.ประจำ ผกร.กรป.สปก.ศปร.
จ.ท.หญิง ฉัตรติกานต์ ชื่นเจริญเสมียน ผกร.กรป.สปก.ศปร.
ศิวะศิลป์ แก้วประสิทธิ์
ณัฐพงษ์ เกตุแก้วนายสิบธุรการ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท
ร.ท.หญิง ชาลิณี เผือกนวลประจำแผนกสารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร
น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ วงเวียนสุขรอง ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ หงส์ทองผช.ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง วีรสุดา กลิ่นทองหน.กรรมวิธีข้อมูล กสท.สปส.กร.ทหาร
น.ท.หญิง อรวรรณ สุขสมบัติหน.สารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง ภัทรสุดา เมืองเขียว ร.น.ประจำ กสท.สปส.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง พรนรินทร์ ปัญญาประทีปประจำแผนกวิเคราะห์ กสท.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ กระจ่างโรจน์เสมียน กสท.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. กิตติคุณ ฐิตโสมกุลจนท.ปฏิบัติการ แผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ.พีรพัฒน์ ราชพิบูลย์ผช.ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท.ธนพล จิ๋วเจริญหน.ผธก.กกล.ศปร.
พ.อ.หญิงวรรณพร เอี่ยมประเสริฐประจำ สลก.ทบ. ปฎิบัติช่วยราชการ สจร.ทหาร
ร.ท.หญิงญานิดา ศรีกฤษณ์รรก.ทส.จเรทหาร
น.ต. อาณัติ วัฒนานุสสรณ์นายทหารส่งกำลังบำรุง ผสบ.กกล.ศปร.
ร.ต.เทพทัย ปาณฑผลินประจำ ผคก.กผค.ศปร.
จ.ท. หญิง​ ​ฉัตรติกานต์​ ชื่นเจริญเสมียน​ ผกร.กรป.สปก.ศปร.
ร.อ. ยศพร วานิชรรก.นายทหารการเงิน สนพ.ยบ.ทหาร
จันทร์เพ็ญ รุททองจันทร์เสมียนตรวจสอบภายใน ศปร.
ร.ต. เทพทัย ปาณฑผลินประจำ กผค.ศปร.
น.อ.ประสงค์ หิรัญญการรอง ผอ.กปก.สปก.ศปร.
พ.อ.ท. สุขสวัสดิ์ บัณฑิตจีนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กมส.สปก.ศปร.
พ.ท.หญิง จุฑาทิพย์ สินธุ์ประเสริฐหน.ผธก.สปก.ศปร.
พ.ท.กิติพนธ์ ศักดิ์มณีหน.ธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
พ.อ.หญิง ภภัสสร สอนซื่อประจำ กร.ทหาร
พ.ท. จิตติ มโนขันติหน.แผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร
น.อ.หญิง กฤษณา สมุดสรประจำ บก.ทท.ช่วยราชการ ศปร.
ส.อ.ณฐภัทร อัครานนท์เสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ฉัตรสุดา เสริมสินเสมียนการเงินแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
นาง อนัญญา พูลสวัสดิ์พนักงานการเงินและบัญชี
ส.อ.หญิง ยศกมล ธารานิตย์เสมียน ผงป.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร.
นางสาว ธนสิริ ทาบ้านฆ้องพนักงานธุรการ กง.ทหาร
นาย ฐากูร มินท์ลวินพนักงานบริการ กง.ทหาร
จ.ส.อ. ธานี แท่งทองเสมียนการเงินแผนกทะเบียนและบริการ กบน.กง.ทหาร
ืร.ท.นครินทร์ ศิริแสงนายทหารปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.
ส.อ.หญิง พรนิภา ชาตินักรบเสมียน ผธก.สปก.ศปร.
ร.ต.หญิง วรรณา เขมะบุลกุลประจำ ผผง.กผค.ศปร.
จ.ท.หญิง สุพรรณวดี โนรินทร์ผช.ครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.
พ.ต.อัครัช อุณหเลขกะนายทหารปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.
พ.อ.อ. จตุพร สุขวิเศษเสมียน ผผง.กผค.ศปร.
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.
พ.อ.ฉัตรชัย ดวงรัตน์ผอ.กบภ.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง นันท์นภัส ปัญญามีศรีกูลเสมียนแผนกปฏิบัตืการ
ร.ต.โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร
อรุณ​ี​ ไชย​สาร​หก.ก​กง.ยก.ทหาร​
น.อ.หญิง เวสาลี บัวรักษานายทหารงบประมาณ สปช.ทหาร
พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งหน.ผสส.กมส.สปก.ศปร.
พล.อ. นครา สุขประเสริฐผอ.ศปร.
พล.อ. ณัฏฐ์ เทียนทองดีผทค.พิเศษ บก.ทท.
พล.ต. ธีรสาสน์ แสงแก้วผทค.บกทท.
พล.ต. ภิญโญ คัมภีร์พันธ์ผทค.บกทท.
พล.ต. เลียบ จันทร์สุขโขผทค.บกทท.
์พล.ต. ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์ผชก.บก.ทท.
์พ.อ.หญิง สุภาพร ปาละวัธนะกุลนปก.ประจำ บก.ทท.
พล.อส. อนันต์ อรรคนันท์พลสารวัตร มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ร.ต. ประจักษ์ โฉมงามนายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสท.ฯ
จ.อ.หญิง นิตยา ทรัพย์พรเสมียนงบประมาณ
กฤติยา โรจนประดิษฐประจำ กปจ.สปส.กร.ทหาร
กวิน นาคเรืองผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร
เกรียงไกร ทองแร่ผช.ผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร
น.ส. ภิรัญชญา อุไรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จ.อ. ณัฐพงศ์ นอศรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.
จ.อ.หญิง วิไลวรรณ สิริเลิศธีรกุลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.
ชวันตรี กิติเจริญศักดิ์ประจำ กร.ทหาร
ส.อ.จิรพัฒน์ สวนอนันต์ผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ กมส.สปก.ศปร.
ครรชิต เวฬุวนารักษ์พ.ท./นท
ชนกนันท์ พลอยใหญ่พ.ท./น.ท.
สถาพร อัมพรสุวรรณาพ.ต./น.ต.
ศักดา เพียงเกาะพ.ต./น.ต.
น.ท.สุรพล มีกรงามหน.ปฎิบัติการระบบ
ชุติกาญจน์ ดวงบุตรพ.อ.อ.
ร.ต. ณัฐพงศ์ วงศ์อิศเรศประจำ ผปม.กผค.ศปร.
เจตริน วงศ์ประทุมชรก.ฝกร.ศบท.
ร.อ. ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ร.น.
รุ่งอรุณ ผิวรักษาประจำ ผผง.กผค.ศปร.
ร.อ. ณฐกร นันทวิจารณ์ ร.น.ทส.จก.กง.ทหาร
ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์นปก.บก.ทท.
ธิติมา แสงสมบุญประจำ กง.ทหาร
น.ส.สุวรรณนี สระทองเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กง.ทหาร
ส.ท.ธณกฤษ บัวสำราญจนท.กพ.ผธก./กพ.กกล.ชด.ทหาร
พล.ต. เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์จก.กง.ทหาร
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ศิรินันท์ ศรีสุวรรณศรนตส.สจร.ทหาร
น.อ.หญิง ศิรินันท์ ศรีสุวรรณศรนตส.สจร.ทหาร
จ.ท.ศิโรฒน์ นาคสุ่นจนท.ควบคุมข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร
สิบเอก จินดา บุญญาฤทธิ์เสมียนแผนกพิจารณารายงานและคำร้อง กสส.สตป.สจร.ทหาร
จ.ต.หญิง ปุญภา จิตสคราญเสมียน แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
ร.ท.หญิง นราภรณ์ ขลังธรรมเนียม ร.น.รรก.นธน.คดีอาญา กคด.สธน.ทหาร
ร.ต. ธนภัทร เสาเปาผช.นธก.สธน.ทหาร
นางสาวกัญจนา รวยรื่นพนักงานธุรการ
ร.ต.หญิง ดลหทัย พวงสมบัติประจำศซบ.ทหาร
สิบโทหญิง อธิวรรณ์ อธิกูลเสมียน แผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร
ส.ท. มาวิณ ภาสประภาจนท.พิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร
ปาณิสรา บะพรเสมียน กรภ.ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ.ศิริพงษ์​ ใจฮวบ​หน.โทร​พิมพ์​ฯ
ส.ต.หญิง รัญชิดา ต้นไม้ทองเสมียนงบประมาณ
พ.อ.ยุทธศิลป์ ผาสุขมูลผอ.กยข.ศซบ.ทหาร
นางสาวกัญญาวีร์ อินก๋าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ. ญาณกิตติ์ เกตุอรุณเสมียน ศซบ.ทหาร
ส.ต.กฤษฎา อุปชินจนท.ปฏิติการ แผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร
ส.อ.สุรชัย​ พลอยประเสริฐช่างซ่อมวิทยุและคลื่นพาห์
ร.ท.กรัณย์ ต้นไม้ทองน.ประจำแผนกปฏิบัติการ กปก.ศซบ.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ณัฐพิณ อุกฤษโชคเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ เสมียนการเงิน ศซบ.ทหาร
พ.ท.หญิง สมัญญา พันธุวัฒนาหน.วิทยาการ กวก.ศซบ.ทหาร
ร.ต.หญิง จารุมน ลอยแก้วผช.นายทหารการเงิน ศซบ.ทหาร
ส.อ.บุรเวทย์ เรื่อศรีจันทร์จนท. กองปฏิบัติการฯ
น.ต.วงศ์บวร นุชท่าโพประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ แจ้งงามพริ้งเสมียนแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร
สมโภชน์ กุลธารารมณ์พนักงานราขการ
จ.ต. อคพล วินทะไชยเสมียนแผนกจัดการศึกษาและววิชาการ ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร
พ.ต.ณัฐพัชร์​ จรรยารุ่งเรืองนายทหารบริหารเครือข่าย​ แผนกบริหารเครือข่าย​ กองระบบควบคุมบังคับบัญชา​ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ​ กรมการสื่อสารทหาร
พ.ต. เอกพงศ์ เอี่ยมศรีประจำแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ แผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วิภาค ปัญจะวัฒนันท์ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร
นายวรเดช สมสง่าชูชาติพนักงานธุรการ
นางสาวธัญวรัตม์ ศรีศิริปัญญาพนักงานธุรการ
พ.อ.อ. ยุทธนา บุญมณีจนท.ตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร
ร.อ.สุรินทร์ รอดทิมประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร
ชวลิต วณิชชากุลจิตพนักงานราชการ ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ.อาธร สุราโพธิ์เสมียนยุทธการและการข่าว กยข.ศซบ.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง จันทิมา สิงห์โตเสมียนแผนกการศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร
ส.อ.เนติธร ต้นทองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
สุรศักดิ์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศจนท.เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร
พ.อ.หญิง จินตนา คุ้มภัยหก.กธก.ศซบ.ทหาร
ร.ต.อนาวิล แก้วสอาดประจำแผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร ชรก.กวก.ศซบ.ทหาร
จ.ส.ต. ธนพล พวงมะลิเสมียน แผนกสรรหาและบรรจุกำลังพล กจก.กพ.ทหาร
นายนวพล ล้อมจันทร์พนักงานคอมพิวเตอร์
ร.ท. ธนันพงศ์ ศรีอักษร ร.น.ประจำแผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร ชรก.กวก.ศซบ.ทหาน
