ชมรมคนรักการอ่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ร.ท.จีระศักดิ์ ธรรมนิทาประจำแผนกสารบรรณ กสบ.สบ.ทหาร0859027120
พลเอก สุทัศน์ จิตต์โสภาผทค.พิเศษ บก.ทท.0818235857
พ.อ. เมธิน แกล้วกล้าผอ.กกฬ.สสก.ทหาร0991077995
อภิวิชญ์ คงกุลชัยวัชร์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร0973024773
อำไพ เทียนเงินจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร0926144479
ร.ท. ปกัณต์ ชมเกิดสกุลผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร0957452829
นายณฐพงษ์ บริบูรณ์เจ้าหน้าที่คลัง ผสด.ดย.สสก.ทหาร0984520798
พันโทธีระ ยางราชย์หัวหน้าแผนกดนตรี กองดุริยางค์0892100368
กนกกร วังยาวเสมียนแผนกสนับสนุนการดนตรี กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร0956383553
พรชนก บุญทีเสมียน กสก.สสก.ทหาร0632182568
น.อ.สุกิจ บุณย์เพิ่มผอ.ดย.สสก.ทหาร0895273228
พ.ท.ณฤทธ์ กล้ายประยงค์หน.ผสด.ดย.สสก.ทหาร0946352459
เข็ม​ชาติ​ จันทร์​ตรง​นักดนตรี​094-965299
จ.ส.อ. สมบัติบุตกรนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร081-925731
พ.จ.อ.หญิง วรพร จันทร์ตรงประจำสลก.บก.ทท0945659990
จ.ส.อ. มาโนช นาคนิยมเจ้าหน้าที่คลังดนตรี ดย. สสก.ทหาร086-019459
ดวงกมล สำแดงผลนักดนตรีแผนกดนตรี0816948053
พ.จ.อ หญิง พรวีนัส มานะจาริกประจำ บก .ทท0897930203
พ.ท.ณัฐภูมิ​ สุขทรรศนีย์หน.ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0996245178
พ.อ.อ.จงอางศึก แสงเพลิงนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0804566504
ปุณณภา บุญน้อมนักร้อง089-264-59
จ.ส.อ.มนทิน บุญหนุนเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา0868242247
จ.อ. วีระยุทธ โพสัยเสมียนกองการกีฬา0832200323
พ.จ.อ.หญิงนรินรัตน์ สุขก้อนเสมียนแผนกเทคนิคการกีฬากีฬา0855277545
นายวิชัย อภิรมย์์์์์์์ธรรรมมพนักงานรักษาสถานที่0993916704
น.อ.หญิง วัชรี พงษ์ศิริรอง ผอ.กกฬ.สสก.ทหาร0812575989
น.ท.หญิง​ เกศิณี​ ศรประชุม​หน.ผธก.​กกล.กร.ทหาร​ ชรก.กกร.สกร.กร.​ทหาร​0818684985
พ.อ. ชุติเดช ทองพูลผอ.กสน.สสก.ทหาร0835594596
ร.ต.หญิง วรรณวิภา จินดาสิงห์หน.มว.ดตท.ผดต.ดย.สสก.ทหาร0840842098
ศรัญญา รักวงษ์หน.ผกง.สสก.ทหาร0815340208
ร.ต.คำปั่น ดวงพรหมนชง.สสก.ทหาร0968876160
ร.ต.หญิง อำนวน ดวงวิเชียรนชง.สสก.ทหาร0942417675
ส.อ.หญิง วันวิสาข์ จันทร์ดำเสมียนการเงิน0923961634
นางสาว ปวีณา สุกดำเสมียนแผนกการค้า กจส.สสก.ทหาร0949630690
นางสาวธัชพรรณ แหยมเจริญเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี ดย. สสก.ทหาร0959547155
ร.ท.หญิง หัทยา เอกบุศย์นายทหารบัญชี0914001839
ส.ท. ปิยะ ยังอยู่ดีเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0878084344
พ.อ.อ.หญิง ดอกจวน จันทรสมบัติเสมียนการเงิน0865419611
จ.อ. วิศิษฐ์พร ช่างกลึงกูลเสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0969450504
ส.อ. กฤษณะ สาพิมพาเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0925951640
นางสาววนิดา แก้วตรีวงษ์พนักงานบริการ0837577951
จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ศรีสันต์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0841249227
พ.อ.อ. อนันต์ ดอนพิมพ์เสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0950166481
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0904036655
พ.อ.อ.หญิง ชญาณิศา กระแสร์ญาณเสมียนการเงิน สสก.ทหาร0915595423
นางสาว จิตภัสสร อินทร์จันทร์เสมียน ผคค.กสก.สสก.ทหาร0949742246
จ.ต.หญิง บุษยมาส ดวงวิเชียรเสมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร0914292810
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร0922460446
พ.อ.อ.หญิง สะอาด กองโชคนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0951147629
พ.อ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ พุ่มทองสุกนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0917370684
นางสุชาดา นิยมแสงนักร้อง ชั้น 1 ดย.สสก.ทหาร0890289223
จ.ส.อ.หญิง ลำพรวน มูลมอญเสมียน ผวก.ดย.สสก.ทหาร0861786994
พ.จ.อ.หญิง ภมรศรี งามปลั่งนักดนตรรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0982613155
พ.จ.อ.หญิง ภัควดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยานักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0813562115
จ.ส.อ.พาทย์ พริ้งวณิชจนท.เครื่องเสียง ผสด.ดย.สสก.ทหาร0853322884
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร0633519246
น.ท. ผสานวิทย์ ไววิญญาหน.ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0891241453
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0818288850
พ.อ. พงษ์ภัทร ทรงสุนทรรอง ผอ.สสก.ทหาร0641915351
ปุณยนุช ประเคนแก้วเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0616290211
พ.จ.ต.หญิง จินตนา ธีระโรจนารัตน์จนท.บริหารกิจการ ผจก.กอส.สสก.ทหาร0982741540
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร0819212475
น.อ.หญิง ชญาณ์นันท์ เพิ่มทรัพย์ ร.น.ผอ.กจส.สสก.ทหาร0892528656
ส.ท.หญิง ธนัญญา สืบสังข์เสมียน ผกก.กจส.สสก.ทหาร0949947755
สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร0814352431
พ.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร0814352431
จ.ส.อ.หญิง ปาลิตา ปราบภัยเสมียนการเงิน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0813716379
น.อ.หญิง ศิริพร แก้วมหารอง ผอ.กจส.สสก.ทหาร0656284901