คณิศร ชมแขพนักงานคอมพิวเตอร์
น.ท.ฐติพัฒน์ ไชยวรรณภากรณ์หน.รักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
ณัฐธยาน์ เหมราชจนท.ปฏิบัติการ แผนกพิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร
ส.อ.หญิง สุชานันท์ ส่งเเสงเสมียน แผนกธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร
นราทร มูลมอญจนท.เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร
ร.ต.หญิง จุฑามาศ ม่วงทองนพ. กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ท.หญิง นิชาภา เกตุมีชัย ร.น.ประจำแผนกการเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารการเงิน ศซบ.ทหาร
ร.ท.เสกสรรค์ เทพพิทักษ์ประจำแผนกพิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร
ร.ท. ดำรง มีสิทธิ์ ร.น.ประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
น.ท.หญิง ลภัสกร คล้ายเชยหน.แผนกเงินงบกลาง
จ.ส.ต.หญิง พัชราวรรณ กาวิลเครือเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร
สุกัญญา สุกดำเสมียนการเงิน
น.อ.หญิง สุรีพร ตันวิเชียรศรี ร.น.ผอ.กงด.กง.ทหาร
ทิพย์เนตร เนตรน้อยเสมียนการเงิน
รัตนา ชลวิสุทธิ์พนักงานการเงินและบัญชี
พรเพ็ญ กุมารเพชรหน.นายทหารการเงิน
จ.ส.อ. นันทภพ บำรุงวงษ์เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ ศซบ.ทหาร
พล.ต. ชาติชาย ชัยเกษมผอ.ศซบ.ทหาร
พ.อ.หญิง นริศรา พลอยประไพรอง ผอ.กวก.ศซบ.ทหาร
ร.ต.หญิง จุรีภรรณ เข็มปัญญาประจำแผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร
น.ท.หญิง มลฤทัย งามญาติ ร.น.หน.ธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร
พ.ท.สามารถ บุตรศรีเพ็ชรหน.แผนกถ่ายภาพ
พ.อ. อุกฤษฏ์ สอาดผช.ผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร
น.ท.หญิงสุชารัชต์ เที่ยงธรรม ร.น.หน.ตรวจสอบพิเศษ กคจ.กง.ทหาร
น.อ.อานนท์ เชิญธงไชยผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร
น.ท.ธนพัฒน์ สุกแสงศรี ร.น.หน.ปฏิบัติการ กปก.ศซบ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ปวีนา มหัทธนานนท์เสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑ กคจ.กง.ทหาร
น.ท.หญิง สุภาพร แสงสว่างหน.การศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร
น.ท.วรพล เนตรหาญหน.การฝึก กยข.ศซบ.ทหาร
พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัยผอ.กวก.กง.ทหาร
ส.อ.หญิง อรทัย จันทร์หลวงเสมียนการเงินแผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร
จ.ส.อ. อนุชา ผดุงโชคจนท. ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาต
ร.ต.หญิง จุไรวรรณ ชื่นงามประจำแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
ร.ต.หญิง พัชนีย์ วงศ์สิงห์นชง.กง.ทหาร
โชติกา ไมตรีเปรมพนักงานธุรการ ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ. พูนทรัพย์ จันทีเสมียนการเงินแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
นางสาว สุจาริณีย์ วัตรนนท์นักร้อง
จ.ส.อ. รอบทิศ ขำวิทย์หน.พลขับ
ร.ต.หญิง วิรัลพัชร เลิศพงษ์วรพันธ์ประจำแผนกตรวจสอบพิเศษ กคจ.กง.ทหาร
พ.ท.หญิง จินตนา แป้นตระการหน.เบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร
พ.อ.หญิง สุกัญญา เสาเวียงรอง ผอ.กงด.กง.ทหาร
น.อ.หญิง กฤตชญา จันทร์ลอยเมฆรอง ผอ.กบช.กง.ทหาร
พ.ท.หญิง สิริกร ฉัตรภูติหน.พัฒนาหลักนิยม กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง เพ็ญนภา เป็นทุนประจำ กง.ทหาร
พ.อ.หญิง สมพร ศิวะกรเนตร์รอง ผอ.กคบ.กง.ทหาร
พ.ต.อาเขตต์ ขันธชัยนายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย
ยุทธพงศ์ สดเจริญประจำแผนกการฝึก กยข.ศซบ.ทหาร
พ.จ.ท.หญิง สุนีย์ ทองธานีเสมียนการเงินแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
น.อ.หญิง ศุลีพร คำเครื่อง ร.น.ผอ.กคบ.กง.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง สุกัญญา จำเนียรพลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร
ชนพล ประสพจำรูญภิญโญจนท.บริหารทั่วไป กปก.ศซบ.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง ณัฐชา ผลพัฒน์เสมียนการเงิน แผนกค่าจ้าง กงด.กง.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง ลีลานุช จันทร์หอมเสมียนการเงิน แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ กบช.กง.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง บุษผา เลียงวงษ์สันต์เสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร
น.อ. ชยุติ ภู่พิทยาธนากร ร.น.ผช.ผอ.กปก.ศซบ.ทหาร
จ.อ. คุณากร เพ่งพิศจนท.วิศวกรรมระบบ
คมิก ภัครธวัลพรอจช.แผนกการศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง อัญชลี ชื่นตาเสมียนการเงิน เเผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร
ร.ต. วิรัตน์ สายะวารานนท์นชง.กง.ทหาร
อรรถพล อมาตยกุลจนท.รักษาความปลอดภัย
นาย วรสรรค์ ท้าวประยูรพนักงานการเงินและบัญชี
พ.จ.อ.หญิง ยุพาพร กล่อมเมฆเสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง
ร.ต.วรวุฒิ สมานพงษ์ประจำแผนกเฝ้าระวังเหตุการณ์
น.ส.ปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ กงด.กง.ทหาร
นางสาวปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ
กันยารัตน์ กิมาคมเสมียน กธก.กง.ทหาร
จ่าสิบโท นรินทร์ โสภาเสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบระบบงานการเงิน กองพัฒนาระบบงานการเงิน กรมการเงินทหาร
ส.อ. สรรชัย พุฒิยัติเสมียนแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร
จ่าอากาศเอก ธนูชัย ไทยประยูรเสมียนการเงินแผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒ กคจ.กง.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ประจำ กร.ทหาร
จ.ส.อ. วรวุฒิ เที่ยงภักดิ์เสมียนการเงิน แผนกเก็บหลักฐาน กบช.กง.ทหาร
นางสาวน้ำอ้อย ไชโยพนักงานการเงินและบัญชี
ร.อ.หญิง ศิริวรรณ พึ่งเงินทอง ร.น.ประจำแผนกเงินเดือน กงด.กง.ทหาร
น.ส.สิริกัญญา พูลพิพัฒน์พนักงานการเงินและบัญชี
พ.อ.หญิง ผจงคนธ์ ฤทธิศิลป์หน.สปก.ฝกง.ศบท.
จ.อ. ณัฐพล ทานาจเสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง นิศรา อาจฤทธิ์เสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร
น.ส.ทิพวรรณ คนเฉลียวพนักงานการเงินและบัญชี
น.อ.หญิง วัลย์ลิกา แสงอร่ามรอง ผอ.กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ. ธวัช ธัญญชาติกุลผอ.กปท.ศทส.สส.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ณัฐณิชาช์ แสงเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
นาง มีนา เซ็นสมพนักงานโทรศัพท์ สส.ทหาร
พ.ท. วัชรพันธ์ กาญจนาคมหน.บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร
ส.อ. ปิยวัฒน์ ทองสว่างจนท.บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.ฯ
จ.ท. ณัฐดนัย ศรีสุวรรณจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทสฯ
จ.ส.ต. กฤตภาส พรชัยนพกรณ์จนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
น.ต.หญิง สุรีรัตน์ จำปากะนันท์นายทหารควบคุมข้อมูล แผนกบำรุงรักษาระบบงาน กพร.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนูผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ประไพ วิธุรัติจนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.สส.ทหาร
ส.อ.ชนาธิป อินพักทันจนท.สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.อ. จิรายุส ตรีเมฆเจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร
ยศวดี เบญจพิพิธหน.ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ศรีนะภา แก้วมุ้ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
สุชีรา สุวรรณีเสมียนแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.อ.หญิง สุชีรา สุวรรณีเสมียนแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร
พ.อ.ท. เฉลิมพร แก่นจันทร์ดาแผนกประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน กมส.สปก.ยก.ทหาร
นางรสสุคนธ์ โรจน์ธนพัทธ์พนักงานราชการ
นางสาวสุปราณี สุธรรมพงษ์เสมียนแผนกรายงานและประเมินค่า กยก.ฯ ชรก. กมสฯ
ส.อ. ณัฐธพงษ์ อังกูรพิมลพรเสมียน แผนกความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร
นายณัฐวุฒิ เชื้อพุทธเสมียน แผนกป้องกันภัยทางอากาศ
ส.ท. รชตยศ อินทรสูตเสมียน ผธก.สปก.ยก.ทหาร (ชรก.กปษ.ฯ)
พ.ท. ยงยุทธ สุวรรณรัตน์หน.ปฏิบัติการข่าวสาร กปษ.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ. สมมารถ สุขเกษมผช.ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. มานัด เทศดีเสมียนแผนก ปปส.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
ทวีชัย เสริมสว่างพนักงานบริงานทั่วไป
ร.อ. พีระวัฒน์ กุลบุตรประจำแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. จักรพล ปินตาเชื้อเสมียนแผนกสงครามนอกบแบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. พงษ์วริษฐ์ พัฒปกรณ์ประจำ ยก.ทหาร ชรก.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ.หญิง นิลุบล จรัณยานนท์นปก.ประจำ ยก.ทหาร
พ.ต.หญิง ปุณย์ริสา อังกูรพิมลพรประจำแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
ส.ท. ดุสิต ผาบจันสิงห์เสมียนแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
น.อ.หญิง เรวดี รวงผึ้งหลวงนปก.บก.ทท.
พล.ต. ศักดา ดีเดชารอง จก.กร.ทหาร
พล.ต. พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ผทค.บก.ทท.
พ.อ. ภาดา ศิริมณฑลประจำ กร.ทหาร
พ.ท. จำลอง วงษ์ศรีหน.นายทหารธุรการ สกร.กร.ทหาร
พ.ท.อำนาจ หว่างภักดีหน.แผนกประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน กมส.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ สาธรเสมียน แผนกความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ.จีรัฏฐ์ เชื้อชาตินปก.ประจำ ยก.ทหาร
น.อ.ศิริชัย เรียนดารานปก.ประจำ สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง อรุณี กังวาลศัพย์ประจำ กร.ทหาร
ร.ต.ภามชน เกษสังข์นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
ร.ต. วรวิช พันธ์เปรมนชง.กร.ทหาร
ร.ต.ธรรมนูญ ศิริพราหมณกุลนชง.กร.ทหาร
พานุลักษณ์ อินทไชย
น.อ.ขัตติยะ ปัทมอนุพงศ์ ร.น.รอง ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท. ธีรวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์หน.งบประมาณ กคง.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง จิรัฏฐ์ สีตะจันทร์นปก.ประจำ บก.ทท.
น.ต. กมนบูร พุ่มแย้ม ร.น.ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.
ณัฐฑิตาพร แสงชำนิ
จ.ส.อ.หญิง​ ปรมาภรณ์​ น้อย​คำ​ศิริ​ประจำ​ กร.ทหาร
ร.อ.หญิง กนกวรรณ สอนดิษฐประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
นาวาเอกหญิง ศุภมาส กังวานพณิชย์ประจำ กร.ทหาร
พ.อ.อดิเรก แก้วสุมาลีรอง ผอ.กนผ.กร.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กปส.สปส.กร.ทหาร
ร.ต.หญิง ซองหัตถ์ ยอดไกรศรีประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
พ.ต.หญิง สินีนาท อัคนิบุตรประจำแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
พล.ต. สิทธิชัย มากกุญชรหน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร
ร.ท.หญิง พิชชาพร มาระเนตรประจำแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
นันทิยา ทองคณารักษ์ประจำแผนกปฏิบัติการ
พ.อ. ธีระพร คำขจรนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ.หญิง พรชนก บุญธรรมเจริญประจำ บก.ทท.
ร.ท.นฤเบศ แก้วมณีประจำกอง ยก.ทบ.
ร.ท.จิรภัทร ศิริไล ร.น.ประจำแผนก รายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
ส.ท. ปรีชา บุญญาเสมียน กำลังพล ยก.ทบ.
ส.ท. วิทยา ชิณกะธรรมพลขับ ยก.ทบ.
ส.ต. เศรษฐกิจ ผาแก้วเสมียน ยก.ทบ.
วลันดา โพธิ์เกษมเสมียนแผนกโครงการ กคง.กร.ทหาร
สมเกียรติ พวงทองผอ.กผส.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง กิ่งผกา สอนเวชหน.ศึกษาอบรม กนผ.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง ปิยมาส ลีวภากุลหน.จัดการกำลังพล กวก.กง.ทหาร
ส.ท.จักรพัฒน์ สิทธิ์ศิริกุลเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กสล. ชรก. กกง.
จ.อ.หญิง อนุชิดา เพ็งพลาเสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร
ส.ท.หญิง เพ็ญนภา วิเศษเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.สส.ทหาร
น.ท.ไอศูรย์ วิวัฒน์เจนหน.ปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม กมส.ฯ
ส.อ.หญิง นรินรัตน์ กิ่งรางสาดเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.สส.ทหาร
ธิดารัตน์ ยันประเวช
ณัฐกฤตา คล้ายฤทธิ์
รวีวรรณ สกุลนุ่ม
พ.ท.พินัยธรณ์ เรืองขจรหน.บรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร
ศศิธัญ์ ฤกษ์งาม
พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญรอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท. วิสูตร์ เอี่ยมอ่วมหน.ธุรการ สปก.ยก.ทหาร
ส.ท.หญิง มัติกา โค้วสมบูรณ์เสมียน แผนกแผนและโครงการ กผว.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต. ชาวิท ปัจฉิมเพ็ชร ร.น.ประจำแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร
ส.ต. ธนาคร ผงทองพลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง กร.ทหาร
ร.อ.หญิง นาฏนภา เมืองเขียวประจำแผนกอัตรากองทัพอากาศ กกจ.สนผ.ยก.ทหาร
ภัทรา เชื้อพุทธประจำแผนกธุรการ สปส.กร.ทหาร
พรนภา ประจุทรัพย์นายทหารตรวจสอบภายในทหาร
จ.ส.อ.ธนพร ฉลาดพร้อมเสมียน กกจ.สนผ.ยก.ทหาร
พ.อ. สังกาศ สร้อยคำนปก.ประจำ ยก.ทบ.
ร.ต.หญิง จุลจิรา เกษมกมลนายทหารประจำ ศรภ.
น.ส.รัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์พนักงานธุรการ
พ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์รอง ผอ.สปส.กร.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ปิยะนันท์ รวยอารีเสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง จุฑาทิพย์ พีระวงศ์เสมียนการเงิน กกง.สส.ทหาร
ส.ต. ชนวันต์ ปานสกุลเสมียน กผส.สปส.กร.ทหาร
ส.ท. นรารักษ์ พานิชเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกเก็บและรวบรวมภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง เกศกัญญา ก้านทองหน.รับ - จ่ายเงิน กกง.สส.ทหาร
จ.ส.อ.วิษณุ ฉิมพาลีจนท.ปฏิบัติการ ร้อย.ปสอ.ที่3
จ.ส.อ.หญิง แสงอรุณ พรหมบุญเสมียนแผนกปฏิบัติการข่าวสาร กปษ.สปก.ยก.ทหาร
จักรพงษ์ มหาคามผช.ผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร
ร.ต.หญิงสุนันท์ คุ้มฉายานายทหารงบประมาณ วปอ.สปท.
พ.อ. ณรงค์ชัย ขันไชยผช.ผอ.กกม.ยก.ทหาร
พ.อ. ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนนปก.ประจำ บก.ทท.
จ.ต.หญิง สุรีย์พร คิดหงันเสมียน กตส.สตป.สจร.ทหาร
พ.อ. สพล โตอดิเทพย์รอง ผอ.กปส.สปส.กร.ทหาร
นาง ปรียานุช สาโรชพนักงานรักษาสถานที่ แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ แจ่มสอนเสมียน กตท.สตป.สจร.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง จอมศิริ ทรัพย์ชูสังข์เสมียนแผนกประเมินผล กผค.สจร.ทหาร
พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักษานปก.ประจำ บก.ทท. ชรก.ยก.ทหาร
พ.อ.ทสร ทรงสมบูรณ์นปก.บก.ทท.
พ.อ.หญิง ชลพรรษ เลิศไกรปฏิบัติหน้าที่ นตส.สน.บก.บก.ทท.
ร.ต.หญิง โชติกา เมตตาไพจิตร์ประจำ กวร.สตน.ทหาร
จ.ท.ชิษณุพงศ์ ทองวัตรจนท.ซ่อมบำรุง
น.อ.เอกเทวัญ มะโนวงศ์ผช.ผอ.กรป.สนผ.ยก.ทหาร
น.ท.หญิง รุ่งนภา รามโกมุทหน.วิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
ชวลิต เรืองรุจิระจนท.ธุรการและกำลังพล แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
ร.ต.นัฐพร จันทร์ปัญญานายทหารประจำสำนักงาน
พ.ท.ประคอง ขันธเขตต์หน.บริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต.หญิง ธิดารัตน์ ยันประเวชประจำ กบภ.สกร.กร.ทหาร
ร.อ. นาวิน อ่วมสะอาด ร.น.ประจำแผนกแผน
ร.ต.โกเศศ ศรีอุทธาน.โปรแกรม แผนกพัฒนาระบบ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ต.หญิง อัญญารัตน์ ญาติตาอินประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
พ.ต.หญิง รวีวรรณ สกุลนุ่มประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ณัฐกฤตา คล้ายฤทธิ์เสมียณแผนกกิจการพิเศษ กบภ.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ปิยรัตน์ สุขโชติเสมียน สกร.กร.ทหาร
พ.จ.อ. วีระยุทธ ขวัญชุมเสมียนแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง ชุลีกร พงษ์หาประจำแผนกธุรการ สกร.หร.ทหาร
ส.อ.หญิง นิภาภรณ์ กาวิลเครือเสมียนแผนกธุรการ สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. อมรศักดิ์ ชวดนุชประจำ กร.ทการ
น.อ.อนุชา จินตนาวงศ์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต.หญิง สุนิษา มั่นเหมาะ ร.น.นายทหารประจำ ศรภ.
พ.อ.ธนิตย์ บุนนาคผช.ผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.ท.พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรมหน.กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.ท.ทวี ยศพลดิศหน.ตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ธมกร ขุนฤิทธิ์เสมียนแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง ปทุมวดี บุญส่งเสมียนแผนกประวัติและทะเบียนพล กกพ.สบป.สบ.ทหาร
พ.อ. สมรรถปกรณ์ อินทรขาวผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
น.ต. ฉัตรชัย อินทโชติประจำแผนกกิจการพลเรือน กกร.สกร.กร.ทหาร
พันโทหญิง ธนัชพัชศรณ์ รุ่งสว่างหัวหน้าแผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร
ร.ต. มงคลรัฐ คุณศรีประจำแผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร
ร.ท.วัชรพล เลาหวัฒน์ประจำแผนกกิจการพลเรือน กกร.สกร.กร.ทหาร
น.อ.หญิง รัตติกร ราชนิยมผช.ผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง กริน งามพริ้งประจำ กกร.สกร.กร.ทหาร
น.อ. สืบสกุล สินสว่างน.ปฏิบัติการเหล่าทัพ (ทอ.) ผยกอ.สปก.ฝยก.ศบท.
ร.ท.หญิง มนสินี ปุจฉาการประจำแผนกกิจการพลเรือน
น.อ. อติโรจน์ สุขบางน.ปฏิบัติการเหล่าทัพ (ทอ.) ผยกอ.สปก.ฝยก.ศบท.
จ.ส.อ. สุวรรณ ไวยครุฑจนท.ปฏิบัติการ แผนกกิจการพลเรือน
พ.ต.อ. สุรชัย ศุภยอมรผกก. (ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด.
น.ท. พิเชษฐ์ จันทร์ช่วยนาหน.มวลชน กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ภคพล วีระหงส์รอง ผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.ต.ต. สมฤทธิ์ กรรณรัตน์สว. (ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด.
พ.ท. ภราดร ส่งศรีสุขหน.วิเคราะห์ กสท.สปส.กร.ทหาร
ร.ต. มานินเทพ ประเสริฐศรีประจำแผนกมวลชน กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.ต. การุณย์ ศรีวรรณหน.อัตรากองทัพอากาศ กกจ.สนผ.ยก.ทหาร
ร.ต.หญิง สุจินันท์ บุญแท้ประจำ ศรภ.