พ.จ.อ.หญิง ทักษพร แจ่มแจ้งเสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0890012253
น.ส. นิชาพร อานนท์พนักงานธุรการ0620186333
ร.ท.บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร0633430823
สิบโทวิชาวัช จันทร์วิเศษนักดนตรี0945499666
จ.ส.อ.หญิง สมปอง มณฑาทิพย์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0899882076
นางบุณยนุช เกตุมีชัยพนักงานบริการ0819311547
นางสาวอาภรณ์ ยอดแสงลูกมือช่าง0880924905
ส.อ. วรวุฒิ ไวยกสิกรณ์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0869737767
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท. ทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0898961969
ส.ท. กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0805852248
ส.ท. รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0867102585
นายอภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0871235940
ส.อ.หญิง จารุวรรณ ศิริวงษ์เจ้าหน้าที่ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0617762905
จ.ส.อ. มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0879997905
จ.ส.อ. ธีรพร ทองภู่พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0819665571
น.ส.เจนสุชา จักรอโนลูกมือช่าง สสก.ทหาร0956969540
ส.อ.หญิง บุปผา บุตรโสเสมียนการเงิน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0636419624
ธนรามวงศ์นนท์0957106615
พ.จ.อ. สุรพล ดิษฐเพชรเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ช่วยราชการ กสน.สสก.ทหาร0915768355
นายบงกช สงสารลูกมือช่าง สสก.ทหาร0632208858
น.ส.สินีนารถ ลูกอินทร์พนักงานบริการ0970232185
วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.0656284914
ภาคิน นนทนาทพงศาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร0891233546
วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารธุรการ กจส.สสก.ทหาร0639292922
ธีระ รักสุจริตเสมียน ผกก.กจส.สสก.ทหาร0950641833
โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร0865002477
ชลอ เผือกลิขิตเจ้าหน้าที่ ผกก.กจส.สสก.ทหาร0802648886
ธนากฤษณ์ ธาดาพงษ์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0966354159
ธนวัฒน์ เขตบุรีเสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0910107528
เสกสรรค์ คชวารีเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0970522714
ร.ต.ประจัญพล วงษ์ดนตรีประจำ ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0898088595
สุรชัย มีสีดาเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0896872017
นางสาวรัตนันอรกานต์ อยู่ทรัพย์พนักงานบริการ0992351999
อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0861302737
อนุสรณ์ จันทร์เผ่าแสงลูกจ้าง นอก งป.0873528667
ร.อ.ชุมพล แสนคำรรก.ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0618197799
น.ท.เจริญ จันแปงเงิน ร.น.หน.ผบร.กสน.สสก.ทหาร0967190269
จารุณี สุชาติพนักงานราชการ0899861535
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0849300921
กันยาวัตร หงษ์วิไลลูกจ้าง นอก งป.0818663163
มงคล พรมนิ่มลูกจ้าง นอก งป.0852357343
พ.อ.อ.หญิง นฤทัย อึ้งทองเสมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร0814136218
จ.ส.อ. บรรเจิด บุญครุฑเจ้าหน้าที่สนับสนุน ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0993249199
เอกณัฐ สวนดีพนักงานธุรการ091-776-46
ร.ต.มานิตย์ แดงคงนชง.สสก.ทหาร0879052195
พันจ่าเอก ธานี ธรรมแก้วนักดนตรี ดย.สสก.ทหาร0865118531
จ.ท.หญิง วรรณพร ใจมั่นคงเสมียน ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0863479110
พ.อ.อ.สุเทพ. ปัชชาชัยจนท.การกีฬา กกฬ.สสก.ทหาร0890322382
พ.อ.อ.หญิง จีรนันท์ ดีใจเสมียร ผพพ.กสก.สสก.ทหาร0974646159
จ.ส.อ.บุญธรรม เผือกหอมช่างเขียน กกฬ.สสก.ทหาร0627321119
พันจ่าเอก นักรบ วาทีปกรณ์ประจำ บก.ทท0959350591
น.ส.ยุพา ลายกำแหงพนักงานบริการ0983538894
นางเฉลิมขวัญ ภักดีพนักงานบริการ0825579482
พันจ่าเอกหญิง วรรณธยา แก้วสอาดประจำ บก.ทท0989263596
จ.อ.หญิงธนวรรณ งามชลาลัยเสมียน ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0814544932
นาวาเอก ปริญญา รัตนแสนสุข รน.รอง ผอ.ดย.สสก.ทหาร0867765753
สิบตรี สุวิทย์ แสงแก้วนักดนตรี0617754112
กฤษณา แก้วมณีพนักงานบริการ0994203737
นายอวยชัย แม้นรอดพนักงานบริการ ระดับ 2 สสก.ทหาร0815880860
พ.ท. วันเดิม จำนงค์สารหน.ผจก.กอส.สสก.ทหาร0922205566
จ.ส.อ.บุญเรือง กิติพันธ์เจ้าหน้าที่ดุริย่งค์089785_817
นายธนากร สิ่วกลางพนักงานรักษาความปลอดภัย0838530378
พ.อ.หญิง พิมพ์ชยา พิพิธธีรสินรอง ผอ.กสน.สสก.ทหาร0656284904
พ.จ.อ.หญิง วันทนีว์ คงมั่นจนท.ผกก.กจส.ฯ ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร0918197369
พ.ท.หญิง ยุวณัฏฐ์ ทองนพคุณหน.สถิติและข้อมูล กอส.สสก.ทหาร0816329255
ร.ต.หญิง พรรณวัชร ใจเที่ยงประจำ ผคค.กอส.สสก.ทหาร0988301842
พ.จ.อ. กันตเมศฐ์ พิริยอัครโชตินักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0859455584
พ.จ.ต.สิทธิกร หนูรอดนักดนตรี085-171-69
ร.ท. มารุต รอดบุญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0647364125
ส.อ.หญิง ประวีณา รสฉ่ำเสมียน ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0970015885
น.ส. ภัชธนัญ ตั้งถิ่นพนักงานบริการ สสก.ทหาร0968785646
ร.ต.หญิง ภิตินันท์ มาแสวงประจำ ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0811369792
ร.ต. สมพงษ์ ทิมปรางค์นชง.สสก.ทหาร0968276644
ธนิตศักดิ์ สุภโชคธนเศรษฐ์จนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร09 7162 71
จ.ส.อ. กมล คงตรงนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0640519181
นางสาวรุ้งตะวัน แก้วงามพนักงานราชการ ตำแหน่งนักดนตรี0965370217
จ.ส.อ.หญิง อาทิตยา ภวปัญญากุลเจ้าหน้าที่เทคนิคการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร0993379955
นางสาว สุรินทร์นภา สุพอเจ้าหน้าที่ประพันธ์เพลง ผวก.ดย.สสก.ทหาร0814074497
จ.ส.อ. สมฤกษ์ ฉายแสงนักดนตรี0632615251
จ.ส.อ. สมเดช พงษ์ดนตรีนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0614513772
นาย จาตุรนต์ ยิ้มศิริพนักงานราชการ ดย.สสก.ทหาร0614279697
ส.ต.หญิง วรรณนิภา แสงรัสมีนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0991936650
จ.ส.อ. สหภพ ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่เทคนิคการกีฬา ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0843303036
น.อ.หญิง ฉัตรพิไล โอสถานุเคราะห์ ร.น.รอง ผอ.กสก.สสก.ทหาร0810454914
จ.ส.อ. นัทชัย ศรีเพ่งนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0891721974
พ.อ.อ.วินัย อินทะคงช่างไฟฟ้า-ประปา0974155454
ส.ต.หญิง ระพีพรรณ ต่อศรีนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0642456929
ส.ท. พสิษฐ์ กะดีแดงนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0911833902
ส.ต.หญิง นุชสรา อุ่นเจริญนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0625539212
ส.อ.หญิง ศิณิภาลักษณ์ เรืองทองเมืองนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0629982898
นางฐิติยา วัชรพงษ์พนักงานบริการ0614438030
นาย ประถม โฉมสุขพนักงานสถานที่ ระดับ 208 0910 93
ส.ต. วสันต์ วัชรพงษ์เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค 0611689052
นาย อรรถพล ศิริโชติเสมียน ผสด.ดย.สสก.ทหาร0808694944
ส.อ.หญิง ชุติมา เจริญผ่องเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0918031055
ส.อ. สุพุฒิ ศรีพลเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0917362626
จ.อ.หญิง สุภาพร คุ้มถิ่นแก้วนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0614153524
จ.ส.ต.หญิง ปุณยภรณ์ ไวกสิกรณ์เสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร0614058868
น.ส. ปาณิศา กังสะดานเสมียน ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0815850332
จ.อ.หญิง บัณฑิตา รุ่งสว่างนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0614941951
ส.ท.หญิง กาญจนา ยังอยู่ดีเสมียน ผจก.กอส.สสก.ทหาร0863199621
มนัส คชนันทน์จนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0814252500
นางสาว วิจิตรา จันทบุตรเจ้าหน้าที่เทคนิคการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร0982683764
จ.ส.อ. ดิเรก ชะโลธรช่างเขียน ผสด.ดย.สสก.ทหาร0812799274
พ.จ.ต.หญิง กุลิสรา แสงรังษีนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0909894042
ส.ต. จารึก จุฑาคุปต์นักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0984641749
พัฒน์นรี นันท์ธรภึมชัยทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ประจำ แผนกบริการและบันเทิง กจส.สสก.ทหาร0953539645
จ.ส.อ. สมิตร สุนทรกูลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0959236208
จ.ส.อ. สุริการ มณฑลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0865497897
ส.อ.ปฏิวัติ อาจเมืองเสมียน ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0847433428
จ.ส.อ. เดชา สิทธิตานนท์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0940204517
จ.ส.อ. สตันย์ มากทุ่งคานักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0941642988
นายเมธา ยวนเขียวเสมียน แผนกดนตรี0914891114
จ.ส.อ. ฐนกร สุวรรณ์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0894384803
นางสาว กฤตยา แก้วเรียนหน.มว.ดนตรีสากล ผดต.ดย.สสก.ทหาร0819797451
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ศรีจรัสนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0825591319
ส.ท.รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0867102585
จ.ส.ท. สุรศักดิ์ แพทองช่างไฟฟ้า ผสด.ดย.สสก.ทหาร0851566434
พ.อ.อ. สถิต กีรติธรากุลนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0869982192
ส.ท.สิทธิชัย ดวงพรมเสมียน กสก.สสก.ทหาร0895275491
พ.อ.อ. รัชกฤต กุลฉัตรดิลกนักดนรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0985715655
จ.ส.อ. อนุสรณ์ กริชพรรณรายเจ้าหน้าที่ประพันธ์เพลง ผวก.ดย.สสก.ทหาร0957957662
ส.ท. รักนาฏ ขาวฉลาดนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0918816555
ส.ท. ปรรญฐิภัทธิ์ เพชรสุก นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0986359553
ส.ต. ภาคิน คงประพันธ์นักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0909892669
ส.ต.หญิง วิรยา หงส์ศุภางค์พันธ์นักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0891884234
จ.อ.หญิง จริยา นิมิตรนักร้อง ผดต.ดย.สสก.ทหาร0635905364
นาย ปรีดา แตงเจริญนักดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0946571587
ร.ท. กิตินันท์ พัวพลเทพหน.มว.โยธวาทิต ผดต.ดย.สสก.ทหาร0895068201
พ.ต. ราชัญ จุฬามณีประจำวิทยาการ ผวก.ดย.สสก.ทหาร0819059694
จ.อ.หญิงบัณฑิตา รุ่งสว่างนักร้องแผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0614941951