จ.ส.อ.หญิง ชุติกาญจน์ คำมินเศกเสมียน นตส.กร.ทหาร
พ.ต.เจตน์ ธนาวุฒิกุลประจำแผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.อ. ธีระพล เชื้อดีเสมียนแผนกปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
พ.จ.อ. ไมตรี เหลืองอ่อนเสมียนแผนกธุรการ สปก.ยก.ทหาร
จ.ต. ภูรินท์ กล่ำสุขเสมียนแผนกแผนสนับสนุนทางทหาร กผร.สนผ.ยก.ทหาร
สุชาติ ผดุงกิจรองเจ้ากรมการเงินทหาร
กมลธิชณ วิดิษฐ์โรจรัตนประจำแผนกทะเบียนและบริการ กบน.กง.ทหาร
ทองสี ประทุมมินทร์หัวหน้าแผนกควบคุมการเบิก กบน.กง.ทหาร
จ.อ.หญิง พิกุล บุญมีโพธิ์เสมียนการเงิน แผนกทะเบียนและบริการ กบน.กง.ทหาร
กฤษกร สื่อสวัสดิ์มงคลพนักงานธุรการ
พ.อ. อัครพล นุ่มนามผอ.กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท. พงษ์ศักดิ์ พัฒนศิริหน. พัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
น.ต.หญิง รำพึง จันทร์หอม ร.น.ประจำแผนกเบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร
พ.อ. ศักดิ์ชิต สุวรรณเนตรผช.ผอ.กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท. กิตติพงศ์ พวงงามประจำ กยก.สปก.ยก.ทหาร
น.ท. สยมภู ชูเลิศ ร.น.หน.ยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
น.ท.วงศ์ธันย์ ประสพสินหัวหน้าจัดหาที่2 กจห.สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง นภาภรณ์ แบ่งส่วนประจำ ยก.ทหาร ชรก.กยก.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. พิชัย หมู่พยัคฆ์เสมียนแผนกแผนยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ.อ. ธีระ ภาระโขเสมียนแผนกยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ.วัชรชัย บรรจงปรุผอ.กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.ต.บุญเกื้อ ยิ่งดีประจำแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
ศศิมา สุนทรกิจนปก.ประจำ บก. ทท.
พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
บุรฉัตร โพธิ์สวัสดิ์
ร.อ.หญิง พิกุล ศรีพิไลประจำแผนกเก็บหลักฐาน กบช.กง.ทหาร
ร.อ.หญิง จิตราพร เที่ยงธรรม ร.น.ประจำแผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ กบช.กง.ทหาร
ร.ท. บุรฉัตร โพธิ์สวัสดิ์ประจำแผนกแผน กวก.กง.ทหาร
พ.อ. ธีรทรัพย์ แก้วอินทร์ผช.ผอ.กกล.กร.ทหาร
พ.ต. บุญเชิด ใยดำประจำแผนกธุรการ กกล.กร.ทหาร
พ.อ. ธวัชชัย คามจินดาผอ.กกล.กร.ทหาร
พ.ต. เอี่ยม พูลอ้นประจำแผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
น.ท.หญิง กาญจนา ยี่สุ่น ร.น.หน.พลาธิการ กกล.กร.ทหาร
ร.ต. กฤษฎา โพธิ์มณีประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
จีรวรรณ จรูญฉายหน.ผงป.กผค.ศปร.
ร.อ.หญิง ธนกร ช้างเผือก ร.น.ประจำแผนกประสานงานโครงการ กทพ.สกร.กร.ทหาร
ร.ต. ลัญชกร พระสุรัตน์ประจำแผนกธุรการ กกล.กร.ทหาร
จ.ส.ต.หญิงเสาวลักษณ์ จันฤาชัยครูฝึก1 กปก.สปก.ศปร
พ.จ.อ. ปรีชา โชติช่วงเสมียนแผนกธุรการ กกล.กร.ทหาร
พ.ท. ไสว พึ่งมั่นหน.แผนกโครงการพิเศษ กทพ.สกร.กร.ทหาร
ร.ท. จีรยุทธ เดี่ยวสุรินทร์ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.สกร.กร.ทหาร
พล.อ.ต.ธีระพล กรีพานิชผทค. บก.ทท.
จ.ส.อ. อำนาจ ดิษฐบรรจงเสมีนยแผนกโครงการพิเศษ กทพ.สกร.กร.ทหาร
ส.ต.หญิง จุฬารัตน์ อินทร์ประสิทธิ์เสมียนแผนกโครงการพิเศษ กทพ.สกร.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง กรแก้ว เมฆเอี่ยมนภา ร.น.ประจำ กทพ.สกร.กร.ทหาร
น.ส.มยุรา กังสะดานเสมียนการเงิน สนพ.ยบทหาร
น.ส.สุกัญญา จันทร์เพ็งเจ้าหน้าที่พยาบาล กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ. ทรงพล นิลเจริญประจำ กทพ.สกร.กร.ทหาร
จ.ต.หญิง ปัญญา ตรีเมฆเจ้าหน้าที่พยาบาลกองแพทย์ สนพ.ยบทหาร
พ.ท. สีทัด ดาดงประจำ กบภ.สกร.กร.ทหาร
ร.ต. ชาญณรงค์ แผนฟูประจำแผนกบรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร
ร.ต. กิติศักดิ์ แสงสกุลนชง.กร.ทหาร
ร.ท. ปัณณ์ณวัสส์ ย่องซี้ประจำแผนกกำลังพล กกล.กร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ญาณี มนตรีสุทธิ์เสมียนแผนกประวัติและทะเบียนพล กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ร.ต. ฐากร พงษ์มาพรนายทหารขนส่ง แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
จ.ส.อ. นพณัช วรรณพิรุณเสมียน กบภ.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.ท. ทินกร ธระเสนาพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
พ.จ.ต. ธัชพล รัตนโค้นพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
จ.ต.หญิง นฤมล ขาวจันทร์เสมียนแผนกทหารพัฒนา กทพ.สกร.กร.ทหาร
จ.ท. พงศ์สุระ ทิพย์ศิริพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง พรรณิศา จบกลศึกหน.แผนกประสานงานโครงการ กทพ.สกร.กร.ทหาร
ส.ท. ไพรัช คำหวลพลขับรภ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
จ.ท. สุวรรณ ชัยมุณีพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
ส.ต. ธันยพงศ์ จิรเกรียงสกุลพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
จ.ต. พันนา ช่องงามพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง วราภรณ์ สมศิริผอ.กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง พธู จันทนชาติรอง ผอ.กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต.หญิง เอื้ออังกูรสิเศษสิทธุ์ ร.น.ผรจ.กกง.นทพ.
พ.อ.หญิง นริศา ธีรนิตินปก. ประจำ บก.ทท. ชรก. กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ท.หญิง ชนกกานต์ ธงสมบัติทันตแพทย์ กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง จำนงค์ อินทร์มงคลเสมียน กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.ท.หญิง กมลวรรณ พันธ์ภูเสมียน กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.วิยะดา พรมมาพนักงานธุรการ ยบ.ทหาร ปฏิบัติงาน กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
นางสุกัญญา พวงจำปีพนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต.หญิง เอื้ออังกูร วิเศษสินธุ์ ร.น.ประจำ ผรจ.กกง.นทพ.
นางสุนีพร กันทะแก้วพนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.ภิญญาพัชร์ ควรเสกพนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ท.หญิง กัญทิยาภรณ์ เนตร์ชัยรัตน์ประจำแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง นันทิดา คล้ายโอภาสหน.รายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ.สิทธิชัย กำเนิดทองเจ้าหน้าที่บันทึกเสียง กปส.สปส.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง อุรัสยา ศิลปาจารย์ประจำแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ.เทวา ฟักนิกรณ์เสมียนแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.ท. ดิเรก เหมือนชูหน.ตรวจกิจการส่งกำลัง กตส.สตป.สจร.ทหาร
ร.ต.ณรัก ทองสามสีชุดช่าง นทพ.
ร.อ.หญิง สมควร ล้ำเลิศนตส.กตน.3 สตน.ทหาา
พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณีหน.วิทยาการ กวก.สผอ.สส.ทหาร
พ.อ.อ.วัลลพ ดาอ่ำจนท.พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง จิดาภา สานสุวรรณนปก.ประจำ บก.ทท. ชรก.กทต.ฯ
ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แช่มอุษาเสมียน กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง จตุรดา ดวงนิมิตรผอ.กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.ต.หญิง ณัฐชยา พรมนิ่มเสมียน แผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.อ.หญิง กณิฎฐ์วนันท์ อินทรสูตเสมียนแผนกธุรการ สปก.ยก.ทหาร
พันเอกหญิง สุกัญญา อาสาฬห์ประกิตผู้ช่วย ผอ.กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ. สมบัติ ถาวรสุขเสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรา ยุกตะนันทน์รอง.ผอ.กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ.หญิง อัจจิมา รวยรื่นประจำแผนกตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.อ. ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนครนายทหารปฏิบัติการทางการแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
เรือเอก ณัฐพล พงษ์ประสิทธิ์ ร.น.นายทหารเทคนิคการแพทย์
ร.อ.หญิง ชาลินี งามสง่า ร.น.รรก.นายทหารงบประมาณ สนพ.ยบ.ทหาร
นางริสา นิ่มนวลรัตน์พนักงานพัสดุ ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง สรวงสุดา พูลเจริญผช.ผอ.กทพ.สกร.กร.ทหาร
ร.ต.หญิง นันต์ลิษาณ์ กรณ์ธนอรุณกิจประจำแผนกกิจการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ. ศุภกิตต ขัมพานนท์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ต. ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.โฆษิต มารอดผอ.กบน.กง.ทหาร
ร.ท.หญิง ลิลลี่ ประชาบาลประจำแผนกทะเบียนและบริการ กบน.กง.ทหาร
น.อ.หญิง จรีภรณ์ ทั่งทอง ร.น.รอง ผอ.กบน.กง.ทหาร
ร.ท.หญิง สุมาดี อุทรพันธุ์บรรณารักษ์ แผนกวิทยาการและห้องสมุด กวก.สผอ.สส.ทหาร
พ.จ.อ. ทศพร หนูไพรจนท.วิจัยและพัฒนา แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.สผอ.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง กิตติยา บูรณะภัคดีเสมียน กวก.สผอ.สส.ทหาร
ส.ท. ทิตยชัย เกตุปานเสมียน กขท.สนข.ขว.ทหาร
ส.อ. กิติพล กัญญาโพธิ์จนท.วิทยาการสารสนเทศ แผนกวิทยาการและห้องสมุด กวก.สผอ.สส.ทหาร
ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยวผอ.กผค.ศปร.
ส.อ. ก่อเกียรติ กอแก้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์นายทหารเวชศาสตร์การกีฬา กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.ต. อนุชิต วงค์สร้อยช่างภาพ แผนกถ่ายภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. สิทธิรัชต์ บุญแก้วสุขประจำ กร.ทหาร ชรก.กปส.สปส.กร.ทหาร
ตรัยรัตน์ ประเสริฐสมน.คลังภาพ แผนกเก็บและรวบรวมภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
ร.ต. วรรณยุทธ มีนะโยธินนายทหารช่างเขียนแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.อ.ถาวร ไทยแขกนปก.บก.ทท.