ร.อ.หญิง วรัฎฐยา ชมชื่นหน.มว.หัสดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0840449233
นาย ภาณุพงศ์ กันศิริช่างไฟฟ้า - ประปา0968527779
ส.ต.ลอยลม อ่อนศิริจนท.สนับสนุน กกฬ.สสก.ทหาร0845380752
ส.ท.หญิง ศิวพร ศิริวัฒน์เสมียน ผศด.ดย.สสก.ทหาร0970659995
น.ต.หญิง วารี ผ่อนเจริญประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0930101351
จ.ส.อ.หญิง ศรีนวล เสียงงาม025874682
นาย รังสรรค์ การญาณพนักงานราชการทดลองปฏิบัติงาน025874682
ร.ต.หญิง ชญาภา สุบรรณ ณ อยุธยาประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0929018295
ร.ต.หญิง ดาวเรือง เล้าบัณฑิตประจำ สสก.ทหาร ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร083687896
จ.ส.อ. สมัย มุ่งหมายจนที่การกีฬา ผกฬ.สสก0809747233
พ.ต.หญิง อุทัยวรรณ วงษ์กล่ำประจำ ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0892204320
พ.ท.พิทักษื ทิพมาศช่วยราชการ กสก.สสก.ทหาร084 388 44
จ.ส.อ.หญิง ณัฐธินี จูพันทะเสมียน ผคค.กอส.สสก.ทหาร0982785699
ร.ท. บัญชา อึ่งป่องผช.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร06-3343-08
น.ท.หญิง สุชาดา นาวานุเคราะห์ ร.น.นายทหารงบประมาณ สสก.ทหาร085-669-17
จ.อ.หญิง อัมรินทร์ จำปาถิ่นเสมียนงลประมาณ0898991442
ส.ต.อดิศักดิ์ มั่นโพนทองช่างไฟฟ้า - ประปา0957154417
ร.ท.หญิง ภูริตา ภักดีพชรกุลนายทหารธุรการดนตรี ผวก.ดย.สสก.ทหาร0624194915
ศราวรรธน์ รุมรัตนะผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง รัชนีย์ คล้ายแดงเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0897414254
ร.ท.หญิง สายสุนีย์ เมืองมั่งคั่งประจำ​ ​ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0896139962
ประวิธ รวดเร็วพนักงานบริการ0949376886
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0946546287
จ.ส.อ.นพปฎล ทองศรีพนักงานโทรคมนาคม ปทท.2 กทค.ศทท.สส.ทหาร0882927622
จ.ต. อคพลวินทะไชย0894106449
พัชรี ปานพรมเจ้าหน้าที่ปฏิคม กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร0931382778
ศิลป์ชัย มานิกบุตรผอ.กมส.สบส.กบ.ทหาร0809164536
พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อยปษ.สปท.0863860300
พ.อ. วิชัย สาคำภีร์นปก.ประจำ บก.ทท. 0951972899
น.อ.หญิง พนิตตา บัวทอง ร.น.นปก.ประจำ บก.ทท.0812999199
พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปานรอง ผบ.ทสส.0636974789
ชยพณัฐ วิรินัตน์รอง สปส กร ทหาร0817779849
ส.ท.หญิง เสาวณิต เกตุปานเสมียนแผนกกิจการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ททหาร0862161628
ส.ท.หญิง จุฑาภรณ์ ศรีจันทร์เสมียน กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0862963544
ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์ นาวารัตน์นายทหารบัญชี ผกง.กง.ทหาร0622432749
ส.ท.หญิง อภิญญา เกิดศิริเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0858204481
พ.อ. ปริวัตร กาญจนวิฬาผอ.กอส.สสก.ทหาร0635394954
พล.ต.โชคชัย พลสมัครผอ.ศทส.สส.ทหาร0984454535
ร.ท.ณัฐพงศ์ นุชศิรินายทหารจัดทำนโยบาย แผนกนโยบายและแผน กนผ.สผอ.สส.ทหาร0841326288
ศจี พิศมณีเสมียนงบประมาณ กง.ทหาร0820113183
ร.ต.หญิง ชญานิษฐ์ จันทร์เพ็งผช.นายทหารงบประมาณ กง.ทหาร0633645192
น.อ. ศักดา เอี่ยมสอาดผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร0986354161
พ.อ.หญิง นภาพิศ เอี่ยมสอาดรอง ผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร0986354161
ส.อ.หญิง ขวัญแก้ว รังสรรคจนท.กำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร0840944992
จ.ส.อ. มนตรี ทองสิงห์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กคพ.สส.ทหาร0909525553
ส.ต.หญิง นิตยา สุรั้งเสมียยนการเงิน ผสฌ.กสก.สสก.ทหาร0968859150
ส.อ.หญิง ศุภามาศ สุขะรูปจนท.กำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร0905531539
พ.ท. วีระพันธ์ จันทร์เวชนายทหารโปรแกรมอาวุโส ฯ กพร.ศทส.สส.ทหาร0859951622
จ.ส.อ.ทวี กตารัตน์เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร0824564115
พ.ต.หญิง กิรณา สกุลเฟื่องนายทหารส่งกำลังแผนกส่งกำลังและบริการ ฯ ศทส.สส.ทหาร0869964191
จ.ส.อ.หญิง พึ่งรักษา ศรีสุวรรณเสมียนธุรการ0865886390
ร.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ธัญญชาติกุลประจำ สส.ทหาร0647300393
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล0892333239
พ.อ.อ. กำธรพล กิมาคมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แผนกส่งกำลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0894965840
พ.ต.หญิง ชฎาภรณ์ เอมอุทัยประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0988371309
พ.อ.สมเกียรติ์ จุลโอภาสรอง ผอ.สสก.ทหาร0863987332
พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์นายทหารกรรมวิธีข้อมูลอาวุโส แผนกบริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร0922762583
พ.ท. ดำรงค์ ภูมิโคกรักษ์นายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส แผนกพัฒนาระบบและบริหารฐานข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร0918715490
ชัยพร ฉายัษเฐียรผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0850672228
น.ต.หญิง ธัญยธรณ์ กองแก้วนายทหารกำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร0618200281
นางสาว สุจิตรา เชนเกิดพนักงานคอมพิวเตอร์0620181035
พ.อ.อ.หญิง น้ำเงิน ไทยแท้เจ้าหน้าที่กำลังพล กธก.ศทส.สส.ทหาร0865466624
ศักดิ์สีห์ นิลดำผช.ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร0867828518
น.ท.สมศักดิ์ เมาลีทอง ร.น.นายทหารกรรมวิธีข้อมูลอาวุโส แผนกบริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร0819564154
พลตรี พนม ใจทหารรอง จก.กพ.ทหาร0847006124
พ.อ.หญิง วีรวดี ขุขันธินรอง ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร0830908831
ร.ท. นพพร จันทร์หอม ร.น.น.โปรแกรม แผนกโปรแกรม กพร.ศทส.สส.ทหาร0914915554
พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ผอ.สปก.ยก.ทหาร0953652366
น.อ.หญิง ขวัญใจ สรรประดิษฐ์ ร.น.ผช.ผอ.กพร.ศทส.สส.ทหาร0926843136
พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรืองผช.ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร0896629377
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0946546287
พล.ต. ธิติชัย เทียนทอง รอง จก.ยก.ทหาร 0818046979
พ.ท.หญิง เนตรนพัทธ์ ศังท์คะจาตะกินายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส กพร.ศทส.สส.ทหาร0859695395
ร.ต.หญิง สุธิรัตน์ มีแก้วนายทหารชำนาญงาน สส.ทหาร0863093687
จ.ส.ท.เกียรติศักดิ์ อำไพรัตน์นายสิบประจำสำนักงานอาคารสวัสดิการฯ บางซ่อน
จ.ส.ท.เกียรติศักดิ์ อำไพรัตน์นายสิบประจำสำนักงานอาคารสวัสดิการฯ บางซ่อน0817111545
นาย สิทธิเทพ เภาน้อยพนักงานรักษาความปลอดภัย0894479826
นาย วรวุฒิ ธรรมวงษ์ลูกจ้างประจำ0842911724
นาย เมธี ไสยสัตย์พนักงานบริการ0993903962
นาย ดิเรก นิตสุวรรณ์พนักงานบริการ0844682197
นาย วุฒิพงศ์ ฤทธิโภคช่างไฟฟ้า - ประปา0905466696
ชลทิส แก้วเอี่ยมนายทหารปฏิบัติการระบบ0953854975
สิบโท สมชาติ แก้วโกยเสมียนกองการอาคารฯ สสก.ทหาร(๐๙๕)๙๐๕๘๘
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง(๐๙๑)๘๖๓๖๑
นาย นพดล นุ่มรุ่งลูกมือช่าง0987505322
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร
นาย ครรชิต บุญเต็มบริการ0613657059
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร(๐๙๕)๕๘๒๒๘
นาย พรศักดิ์ ภู่กลั่นลูกมือช่าง0962605041
ส.อ.ธงชัย วัดแป้นเจ้าหน้าที่คลัง ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0827100092
นายบุญชู ศรีพิทักษ์พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 20841093771
นายสมนึก สำนองคำหน.พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๒0895091044
นายนิรันดร์ วิมุติพนักงานบริการ กอส.สสก.ทหาร0852206426
นายกฤษณ หนูจุ้ยช่างไฟฟ้า กอส.สสก.ทหาร0887687712
พ.ต.เอนก ไพรวัลย์ประจำ ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0817341361
นาย เสรีศักดิ์ หนูแก้วลูกจ้างประจำ0916978804
น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้วหน.ผปม.กผค.ศปร.846603531
ส.อ.หญิง พรจิณสุนีย์ ทวีผลเสมียน ผปม.กผค.ศปร.0926690193
ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เขมะจารีประจำผงป.กผค.ศปร.0869702660
จ.ส.อ.หญิง ปริญญา ผิวรักษาเสมียน ผปม.กผค.ศปร.0890576795
น.ส.สสิธร เวทมาหเสมียน ผงป.กผค.สปร0629956542
พ.ท.รวิโรจน์ โอภาวงศ์หน.ผคก.กผค.ศปร.0925292988
น.ต.วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น.ประจำ ผผง.กผค.ศปร.0868090222
พ.อ.หญิง นิพัธธา ปาระโมงค์ผช.กผค.ศปร.0863847229
ส.อ.หญิง ชมัยพร ทองทา เสมียน ผผง.กผค.ศปร.0804717601
สิบตรี ฐิติพงศ์ คำเลิศเสมียนแผนกสถิติและข้อมูลกองการอาคารสวัสดิการทหาร0828732095
พ.ท.หญิง จิตติมณฑ์ ติณสูลานนท์หน.ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0614453945
จ.ส.อ. วรายุทธ เกิดลอย0866226574
จ.ท.หญิง รุ้งลาวรรณ ยอแซฟเสมียน กอส.สสก.ทหาร0835461323
นายวิลัย ยอแซฟหน.พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 20812429182
จ.ส.อ.เอกรินทร์โพธิวัฒน์0853216707
ส.อ.พงศธร อุ่นตาลจนท.โทรคมนาคม ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร0953427376
น.ท. ชัด ศิริวัฒน์หน.บริการสารสนเทศ กปท.ศทส.สส.ทหาร0879313461
สิบตรี ศรัณย์ ลอองบัวผบพ.กอส.สสก.ทหาร0938234440
นาย จตุรพร โสภาพันธุ์พนักงานราชการ ช่างประปา0920289293
นาย ศุภชัย อิสารพนักงานบริการ0998093547
จ.ส.อ.หญิง แสนสุข พิศสมุทรเสมียน กกฬ.สสก.ทหาร0951609236
นาย ก้อง กังสะดานพนักงานบริการ0817119892
นาย บดินเดช์ อังคะละอาพันธ์พนักงานบริการ0843886612
นาย วินัย ศรีพิทักษ์พนักราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร0957155833
นายธาดา พรมชาพนักงานบริการ0997352503
นาย จตุรพร โสภาพันธุ์พนักราชการ (ช่างประปา) กอส.สสก.ทหาร0920289293
นาย วิเชียร ทรัพย์พืชพนักงานราชการ (บริการ)
นาย วิเชียร ทรัพย์พืชพนักงานราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร025701894
นาย สิทธิชัย หงษ์ศิริรักษาความปลอดภัย กอส.สสก.ทหาร0852498674
นาย จิรวัฒน์ หลอมงูเหลือมพนักงานราชการ (บริการ) กอส.สสก.ทหาร025701894
วิษณุ ไชยเพ็ชรพนังงานบริการ0825014472
นาย วิลัย ยอแซฟพนังงานรักษาความปลอดภัย0812499182
พันจ่าโท สุเมธ บุญศิริเจ้าหน้าที่บริการ0851118517
นายธวัช ไทยบุรีรัมย์หัวหน้ารักษาความปลอดภัย0894905773
นายมานิตย์ บัวเบาพลขับรถ0951657815
ส.อ.สุเทพ บุญแสวงช่างไม้-ช่างปูน กอส.สสก.ทหาร0808206726
นาย นราธิป ยังกิจการพนักงานบริการ0825511275
นาย ปรีช ศรีวรพจน์พนักงานรักษาความปลอดภัย0895038791
นาย อภิชาติ ศรีสถตย์พนักงานธุระการ0876064374
นาย อภิชาติ ศรีสถิตย์พนักงานธุระการ0876064374
จ.ส.อ.บุญเลิศ ธีรเจษฎานายสิบดับเพลิง0869898700
ร.ต.หญิง อรณิชา สาลีกงชัยประจำแผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร0813721021
พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ผอ.สตป.สจร.ทหาร0922496952
พ.อ.ชัยพล นิยะสมรอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร0953652249
พล.อ.ต. ธนกร ทรรศนนท์ผคท.บก.ทท.0955153666
พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทองผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร0899606998
พ.อ.หญิง อัจฉรา สุนทรนันทนปก.ประจำ สปช.ทหาร0936919541
พ.จ.อ. ภัทรกรณ์ ทาสีแก้วเสมียน กกม.สปช.ทหาร0896713686
พ.อ.อ. ทักษกร ถิ่นที่พลประจำรถราดน้ำ ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.0880556507
ร.ท.หญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษมประจำแผนกแผนงาน กผค.สนผ.ยก.ทหาร0867875300
พ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์นปก. ประจำ ศรภ.0815673451
สัณห์เพชร สายสรรพมงคลรอง จก.สบ.ทหาร0817359129
พสธร สิริมนต์วสุพลประจำแผนกสารบรรณ 0865621799
พ.อ.หญิง อารยา อุโฆษกิจนปก. ประจำ สลก.บก.ทท.0819109111
พ.ต.หญิง พิมญาดา ฉัตรเสถียรพงศ์ประจำแผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร0953929145
จ.ส.อ.บัณฑิตย์ ปิ่นทองคำเสมียน กมส.สปก.ยก.ทหาร0851934413
พล.ต.นาวิน วัฒนมงคลผทค.บก.ทท.0847006159
จ.ส.ท.หญิง พัชราวลี ปิ่นคร้ามศรีเสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณพิเศษ กงป.สปช.ทหาร0843378381
ส.ต. วรพล แสนทวีสุขเสมียน กงป.สปช.ทหาร0833633431
พ.ท.หญิง บัณรสี ชวาลศิลป์หน.กิจการพิเศษ กบภ.สกร.กร.ทหาร0860508161
พ.ต.หญิง ธีรตา กุลตัณฑ์ประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.กร.ทหาร0936922492
นางสาวศิริเพ็ญ ยาคุณเสมียน ผพพ.กสก.สสก.ทหาร0939140488
ร.ต.หญิง ศรินรัตน์ เจริญรัตนพงษ์ประจำ ผกร.สปก.ศปร.0919930832
ร.ท.หญิง วรรณบงกช ตันโตทัยประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.0858433585
ร.ท. กุลโรจน์ นิลขำประจำ ผปม.กผค.ศปร.0944306555
พ.อ.กิตติ์จิรัฎฐ์ แสงศุภกรผช.ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร0896664462
พ.จ.ท.หญิง นันท์นภัส อินทรสุขศรีเสมียน กสก.สสก.ทหาร0853670762
ร.อ.หญิงวิมลภักดิ์ วรศรี ร.น.ประจำแผนกประเมินผล กผค.สจร.ทหาร0938429166
ร.ท.ชัยพิสิษฐ์ ชื่นอารมณ์ประจำแผนกแผนและโครงการกผค.สจร.ทหาร0942280964
ส.อ.วรพล ดีใจเสมียนแผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร0926289951
พ.อ.ท.ไพโรจน์ นุชสติเสมียน พผบ.กอส.ฯ0840031116
อรอนงค์ เจริญผ่องประจำ ผผค.กสก.สสก.ทหาร0918812369
ขนิษฐา ง่มขำหน.นกง.ผกง.สจร.ทหาร0931322562
พ.อ. จัตุรงค์ ภูมิยทธิ์ผอ.กผค.สจร.ทหาร0897635889
พ.อ. วิชัย แย้มบู่รอง ผอ.กผค.สจร.ทหาร0879889884
นาวาเอก นำโชค จันทร์แก้วนายทหารฝ่ายเทคนิค ศทส.สส.ทหาร
น.ส.อรอุมา ตราสุวรรณ์เสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
น.ส.อรอุมา ตราสุวรรณ์เสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0840665711
นาง วรัตน์ มังคะลาลูกจ้างนอกงบ0896744961
น.ส. ลัดดา อยู่นรินทร์ลูกจ้างนอกงบ0866183410
น.ส. เพ็ญศิณี ไชยมาตย์ลูกจ้างนอกงบ0989591235
พล.ร.ท.จีระ เขียนวิจิตร ร.น.ผทค.บก.ทท.0813761632
พล.ร.ท.จีระ เขียนวิจิตร ร.น.ผทค.พิเศษ บก.ทท.0813761632
ส.อ.สุทธิพล เกิดศิริเสมียน ผผค.กสก.สสก.ทหาร0860604970
ร.อ.หญิง มยุรา นิลภูมิ ร.น.ผช.นายทหารงบประมาณ ศทส.สส.ทหาร0899902132
พล.ต. ประวัติ พุกจีนผทค.บก.ทท.0819857979
พ.อ.หญิง กมลกานต์ ปรีดีดิลกนปก.ประจำ บก.ทท.0923179958
ส.ท.หญิง อาทิตยา แสนศิริแก้วเสมียน แผนกส่งกำลังบำรุงและบริการ กกล.สบ.ทหาร0993435723
น.อ.หญิง ปานดวงใจ อุนสุวรรณนปก.ประจำ บก.ทท.
น.อ.หญิง ปานดวงใจ อุนสุวรรณนปก.ประจำ บก.ทท.025721802
พ.อ.หญิง วรรธนา หวังเพ็ชรงามนปก.ประจำ สบ.ทหาร0817543459
จ.ส.อ. นพดล บุญสังข์พลขับรถ แผนกส่งกำลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร025721802
พ.ท.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณหน.เทคนิคการภาพ0813982493
พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีจก.กร.ทหาร0953652699
พ.อ.กำธร อ่ำสุขนปก.ประจำ กพ.ทหาร0914196359
จ.ท.หญิง กัญญ์ณพัชร์ มณีอินทร์ เสมียน ผกบ.บก.สน.บก.บก.ทท.0869896978
จ.อ.หญิง ทักษยากร ศักดิ์ธนการเสมียน ผยข.บก.สน.บก.บก.ทท.0879069098
พ.อ.กฤษฎา วราทรรอง.ผอ.สบส.กบ.ทหาร0926594205
ร.ต.ธรรศพงศ์ อัครภัทรธรรมประจำ ผกบ.บก.สน.บก.บก.ทท.0925244419
ร้อยตรี ต่อพันธุ์ สิริภูบาลนายทหารพลาธิการ ผสบ.กกล.ศปร.0968181845
ส.ท.หญิง ศิญาพร ยงค์กลับเสมียน ผคก.กผค.ศปร.0845308133
จ.ท.หญิง มาตฤทัย แช่มช้อยผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.0833125036
จ.อ.หญิง อัญชลี ธรรมยศเสมียนแผนกธุรการและกำลังพล กกล.ศปร.0925738998
จ.ต.หญิง สุวิมล วีระสะเสมียน ผสบ.กกล.ศปร.0860111553
พ.อ. ธีรพงษ์ เปานิลผอ.กปก.สปก.ศปร. 0953652563
วิทยา อนันต์สิทธิชัยประจำแผนกแผนและวิเคราะห์การพัฒนาระบบ กพร.สบท.สปช.ทหาร0878225215
ร.ท.หญิง ศุภลักษณ์ ศรีจันทร์ดีนายทหารกำลังพล ผธก.กกล.ศปร.0846353418
พ.อ. สนธิเดช มุขศรีรอง ผอ.สปก.ศปร.0860996228
น.ส. วรรษชนม์ สุนทรกรัณย์ครูฝึกอาชีพ0917766284
พ.อ.หญิง นราพร อยู่สำราญผอ.กปก.สปก.ศปร.0898849329
นายอิษฎ์ อินทรภูมิครูฝึกอาชีพ0849994120
พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ผอ.กรป.สปก.ศปร.0868882677
ร.ต.หญิง พรรณพนัช จิตตินรเศรษฐประจำ ผงป.กผค.ศปร.0819953777
น.ต. เจริญฤทธิ์ เทพรักษ์ ร.น.ประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.0895334252
ร.ท.หญิง วิทตา ขุนจำนวน ร.น.ประจำ ผกร.กรป.สปก.ศปร.