พ.จ.อ.หญิง กนกพร ศรีเอี่ยมเสมียนแผนกแผนและการต่างประเทศ กชล.สชด.ชด.ทหาร
พล.ต. อนุพนธ์ ฟูเฟื่องผทค.บก.ทท.
พ.อ.หญิง ศศิกานต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาประจำ นทพ.
พ.อ.หญิง ดัสนี บุญบัวทองประจำ นทพ.
ส.ท. พอขุนทอง อาขวานนท์เสมียน กซบร.สสน.นทพ.
พ.อ.หญิง ศศิมา สุนทรกิจนปก. ประจำ บก.ทท.
พ.ท. วุฒิโชติ ไตรสุวรรณประจำ กร.ทหาร
พ.อ.หญิง ตวงทิพยา เพ่งไพฑูรย์นปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ.พิเชษฐ์ พันธุ์เพ็งรอง ผอ.กชล.สชด.ชด.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ประภาพร ศรีภูวงษ์สเมียน ผตก.กปช.สลก.บก.ทท.
พ.อ.สังกาจ ศิริเอกรอง ผอ.กชก.สชด.ชด.ทหาร
ร.ต.หญิง ศตญา ชำนาญสิงห์ประจำแผนกการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
พ.ต.สุรินทร์ เฉลาภักดิ์ประจำแผนกการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
พันตรี ชายชาญ รักเรืองรรก.หน.สนับสนุนการประชุม กปช.สลก.บก.ทท
จ.ส.อ.ประทุม บางวรรณ์เสมียนแผนกการประชุม. กองการประชุม สลก.
จ.ส.อ.หญิง สกุลภัทร หอมเย็นใจประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิงสกุลภัทร หอมเย็นใจประจำ บก.ทท.
พ.อ.หญิง จารุพรรณ. รัตนกำพลผอ.กปช.สลก.บก.ทท.
พ.อ.หญิง จารุพรรณ รัตนกำพลผอ.กปช.สลก.บก.ทท.
พ.อ.หญิง ทิพจุฑา พินกลางรอง ผอ.กปช.สลก.บก.ทท.
น.ต. วีระยุทธ ทองเพ็ญประจำแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.ท.หญิง ภัททิยา ชัยชนะหน.นายทหารการเงิน แผนกการเงิน กพ.ทหาร
จ.ส.ท.หยิง รัชนีกรณ์ นินหล้าเสมียนการเงิน แผนกการเงิน กพ.ทหาร
จ.ส.ท. พรหมพิริยะ เรืองรัตน์เสมียนแผนกการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
พ.อ.พงศ์ธร ปรีดิพันธุ์นปก.ประจำ บก.ทท. ชรก. สลก.บก.ทท.
ร.ต.ธนภณ​ ธนกิจธราดลนชง.บก.ทท.
พล.ต. ธีระ ญาณวโรรอง จร.ทหาร
พ.อ.หญิง กฤติยา เสนาพลสิทธิ์ประจำ ยบ.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง สุวิมล ศรีนารางเสมียนงบประมาณ สลก.บก.ทท.
พ.ท.หญิง ปริยชาต ประภาสุขนายทหารส่งกำลัง กสน.สลก.บก.ทท. ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารงบประมาณ สลก.บก.ทท.
น.ส.ดลพร ผ่องสว่างพนักราชการ
ร.ท.เจริญ ศรีภุมมาประจำแผนกสนับสนุนการประชุม
ร.อ.ชวลิต พงษ์พานิชประจำแผนกเตรียมการประชุม
ส.ต.หญิง อุไร อุ่นศิริเสมียนแผนกสนับสนุนการประชุม
พ.อ.ดำรงค์ จันทร์กาบผอ.กชก.สชด.ชด.ทหาร
จ.ส.อ.กันตภน เลิศแสงเพชรประจำ บก.ทท.
ร.อ.บุญสืบ กีรติกำจายผช.นายทหารส่งกำลัง กสน.สลก.บก.ทท.
พิชญา บุษราคำพนักงานบริการ
จ.ส.อ.สุนทร เอกชนประจำ บก.ทท.
ร.ท.หญิง ธฤษวรรณ เกษีประจำแผนกเลขานุการ กลก.สลก.บก.ทท.
พ.อ. เดชชาติ บุญแก้วสุขรอง ผอ.กสน.สลก.บก.ทท.
ส.ท.หญิง ประทุมรัตน์ โลหาชีวะเสมียน กสน.สลก.บก.ทท.
จักรกฤษ อนันท์เสนลูกจ้างนอก งป.
พ.จ.อ.หญิงน้ำอ้อย กองเกิดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.สปช.ทหาร
น.อ.หญิง สุประวีณ์ ณ นคร ร.น.ผช.ผอ.กงป.สปช.ทหาร
พ.จ.อ.เอกราช ภู่ดีเสมียนสนับสนุน กสน.สลก.บก.ทท
ร.อ.นิคม ถนอมวงษ์ประจำ บก.ทท.
ส.อ.หญิง ณภัทร เดียวสุรินทร์เสมียนการเงิน ผกง.กร.ทหาร
พ.อ.อ.สมโชค บุญไธสงเสมียน กสน.สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิง ฐิตารีย์ เจริญรัตนพงษ์เสมียนการเงิน ผกง.กร.ทหาร
จ.ส.อ.ณัฏฐ์ ทิพยรักษ์หน.พลขับรถ กสน.สลก.บก.ทท.
จ.ส.ต.ยงยุทธ สงวนวงษ์พลขับรถ กสน.สลก.บก.ทท.
ส.ต.พิเชษฐ์ กงแก่นทาประจำ บก.ทท.
พ.อ. โอภาส ไชยรัตน์ผอ.กตส.สตป.สจร.ทหาร
น.ส.เกษร ฉาบพิมายเสมียน ผธก.สลก.บก.ทท.
พ.ท. นฤพนธ์ คงปรีชาหน.พิจารณารายงานและคำร้อง กสส.สตป.สจร.ทหาร
พ.อ. เพทาย พงษ์โพธิ์รอง ผอ.กตส.สตป.สจร.ทหาร
พ.อ.หญิง ดุจเดือน สูยะนันทน์ประจำ บก.ทท.
พ.ต.ชัยรัตน์ แต่งอ่อนประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.กร.ทหาร
จ.ท.หญิง บุญญาภัทร์ หงกะเชิญเสมียน กสน.สลก.บก.ทท.
น.ส.ณัฐรินทร์ โมงเย็นพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร์ สัตยดิษฐเสมียนแผนกสิทธิกำลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร
ส.อ. สุนันท์ วิชาราชประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ. ศศิพงษ์ สุริยะพันธุ์ประจำ บก.ทท.
น.อ.หญิง วรารักษ์ เหมกรณ์นายทหารประจำ สลก.บก.ทท.
พ.อ.อ. บัญชา สายแขกประจำ บก.ทท.
ส.อ. ณัฐวุฒิ วัฒนากรพลขับรถ กสน.สลก.บก.ทท.
ส.ท.หญิง พัชราภรณ์ วัฒนากรเจ้าหน้าที่กำลังพล แผนกธุรการ สลก.บก.ทท.
พ.อ.วรการ ฉิมกุลผช.ผอ.กปส.สปส.กร.ทหาร
น.ต.หญิงพรทิพา คุ้มประยูร ร.น.นายทหารบัญชี ผกง.กร.ทหาร
น.ท. สุทัศน์ ศิริมาหน.ผกฬ.
พ.ต. ทัศนะ โสมาบุตรประจำ ผทฬ.
น.ท.หญิง ณัฐสุดา กรดจำรูญ ร.น.ประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ. อนุสรณ์ พสุธาเลิศเจ้าหน้าที่ ผทฬ.
ธัชมาภรณ์ คนอยู่จนท.พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ.หญิง พิภาพรรณ ชูพรหมประจำแผนกสารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง วัฒนา เพ็ชรขำจนท.ส่งกำลัง มว.บริการ กบก.สส.ทหาร
ศจีมาศ พรหมเวชนปก.ประจำ สส.ทหาร
นาย สุทฒิชัย ดินปรางค์พนักงานช่วยการพยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ต.หญิงปภาวรินท์ กลิ่นทโชติประจำแผนกเลขานุการ สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิง นภัสวรรณ รอดสอนเสมียนการเงิน ผกง.สลก.บก.ทท.
ร.อ.หญิงธนัตถ์ภัทร์ ตรัณธัญศตพร ร.น.รรก.หน.นายทหารการเงิน ผกง.สลก.บก.ทท.
จ.อ.หญิง อารยา สินทรเสมียนการเงิน ผกง.สลก.บก.ทท.
พ.ท.หญิง สุดา เกรียงเกร็ดหน.แผนกควบคุมโครงการ กยก.นทพ.
ร.ต.หญิง พรไพลิน ประเสริฐศรีประจำ กสน.สลก.บก.ทท.
ร.อ.หญิง พัชรา จูเจริญประจำแผนกธุรการ สลก.บก.ทท.
พ.อ. ชาติเฉลิม สายสมบัติผอ.กลก.สลก.บก.ทท
พ.อ. ไชยมงคล ประโลมรัมย์นปก.กร.ทหาร
น.ท.หญิง นิติกาญจน์ ณัฐธรรมศิลป์ ร.น.นตส.สลก.บก.ทท.
พ.ต.ชาญชาย รักเรืองหน.พิธีการ กลก.สลก.ฯ
น.ต. สมเกียนติ ช่างกลึงกูลประจำแผนกประชสสัมพันธ์ กลก.สลก.ฯ
พ.ท.หญิง พัทธ์สรณ์ เดชพงษ์เศรษฐ์ นายทหารประจำ ศรภ.ช่วยราชการ สลก.ฯ
ร.ท. ธเดช แก้วรักษ์ ร.น.นายทหารชำนาญงาน สลก.บก.ทท.
พ.อ.อ. หญิง ละอองดาว พระสุรัตน์ ประจำ สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิง อภันตรี สอนศรีเสมียนแผนกประชาสัมพันธ์ กลก.สลก.ฯ
ร.ท.หญิง กัญญ์ภัคพิมพ์ มนูญผลประจำแผนกเตรียมการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
ส.อ.หญิง นภาธรณ์ บัวบานเสมียนแผนกประชาสัมพันธ์ กลก.สลก.ฯ
ส.ท.หญิง สามพราน ทำมาเสมียนแผนกพิธีการ กลก.สลก.ฯ
จ.ต.ธงชัย หนันศรีเสมียนแผนกแผนและการต่างประเทศ กชล.สชด.ชด.ทหาร
นางสมพร สุทธิเสงี่ยมพนักงานสถานที่ กองสนับสนุน สลก.ฯ
ร.ต.หญิง พัชราภรณ์ ขันซ้ายนายทหารประจำ ศรภ.(ช่วยราชการ สลก.ฯ)
จ.ส.อ. ปรัชญา จันทร์ศรีพลประจำรถลาดยาง ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.(ช่วยราชการ สลก.ฯ)
พ.อ. นิษิต สนธิขันธ์ รอง ผอ.กลก.สลก.บก.ทท.