ร.ท.หญิง วิทตา ขุนจำนวน ร.น.ประจำ ผกร.กรป.สปก.ศปร.0814266635
จ.ท.หญิง ฉัตรติกานต์ ชื่นเจริญเสมียน ผกร.กรป.สปก.ศปร.0945719399
ศิวะศิลป์แก้วประสิทธิ์0646866072
ณัฐพงษ์ เกตุแก้วนายสิบธุรการ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท0615697805
ร.ท.หญิง ชาลิณี เผือกนวลประจำแผนกสารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร0879712124
พ.อ.หญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร0953652394
น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ วงเวียนสุขรอง ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร0851305907
พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ หงส์ทองผช.ผอ.กสท.สปส.กร.ทหาร0813997074
พ.ท.หญิง วีรสุดา กลิ่นทองหน.กรรมวิธีข้อมูล กสท.สปส.กร.ทหาร0955748061
น.ท.หญิง อรวรรณ สุขสมบัติหน.สารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร0814243992
ร.ท.หญิง ภัทรสุดา เมืองเขียว ร.น.ประจำ กสท.สปส.กร.ทหาร0980151210
ร.ท.หญิง พรนรินทร์ ปัญญาประทีปประจำแผนกวิเคราะห์ กสท.สปส.กร.ทหาร0661199499
จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ กระจ่างโรจน์เสมียน กสท.สปส.กร.ทหาร0847227262
จ.ส.อ. กิตติคุณ ฐิตโสมกุลจนท.ปฏิบัติการ แผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร0933969151
พ.อ.พีรพัฒน์ ราชพิบูลย์ผช.ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร0990486999
พ.ท.ธนพล จิ๋วเจริญหน.ผธก.กกล.ศปร.0948622989
พ.อ.หญิงวรรณพร เอี่ยมประเสริฐประจำ สลก.ทบ. ปฎิบัติช่วยราชการ สจร.ทหาร0816888695
ร.ท.หญิงญานิดา ศรีกฤษณ์รรก.ทส.จเรทหาร0819154539
น.ต. อาณัติ วัฒนานุสสรณ์นายทหารส่งกำลังบำรุง ผสบ.กกล.ศปร.0830696553
ร.ต.เทพทัย ปาณฑผลินประจำ ผคก.กผค.ศปร.0896878054
จ.ท. หญิง​ ​ฉัตรติกานต์​ ชื่นเจริญเสมียน​ ผกร.กรป.สปก.ศปร.0945719399
ร.อ. ยศพร วานิชรรก.นายทหารการเงิน สนพ.ยบ.ทหาร0816869293
จันทร์เพ็ญ รุททองจันทร์เสมียนตรวจสอบภายใน ศปร.0854454044
ร.ต. เทพทัย ปาณฑผลินประจำ กผค.ศปร.0896878054
น.อ.ประสงค์ หิรัญญการรอง ผอ.กปก.สปก.ศปร.0863068563
พ.อ.ท. สุขสวัสดิ์ บัณฑิตจีนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กมส.สปก.ศปร.0965343542
พ.ท.หญิง จุฑาทิพย์ สินธุ์ประเสริฐหน.ผธก.สปก.ศปร.0892307078
พ.ท.กิติพนธ์ ศักดิ์มณีหน.ธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร0812950029
พ.อ.หญิง ภภัสสร สอนซื่อประจำ กร.ทหาร0896782500
ส.อ.หญิง พรนิภา ชาตินักรบเสมียน ผธก.สปก.ศปร.0814362696
พ.ท. จิตติ มโนขันติหน.แผนกแผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร0836696696
น.อ.หญิง กฤษณา สมุดสรประจำ บก.ทท.ช่วยราชการ ศปร.0654169695
ส.อ.ณฐภัทร อัครานนท์เสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร0869992257
จ.ส.อ.หญิง ฉัตรสุดา เสริมสินเสมียนการเงินแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร0987370668
นาง อนัญญา พูลสวัสดิ์พนักงานการเงินและบัญชี0939389789
ส.อ.หญิง ยศกมล ธารานิตย์เสมียน ผงป.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร.0955141016
นางสาว ธนสิริ ทาบ้านฆ้องพนักงานธุรการ กง.ทหาร0846989989
นาย ฐากูร มินท์ลวินพนักงานบริการ กง.ทหาร0864781038
จ.ส.อ. ธานี แท่งทองเสมียนการเงินแผนกทะเบียนและบริการ กบน.กง.ทหาร0923680277
ืร.ท.นครินทร์ ศิริแสงนายทหารปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.0853186082
ร.ต.หญิง วรรณา เขมะบุลกุลประจำ ผผง.กผค.ศปร.0897991741
จ.ท.หญิง สุพรรณวดี โนรินทร์ผช.ครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.0899547007
พ.อ.อ. จตุพร สุขวิเศษเสมียน ผผง.กผค.ศปร.0819070953
พ.ต.อัครัช อุณหเลขกะนายทหารปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.0919476169
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.0944975901
พ.อ.ฉัตรชัย ดวงรัตน์ผอ.กบภ.สกร.กร.ทหาร0818034753
จ.ส.อ.หญิง นันท์นภัส ปัญญามีศรีกูลเสมียนแผนกปฏิบัตืการ0626513242
ร.ต.โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร0865002477
อรุณ​ี​ ไชย​สาร​หก.ก​กง.ยก.ทหาร​0814254119
น.อ.หญิง เวสาลี บัวรักษานายทหารงบประมาณ สปช.ทหาร0650941519
ร.ต. ประจักษ์ โฉมงามนายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสท.สปส.กร.ทหาร0648184253
พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งหน.ผสส.กมส.สปก.ศปร.0632494654
พล.อ. นครา สุขประเสริฐผอ.ศปร.0897228518
พล.อ. ณัฏฐ์ เทียนทองดีผทค.พิเศษ บก.ทท.