พ.จ.อ.หญิง อารี ศรีวรรณประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ.ภวัต ปานรักษาประจำ บก.ทท.
พ.จ.อ.หญิง ศรีสุดา พักเกษตรินเสมียน สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิง จันจิรา ศิริแสงจนท.กำลังพล แผนกธุรการ กสน.สลก.บก.ทท.
พ.จ.อ.หญิง นัยน์กานต์ เตชะธนารีย์เสมียนการเงิน ผกง.สลก.บก.ทท.
พ.จ.ต.หญิง ทิพารัตน์ คร่ำในเมืองประจำ กร.ทหาร
พ.อ. วินัย นันตะก้านตงนปก.ประจำ สส.ทหาร
ร.ต. ชัยธัช แนบสนิทประจำแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร
ส.อ.หญิง เบญจมาศ นพไธสงเสมียนการเงินแผนกการเงิน
น.ส. นวพร ปุญชลักข์บรรณารักษ์ แผนกศึกษาอบรม กนผ.กร.ทหาร
พล.ท. ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติผทค.พิเศษ บก.ทท.
ร.ท.หญิง อพิรยา สายแขกประจำแผนกกองเลขานุการ กลก.สลก.บก.ทท.
น.อ.หญิง บุญรุ่ง ขำนวลทองนปก.ประจำ บก.ทท.
ร.อ.หญิงกุลลวัจนฺ แก่นมะสังข์ประจำแผนกธุรการ สลก.ฯ ชรก.ผกง. สลก.ฯ
พ.อ.หญิง จารุณี ชนะสงครามนปก. ประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ.สวัสดิ์ เถื่อนศรีเสมียน แผนกธุรการ สลก.บก.ทท.
พ.อ. ศุภชัย เทพสงวนนปก. ประจำ สลก.บก.ทท.
นาง ชุติกาญจน์. ชุมเพ็ญพนักงานรักษาสถานที่
พล.ต.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียรผอ.สบท.สปช.ทหาร
อรุณี ไชยสารหก.กกง.ยก.ทหาร
ร.อ.หญิง อภิสรา ดาวบริบูรณ์ผช.นายทหารบริการ กสน.สลก.บก.ทท.
น.อ.หญิง อรสา พัฒนพิทักษ์ ร.น.นปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ.กิตติภัค ทองธีรธรรมรอง ลก.บก.ทท.
ส.อ.หญิง เสาวนีย์ เพียรธรรมเสมียนแผนกปฏิบัติการ กชล.สชด.ชด.ทหาร
ส.อ.หญิง ธนพร กลิ่นรอดเสมียน แผนกแผนและการต่างประเทศ กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง เพชรแท้ พัวพานิชเสมียน แผนกแผนและการต่างประเทศ กชก.สชด.ชด.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง เกศวดี สิเนหะสารเสมียนสนับสนุนการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
น.ท. ชัยยันต์ หาญสุวรรณประจำ กกล.กบ.ทหาร
น.ส.สุดธิดา กล่อมน้อยเสมียนงบประมาณ สลก.บก.ทท.
พล.ต. วีรชัย ทวานนท์ผทค.บก.ทท.
พ.อ. นรินทร์ มีสมบูรณ์รอง ผอ.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.อ. วิเชียร มิ่งประเสริฐเสมียน กลก.สลก.บก.ทท.
น.ท.คมคิด เจริญศิริหน.ปฏิบัติการ กชก.สชด.ชด.ทหาร
ส.ท.หญิง อรุณ เดชประแดงจนท.พยาบาลกองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ ไทรพันธ์เสมียนแผนกแผนและการต่างประเทศ กชม.สชด.ชด.ทหาร
จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ ไทรพันธ์เสมียนแผนกแผนและการต่างประเทศ กชม.สชด.ชด.ทหาร
น.ส. นุตตาภา แก้วประกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชด.ทหาร
พ.อ.หญิง ศันสนีย์ พหุลรัตนายทหารปฏิบัติการ ประจำ ชด.ทหาร
ร.ต.หญิง รวิวรรณ เสาเขียว ร.น.ประจำแผนกปฏิบัติการ กชม.สชด.ชด.ทหาร
พ.อ.หญิง พัชร์ศศิ เรืองมณีญาต์ประจำ ขว.ทหาร
น.ท.ประมวล นวลยางนายทหารสื่อสารข้อมูลอาวุโส กปท.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต.จารุเกียรติ เลี่ยมสุวรรณนตส.สตน.ทหาร
พ.อ.หญิง ปรีห์กมล จรรยาสวัสดิ์ผอ.กบร.รร.รปภ.ศรภ.
พ.ท.หญิง นนลนีย์ เอี่ยมพรเลิศนายทหารประจำ ศรภ.
น.ท.สันติ ประมงกิจนายทหารประจำ ศรภ.
ร.ท.สุนทร ทับทองนายทหารประจำ ศรภ.
น.ต.เกตนิกา แสงกระจ่าง ร.น.นายทหารประจำ ศรภ.
จ.ส.อ. บัณฑิต อัคนิบุตรจนท.ประจำ ศรภ.
จ.ส.อ.อาทิตย์ เชิดสูงเนินจนท. ประจำ ศรภ.
พ.อ.อ.หญิง ศิริวรรณ ครองคุ้มจนท.ประจำ ศรภ.
พ.อ.ท.ดนัย วาดพนมจนท.ประจำ ศรภ.
ส.อ. มิ่งแมน ศรีละครเสมียนแผนกสืบสวนสอบสวน กสส.สตป.สจร.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง กชกร เส็งศรีเสมียน กสส.สตป.สจร.ทหาร
ส.ท.หญิง ธัญช์วรัตน์ สักยะพรตเสมียน กตท.สตป.สจร.ทหาร
ส.อ. ภัคภณ จารุภัทรภักดีพนักงานโทรคมนาคม แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 กทค.ศทท.สส.ทหาร
ร.ต.หญิง ฐานิชยา ฐานะกาญจน์ ร.น.ประจำแผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง ธวัลหทัย เหมนแก้วเสมียนการเงิน กกง.สส.ทหาร
พล.อ.ต. วิรัตน์ เอี่ยมสายรอง จก.กบ.ทหาร
พ.อ. เจษฎ์ อยู่สมบูรณ์ฝสธ.เสธ.ทหาร
พ.อ.ฤทธินันท์เหมือนฤทธิ์
พ.อ. ฤทธินันท์ เหมือนฤทธิ์ผช.ผอ.กผค.สจร.ทหาร
นายพรพรหม เล็กขำพนักงานบริการ กง.ทหาร
น.อ. ธีระพงษ์ ยี่สุ่น ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท. ชายชาญ ช่างสุวรรณอจ.กภท.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง ธนิดา พรหมประสิทธิ์อจ.กภท.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ต.หญิง สมันตา วีรกุล ร.น.รรก.อจ.กภท.สกศ.รร.ตท.สปท.
นาวาอากาศตรีหญิง กิตติกร สุขทวีรรก.อจ.กภท.สกศ.รร.ตท.
กรชวัล พุ่มทองดีเสมียน กคศ.สกศ.รร.ตท
ร.ท. วสุกราห์ วิปกรสห์ ร.น.ประจำแผนกปรับปรุงโครงการ กคก.สบท.สปช.ทหาร
พ.อ.นวรัตน์ เชื้อไทยผช.ผอ.กชล.สชด.ชด.ทหาร
พ.อ.นวรัตน์ เชื้อไทยผช.ผอ.กชล.สชด.ชด.ทหาร
พ.ท.ธนัยนันท์ พรรษชลย์นายทหารประจำ ศรภ.
น.ส. วราภรณ์ บุญยืดพนักงานคอมพิวเตอร์ สส.ทหาร
ส.อ. สิริวัจน์ กับปุละวันเจ้าหน้าที่โปรแกรม
กฤษกร เจริญสุขเสมียนห้องสมุด กสป.รร.ตท.
น.ต.หญิง ปภิชญา จตุแสนประจำ ผปผ.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ. สมนึก นวลสนิทเสมียนห้องสมุด กสป.รร.ตท.สปท.
น.ส. วชิศรา ปั่สังกาพนักงานบริการ กสป.รร.ตท
พ.ท.หญิง ธวัลยา ศรีเพ็ชร์พันธุ์นายทหารประจำศรภ. ช่วยราชการสนง.รองเสธทหาร(๑)
อรพิม ภักดี​สงคราม​ประจำแผนกพัฒนาหลักนิยม กองการฝึก สวฟ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง สุวารี แสงแดงเสมียน กสป.รร.ตท.
ส.อ.หญิง ศิริพรการถาง
ร.ต. กิตติธัชโฆษิตรเนศ ร.น.
ร.อ.เมธัสทองยืน
สุดารัตน์ ศรีโสภาเสมียน กภท.สกศ.รร.ตท.
จ.ส.อ.หญิง ผาณิต บุตรดีวงษ์เสมียน กภท.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิง พิมพ์นภัส ธนพัฒน์คุณยศ ร.น.ผช.ผอ.กภท.สกศ.รร.ตท.
พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ บุญเขียวอจช.กภท.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง ศิริรัตน สุดใจอจ.กภท.สกศ.รร.ตท.
น.ท.อาชว แก้วประเสริฐสม ร.น.หัวหน่าการฝึกและศึกษา กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.ต.หญิง พันธ์ทิพย์ คำนวนสินธ์ุอจช.กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.ปริญญา​ อนุศาสนนันท์ผอ.กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ต.หญิง สุธาศินี เจริญยิ่งรรก.อจ.กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.อ. สิทธิชัย สัมมาเนตร์ ร.น.อจช.แผนกวิชาพลศึกษา กพล.รร.ตท.
ส.ต.พีรธรรม พัดมาเสมียน กยข.บก.รร.ตท.
พันเอกหญิง ตวงพร ศรีชัยอจ.กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.ท.หญิง​ ศิริพร​ ธารีเกตุน.ห้องปฏิบัติการกวศ.ชรก.กสศ.สกศ.รณ.ตท.
ร ต ณรงค์ บุญญาหารนชง.รรตท สปท
เทอดศักดิ์ใจอารีย์
ณัฐธยาน์ เกศไชยชนากุลหัวหน้าวิชาการและห้องสมุด
สุขุมาภรณ์ จันทรขจรผช.ผอ.กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
อัษฎางค์ รอดวัฒนกาญจน์ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหาร
ร.ท. เชาวริต นารีจันทร์ประจำแผนกสนับสนุนการปฏิบัติการ กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.จ.อ. วรสุวัฒน์ ดอกเคนเสมียนแผนกสนับสนุนการปฏิบัติการ กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.สมาน จันทร์เศียรรอง ผอ.กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
นาวาตรีหญิง ชวภา รุ่งปิตะรังสีรรก.อจ.กภต.สกศ.รร.ตท
พ.อ.หญิงฉัตราภรณ์ พลมณีผอ.กภต.สกศ.รร.ตท.
ฟารุก มะลิวัลย์รอง ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.วรินทร เปลื้องไธสงประจำ ยก.ทหาร
พ.อ.หญิง สกุลกาญจน์ นิยมพลอยอจ.กภต.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.หญิงปริญญาพร ปรีชารรก.อจช.กภต.สกศ.รร.ตท.
น.ท.หญิง ชุติมา กองแก้ว ร.น.อจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ท.กฤษณะ คำเป็กน.ธุรการ แผนกเตรียมการ กวท.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ.ชยพล หมื่นปรีชาเสมียนแผนกกองฝึกและศึกษา กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง ทัชชภรวงศ์สุวรรณ
พ.อ.อ.หญิง ทัชชภร วงศ์สุวรรณเสมียน กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ท.หญิง กรวิกา วงศ์พัฒนกิจ มานพอจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.อ.หญิง ปาลรวี ศรีวรรณพฤกษ์ผช.ผอ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ.หญิง ยุพา นกสกุณาจนท.ห้องปฏิบัติการ กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.ต.หญิง อภิวรรณ คงเมืองนายทหารธุรการ กตก.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ท.หญิง จุฑาภรณ์ ธรรมสุนทร ร.น.น.ธุรการ กภต.สกศ.รร.ตท.
พันโทหญิงเนตรนภา สมหารวงค์อจ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ต. กอบพิสิฐ จิระเศรษฐภัทร ร.น.ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.กพ.ทหาร
นิลยา เชี่ยวชาญเสมียน กกบ.บก.รร.ตท.
น.อ.รังสิมันต์ุ พลัดภัยพาลรอง ผอ.กมส.สบส.กบ.ทหาร
ร.ท.หญิง กาญจน์ญาณ์ คงภักดีตรีสินนายทหารธุรการ กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท. ช่วยราชการ กตก.สกศ.รร.ตท.สปท.
ส.ต.ศรีประเสริฐ จันทวงศ์เจ้าที่ห้องปฏิบัติการ กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ต.อำนวย ขำทองนายทหารชำนาญงาน รร.ตท.สปท.
ร.ต.สุรินทร์ ศรีพุ่มนายทหารชำนาญงาน รร.ตท.สปท.
ร.ต.นพดล บุญกลั่นสอนนายทหารชำนาญงาน รร.ตท.สปท.
พ.ต.รชฏ ทิพโสตอจช.ผจน.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ต.หญิง สิรดา สายเพ็ชร อจช.กสศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.ท.หญิง สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.ธีรวุฒิ เหลืองวัฒนนันท์รรก.อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ.หญิง ภวจันทร์ เหมือนเอี่ยมเสมียน กภต.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง ณัฐพร อาทรธรรมคุณอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ส.สิริวรรณ อินทสรรรก.นายทหารห้องปฏิบัติการ กคศ. สกศ. รร.ตท.สปท.
พ.ท.หญิง กนกรัตน์ พฤกษาอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
สร้อยสุดา​ เมืองดีจนท.สวัสดิการ​ บก.กรม​ นร.รร.ตท.
กิตติยาศรีจันทรา
พ.ต.สัญชัย ไวยนิยีประจำแผนกสนับสนุนการปฏิบัตการ กปก.ศสภ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ธุรการ ศสภ.ยก.ทหาร
น.ต.หญิง พาขวัญ ลออสอาดรรก.อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ส.อ.วงศ์​สถิตย์​ พึ่ง​จัน​ดุม​พลขับรถ​ แผนกธุรการ​ ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.หญิง.ปิยภรณ์ ธนานิธิศักดิ์รอง ผอ.กภต.สกศ.รร.ตท.สปท.
วรรฬวิพา รัศมีอจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ต.หญิง วรรฬวิพา รัศมีอจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิงอรุณศรี รักษ์มณีนปก.ประจำสปท.ชรก.รร.ตท.
น.อ.หญิงอรุณศรี รักษ์มณีนปก.ประจำ สปท.ชรก.รร.ตท
พิชญะ อร่ามพงษ์เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ กคป.สปช.ทหาร
น.อ.สมบูรณ์ นามมนตรีอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.อ.หญิง สุภาณี กลั่นเอี่ยมน.ธรุการ กตก.สกศ.รร.ตท.สปท.
พล.อ.ต. พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ผทค.บก.ทท.
จ.ส.อ.หญิง ชันพร ใยสุ่นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกองเตรียมการ สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ. สิริบูลย์ ดิษฐแย้มผช.ผอ.กขท.สนข.ขว.ทหาร
ร.ท. เฉลิมวุฒิ ซื่อนิคม ร.น.น.ควบคุมข้อมูล กขท.สนข.ขว.ทหาร
นพวิทย์ หาญไชยนะรอง กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
น.อ.หญิง ธริดา นิโรจน์ ร.น.ผช.ผอ.กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
เกวลี เพ็ชรแก้วประจำแผนกปฏิบัติการ กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
ร.ท.โสภณ สอนศรีไหมประจำแผนกแผน กผค.ศสภ.ยก.ทหารัรั
ร.ท.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน ร.น.น.ธุรการ กสป.รร.ตท.
จ.ส.อ. ไพศาล จันทร์เกษมมณีช่างไม้ ผยย.กสน.รร.ตท.
ส.อ.หญิง ลำไพร นวนพาเสมียนห้องสมุด กสป.รร.ตท.สปท.
พ.ท.หญิง อรวดี คงทรัตน์หน.ผทป.กสป.รร.ตท.สปท.
นางศิริพร หลวงกระเจ้าพนักงานบริการ กสป.รร.ตท.สปท.
น.อ.หญิง ฤทัยวรรณ แจงประดิษฐ์รอง ผอ.กสป.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ. ณธิเมศฐ์ ธีระกิจเสถียรเสมียน ผสถ.กสป.รร.ตท.สปท.
น.ต.หญิง ภานิชา สุวรรณโสภิตประจำ ผทป.กสป.รร.ตท.สปท.
ร.ต. มานพ นวนพาน.ธุรการ กรม นร.รร.ตท.สปท.
ร.ท.จิรภัทร์ จันทึกประจำแผนกวิชาการและห้องสมุด
พ.อ. หญิง สกุณา บุญมาเลิศผช.กตช.1สตน.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ณภาภัช ธนิกกุลจนท.ห้องสมุด แผนกวิชาการและห้องสมุด กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. ณชพัฒน์ พวงเงินเสมียน กตก.สกศ.รร.ตท.สปท.
พล.ท.สุพจน์ มาลานิยมจก.ยก.ทหาร
พ.ท. สีทัด ดาดงประจำ กบภ.สกร.กร.ทหาาร
นิติธร ยอดพานิชหน.โครงการ กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
ศราวุฒิ เชาว์เพ็ชร์เจ้าหน้าที่รักษาโปรเเกรม แผนกปฏิบัติการ กกม.ยก.ทหาร
จ.ส.ต.เกษฎา การถวิลเสมียนแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองแผนและโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทการ
พ.ท.ชลราช วงศ์ศรีกุลหน.ประเมินผล กองแผนและโครงการ สจร.ทหาร
จ.ส.อ.นักรบ ออกฉิมเสมียนปฎิบัติการ กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
สกุณา บุญมาเลิศผช.ผอ.กตน.2 สตน.ทหาร
พ.ท.ชาคริต มานพอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.อ.นิพนธ์ ศรีสัจจาอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.หญิง กมลวรรณ ดีอยู่เจริญพรรรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
จ.ส.อ.ยุทธภูมิ พานทวีปครูฝึก แผนกการฝึก กวท.รร.ตท
ร.ท.หญิง ศิริณัฐ พิกุลน้อยนายทหารธุรการ กวศ.สกศ.รร.ตท.
นาง จิตตานันท์ นิธิศวรพัฒน์พนักบริการ ผสก.บก.รร.ตท.ชรก.กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.ต. ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์รรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.จ.อ.หญิง สุมะนาเสมียน กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.หญิง สุดาวดี ธิสารประจำ กกบ.บก.รร.ตท.
พรพัสนันท์ มิวันเปี้ยเสมียน กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ท. คณิตพงษ์ จันทมาลาหน.ธุรการ ศสภ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. วรชัย ชัชชญาชัญญาปภพเสมียน แผนกวิจัยและพัฒนา กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.ท. ดุลยวัต ศุภวาสน์เสมียน ศสภ.ยก.ทหาร
น.อ.ปรัชญา อินทรพานิชย์ผช.ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
ส.ท. ภาณุพงศ์ เหม่งเวหาเสมียนแผนกเตรียมการ กวท.รร.ตท
ส.ท. ภาณุพงศ์ เหม่งเวหาเสมียนแผนกเตรียมการ กวท.รร.ตท.
จ.ส.ต.หญิง นิตยา พิกุลกาฬเสมียนแผนกวิชาทหาร-ตำรวจ ทั่วไป กวท.รร.ตท.
จ.ส.อ. เกษมพัฒน์ นิธิศวรพัฒน์ครูฝึก กวท.รร.ตท.
พ.อ.กิตติ ศิริมาลกุลนายทหารประจำ รร.ตท. ช่วยปฎิบัติหน้าที่ กวท.รร.ตท.
พ.จ.อ. ประกิจ สมบัติครูฝึก แผนกการฝึก กวท.รร.ตท.
พล.ท. อัศฎางค์ สัจจปาละหน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
ส.อ หญฺฺิง สามพราน ทำมาเสมียนแผนกพิธีการ กลก.สลก.บก.ทท.
ร.ท.หญิง สุมนตรา จิตรโชติประจำแผนกส่งกำลังและบริการ กกล.ฯ
น.ท.กิ่งกูล เกาะประเสริฐ ร.น.หน.แผนงานต่อต้านข่าวกรอง กตข.สนข.ขว.ทหาร
พ.อ.วิชัย เสริมบุญสุขอจ.ที่ปรึกษา สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.อ.หญิง ชณัฐดา พรหมดิเรกอจ.ที่ปรึกษา สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.อ.หญิง สมใจ เกษเกษมอจ.ที่ปรึกษา สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.อ.หญิง​ เยาวลักษณ์​ ส่งเชื้อหน.ผศป.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.ศุภชัย​ อินสว่าง​ ร.น.รรก.อจ.ผศป.สกศ.รร.ตท.
สิบตรีหญิง อุไร อุ่นศิริเสมียนสนันสนุนการประชุม กปช.สลก.บก.ทท.
กฤตยชญ์ พิทักษ์อรรณพนายทหารประจำ ศรภ.
พ.อ. สุทาวุธ นาคศรีผอ.กผร.สนผ.ยก.ทหาร
ส.ต.หญิง ศิริพร มีสีดาเจ้าหน้าที่พยาบาล
พลตรี คัมภีร์ พงษ์วิชัยรองปลัดบัญชีทหาร
จ.ส.ท. สุณัฐชา เขยะตาเสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณอิเล็กทอนิกส์ กงป.สปช.ทหาร
พ.อ.ลัญจกร นิยมเสนนปก.ประจำ บก.ทท.
นาง ชุติกาญจน์ ชุมเพ็ญพนักงานรักษาสถานที่
ส.อ.หญิง หนึ่งฤทัย ไชยมีเสมียนแผนกส่งกำลังและบริการ
พลชัย หอมเลยเจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ.
พล.ต. อรรถนพ ลาภชุ่มศรีรอง ปช.ทหาร
ส.อ.หญิง ศิริภรณ์ สีดีเสมียน ผสญ.กจห.สยย.ทหาร
ร.ต.หญิง ภาสิตา นาคกุลบุตรน.เวชกรรมป้องกัน สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.ชลธิศา สุวรรณนิคมพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.นิตยา สุขเกษมเจ้าหน้าที่ธุรการทางการแพทย์ กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ท. พรเทพ จงจิตรเจ้าหน้าที่พยาบาล
นาย วรพจน์ อุ่นกระมลพนักงานธุรการทางการแพทย์ กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
กัญญาณัฐ ฤกษ์วิธีพนักงานบริการ สส.ทหาร
วรีรัตน์ มัธยะจันทร์พนักงานบริการ สส.ทหาร
พ.ต.พิสิฐ อินทร์วงษ์อจช.แผนกวิชาทหาร-ตำรวจทั่วไป
พ.ต.หญิง ศรลาวัลย์ อธินุวัฒน์น.เตรียมการ ผตก.กวท.รร.ตท.
จ.ส.อ.หญิง เสาวพักตร์ ไต่เมฆเสมียนแผนกวิชายุทธวิธี กวท.รร.ตท.
พันเอกธีรพันธุ์ ไตรพิพัฒน์ผอ.กกล.ชด.ทหาร
วรวิญญ์ คุปหิรัณย์จนท.ธุรการและกำลังพล กซบร.สสน.นทพ.
นาย สิโรดม ศิริพันธุ์พนักงานช่วยการพยาบาล
ประเดิม อยู่ผาสุขเสมียนแผนกส่งกำลังและบริการ กองกลาง กรมกำลังพลทหาร
พล.ท. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์จก.ชด.ทหาร
น.อ. หญิง ภัทราวดี เสรีกุลรอง ผอ.กลก.ชด.ทหาร
ร.ต.หญิง ปรียานุช บุตรไชย ร.น.ประจำแผนกปฏิบัติการ กชก.สชด.ชด.ทหาร
ส.ท.อุกฤษณ์ ศรีอรรคจันทร์พลวิทยุโทรเลข
ร.ต.หญิง พัชราภา แก้วกมลประจำแผนกพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กพร.สบท.สปช.ทหาร
ตะวัน อินแผงเจ้าหน้าที่ทะเบียนข้อมูล
เฉลิมชัย ศรีพุ่มไข่นตส.กตพ.สตน.ทหาร
พ.ต.เดชา วัฒนโยธินรอง หน.ชุดตรวจ กนต.2 สตน.ทหาร
พวงผกา เพียรบูชารอง หน.ชุดตรวจ กตน.2 สตน.ทหาร
พ.อ. พินิจ พวงมาลารอง ผอ
พ.อ. พินิจ พวงมาลารอง ผอ.กคจ.กง.ทหาร
พ.อ.หญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์รอง ผอ.กผง.ยก.ทหาร
น.อ. สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุลผอ.กคง.กร.ทหาร
น.อ. วัฒนะ ศรีทองคำ ร.น.ผช.ผอ.กคง.กร.ทหาร
น.ท.หญิง นงชนก ศิริวงศ์ ร.น.หน.โครงการ กคง.กร.ทหาร
น.ท.หญิง วรศุลี ทองดี ร.น.หน.ประเมินผล กคง.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง สุพิชญา กองคำ ร.น.ประจำแผนกประเมินผล กคง.กร.ทหาร
ร.ต. สมชาย จ่าสอาดนชง.กร.ทหาร
จ.ส.อ. สิงห์เอก ศิริเทศเสมียนแผนกโครงการ กคง.กร.ทหาร
ส.ท. อาจณรงค์ อาจสาลีเสมียนแผนกประเมินผล กคง.กร.ทหาร
น.ส.นันท์นภัส สิวะตรีศรศิลปืเสมียนแผนกงบประมาณ กคง.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง ธีมาพร จันทร์สุวรรณประจำแผนกงบประมาณ กคง.กร.ทหาร
พ.อ. ชวลิต วรเดชรอง ผอ.กผค.สนผ.ยก.ทหาร
ส.ท.หญิง ณัฐธิดา วสุพงศ์พิชากุล เสมียน แผนกนโยบายและมาตรการการจัด กกจ.สนผ.ยก.ทหาร
พ.อ. วิเชียร ช่างพินิจผช.ผอ.กผค.สนผ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. คมสัน มีศรีเสมียน แผนกแผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม กผร.สนผ.ยก.ทหาร
พ.อ.กฤษฎา บุญวัฒน์ผอ.กจห.บก.สปท.
ส.ต.หญิง กนกรดา พันธ์ดีเสมียน กจห.บก.สปท.
จ.ส.อ.หญิง เกศราภรณ์ อุปชิตเสมียน กจห.บก.สปท.
จ.ส.อ.พัฒนพงศ์ รอดแก้วเสมียน กจห.บก.สปท.
พ.จ.อ.หญิง ปราณี อะโนเสมียน กจห.บก.สปท.
ร.ต.หญิง ขนิษฐา กาญจนวิสุทธิ์นชง.สปท. ชรก.กจห.บก.สปท.
จ.อ.หญิง รษา ศรีสถิตย์เสมียน กจห.บก.สปท.
ส.อ. รพี บุญเขียวเสมียน กจห.บก.สปท.
พ.จ.อ.หญิง ศศิรตรี เกิดสมบุญเสมียน กจห.บก.สปท.
ส.ต.หญิง มนัสวี สากลวารีเสมียน กจห.บก.สปท.
ส.ท.หญิง เพียงอัมพร หรเศรษฐากุลเสมียนแผนกจัดการ กวท.บก.สปท.
พันจ่าเอกคุณณเทวัญ เสาะสิทธิ์ ภัทรธนกรเสมียนงบประมาณ แผนกตรวจสอบและประเมินผล กงป.บก.สปท.
พันจ่าเอก ณัฐพงศ์ ทองนวลเสมียนงบประมาณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.
สิบโทหญิง ฐิตาพร ชมภูพื้ันเสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ กงป.บก.สปท.
น.ต.หญิง ปวีณา ธารรักษ์ประจำแผนกวิเคราะห์และประเมินผล กนผ.บก.สปท.
ร.ท.นพพร ไชยอ้วนประจำแผนกวิทยาการ กนผ.บก.สปท.
พ.อ.หญิง พรพิมล ปิ่นทองรอง ผอ.กจห.บก.สปท.
นาย สมพงษ์ ภูคงน้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
น.อ.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ ร.น.รอง ผอ.กนผ.บก.สปท.
ส.ต.หญิง จีรนันทื อุชชินเสมียนแผนกวิเคราะห์และประเมินผล กนผ.บก.สปท.
น.อ.สาดิษย์ พริ้งประยูรผอ.กผ.บก.สปท.
ส.อ.หญิง วรณัน กวยประเสริฐ์เสมียนแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.
พ.ท.ชุมพร ครุฑบุตรหน.วิทยาการ กนผ.บก.สปท.
จ.ส.อ. สุรชัย เตี๊ยะตาช้างเสมียน กนผ.บก.สปท.
ส.อ. ณันธวัฒน์ บุญศรีเสมียนแผนกวิทยาการ กนผ.บก.สปท.
ร.ต. เอกรัฐ สงเสมอประจำแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.
ร.ต. เอกรัฐ สงเสมอประจำแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.
น.อ. เนติภัทร ภัทร์กุลชัยรอง ผอ.กนผ.บก.สปท.
น.อ.หญิง ณัฐพัชร อัครกิตติทัศน์ประจำ สปท.
ร.ท.ศตพรรษ เสนะสุทธิพันธุ์นายทหารพระธรรมนูญสัญญา
พล.ต. พรพิศ รัตนานนท์ผอ.สธน.ทหาร
ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์นักวิจัย ศศย.สปท.
นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์นักวิจัย ศศย.สปท.
น.ส.นิตยา งานไวนักวิจัย ศศย.สปท.
พ.ท.ธำรงชัย หนุนภักดีประจำ กภศ.ศศย.สปท.
น.ท. สมชาย ก้านบัวแก้ว ร.น.หน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท.
เรือเอกหญิง จิตราภรณ์ จิตรธรประจำกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สุทัตตาคงเอียง
พ.อ.หญิง ศศิธร ทันศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ศศย.สปท.
จ.ส.อ.หญิง ประนอม มีมงคลจนท.พัฒนาองค์กร กผค.ศศย.สปท.
ร.ต.สุวิจักขณ์ ภาคภูมิน.โปรแกรม กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง จิณณ์ณิชา มั่งมีเสมียน ผวท.กศษ.บก.สปท.
ร.อ.หญิง พีรพร ร.น.ประจำ ผผป.กงป.นทพ.
จ.ส.อ. ประนอม มีมงคลจนท.พัฒนาองค์กร กผค.ศศย.สปท.
ส.อ.มนตรี ประดิษฐสุวรรณ์จนท.กำลังพล ผธพ.กกล.ยบ.ทหาร
ร.ต.อัศวิน คลั้ายสุบรรณ์ประจำ ผกบ.กกล.ยบ.ทหาร
จ.อ.กันตพิชญ์อัจฉริยปัญญากุล
จ.อ.กันตพิชญ์ อัจฉริยปัญญากุลเจ้าหน้าที่เลี้ยง แผนกบริการ กพธ.ยบ.ทหาร
จ.อ.หญิง ปติณญา เม่นคงเสมียน ผกบ.กกล.ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง บุณณดา เหมืองศรีผช.ผอ.กลก.ชด.ทหาร
พ.ท.หญิง ดลนภา เอียดคงหน. ประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ กลก.ชด.ทหาร
น.ท.หญิง อรวรรณ คล้ายพยัฆ ร.น.หน.พิธีการและการประชุม กลก.ชด.ทหาร
พ.ท.หญิง ปฐพร จุลเชาว์หน.แผนและการต่างประเทศ กชม.สชด.ชด.ทหาร
ร.ต. วิชัย ยางโสมประจำ กลก.ชด.ทหาร
น.ส. กนกพร บุญยืดเสมียน สชด.ชด.ทหาร
พ.ต. พรเทพ ไวยบูรีประจำแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต. อาจหาญ ป้อมสุขประจำ กนช.สพม.ชด.ทหาร
พ.อ. สมเจตน์ บุญเลี้ยงผอ.กนช.สพม.ชด.ทหาร
ส.อ. วุฒิชัย พลโรมเสมียน กนช.สพม.ชด.ทหาร
พ.อ. จีรเดช มั่งไธสงรอง ผอ.กนช.สพม.ชด.ทหาร
น.ส. วันทนา เย็นสุขเสมียนแผนกปฏิบัติการ กชก.สชด.ชด.ทหาร