พล.ต. ธีรสาสน์ แสงแก้วผทค.บกทท.
พล.ต. ภิญโญ คัมภีร์พันธ์ผทค.บกทท.
พล.ต. เลียบ จันทร์สุขโขผทค.บกทท.
์พล.ต. ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์ผชก.บก.ทท.
์พ.อ.หญิง สุภาพร ปาละวัธนะกุลนปก.ประจำ บก.ทท.
พล.อส. อนันต์ อรรคนันท์พลสารวัตร มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ร.ต. ประจักษ์ โฉมงามนายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสท.ฯ0648184253
จ.อ.หญิง นิตยา ทรัพย์พรเสมียนงบประมาณ0943369342
กฤติยา โรจนประดิษฐประจำ กปจ.สปส.กร.ทหาร0898718525
กวิน นาคเรืองผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร0934195659
เกรียงไกร ทองแร่ผช.ผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร0863262735
น.ส. ภิรัญชญา อุไรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป0876010990
จ.อ. ณัฐพงศ์ นอศรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.0967264200
จ.อ.หญิง วิไลวรรณ สิริเลิศธีรกุลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร.0615676654
ชวันตรี กิติเจริญศักดิ์ประจำ กร.ทหาร0879276570
ส.อ.จิรพัฒน์ สวนอนันต์ผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ กมส.สปก.ศปร.0947892120
ครรชิต เวฬุวนารักษ์พ.ท./นท0882686004
ชนกนันท์ พลอยใหญ่พ.ท./น.ท.0814411957
สถาพร อัมพรสุวรรณาพ.ต./น.ต.0922519365
ศักดา เพียงเกาะพ.ต./น.ต.0618352193
น.ท.สุรพล มีกรงามหน.ปฎิบัติการระบบ0645519559
ชุติกาญจน์ ดวงบุตรพ.อ.อ.0824895558
ร.ต. ณัฐพงค์ วงศ์อิศเรศประจำ ผปม.กผค.ศปร.0830593480
ร.ต. ณัฐพงศ์ วงศ์อิศเรศประจำ ผปม.กผค.ศปร.0830593480
เจตริน วงศ์ประทุมชรก.ฝกร.ศบท.0883091942
ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ร.น.ร.อ.0894875027
พ.อ.อ. จตุพร สุขวิเศษเสมียนผผง. กผค.ศปร.0819070953
รุ่งอรุณ ผิวรักษาประจำ ผผง.กผค.ศปร.0871151147
ร.อ. ณฐกร นันทวิจารณ์ ร.น.ทส.จก.กง.ทหาร0838545579
ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์นปก.บก.ทท.0816503229
ธิติมา แสงสมบุญประจำ กง.ทหาร0934429992
น.ส.สุวรรณนี สระทองเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กง.ทหาร0619142491
ส.ท.ธณกฤษ บัวสำราญจนท.กพ.ผธก./กพ.กกล.ชด.ทหาร0885618595
พล.ต. เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์จก.กง.ทหาร0818236506
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.025756176
ศิรินันท์ ศรีสุวรรณศรนตส.สจร.ทหาร0816125202
น.อ.หญิง ศิรินันท์ ศรีสุวรรณศรนตส.สจร.ทหาร0816125202
จ.ท.ศิโรฒน์ นาคสุ่นจนท.ควบคุมข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร0971363981
สิบเอก จินดา บุญญาฤทธิ์เสมียนแผนกพิจารณารายงานและคำร้อง กสส.สตป.สจร.ทหาร0891124523
จ.ต.หญิง ปุญภา จิตสคราญเสมียน แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร0865144911
ร.ท.หญิง นราภรณ์ ขลังธรรมเนียม ร.น.รรก.นธน.คดีอาญา กคด.สธน.ทหาร0894258594
ร.ต. ธนภัทร เสาเปาผช.นธก.สธน.ทหาร0917495669
นางสาวกัญจนา รวยรื่นพนักงานธุรการ0875907143
ร.ต.หญิง ดลหทัย พวงสมบัติประจำศซบ.ทหาร0875101522
สิบโทหญิง อธิวรรณ์ อธิกูลเสมียน แผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร0998491562
ส.ท. มาวิณ ภาสประภาจนท.พิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร0923369334
ปาณิสรา บะพรเสมียน กรภ.ศซบ.ทหาร0862254867
จ.ส.อ.ศิริพงษ์​ ใจฮวบ​หน.โทร​พิมพ์​ฯ0866006800
ส.ต.หญิง รัญชิดา ต้นไม้ทองเสมียนงบประมาณ0618518885
พ.อ.ยุทธศิลป์ ผาสุขมูลผอ.กยข.ศซบ.ทหาร0816695150
นางสาวกัญญาวีร์ อินก๋าพนักงานธุรการ0632376678
จ.ส.อ. ญาณกิตติ์ เกตุอรุณเสมียน ศซบ.ทหาร0610692661
ส.ต.กฤษฎา อุปชินจนท.ปฏิติการ แผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร0882323006
ส.อ.สุรชัย​ พลอยประเสริฐช่างซ่อมวิทยุและคลื่นพาห์0623430007
ร.ท.กรัณย์ ต้นไม้ทองน.ประจำแผนกปฏิบัติการ กปก.ศซบ.ทหาร0867638885
พ.อ.อ.หญิง ณัฐพิณ อุกฤษโชคเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ เสมียนการเงิน ศซบ.ทหาร0858297312
พ.ท.หญิง สมัญญา พันธุวัฒนาหน.วิทยาการ กวก.ศซบ.ทหาร0867047837
ร.ต.หญิง จารุมน ลอยแก้วผช.นายทหารการเงิน ศซบ.ทหาร0617237755
ส.อ.บุรเวทย์ เรื่อศรีจันทร์จนท. กองปฏิบัติการฯ0837561524
น.ต.วงศ์บวร นุชท่าโพประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0863515691
จ.ส.อ. เอกลักษณ์ แจ้งงามพริ้งเสมียนแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร0989983346
สมโภชน์ กุลธารารมณ์พนักงานราขการ0899232933
จ.ต. อคพล วินทะไชยเสมียนแผนกจัดการศึกษาและววิชาการ ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร0894106449
พ.ต.ณัฐพัชร์​ จรรยารุ่งเรืองนายทหารบริหารเครือข่าย​ แผนกบริหารเครือข่าย​ กองระบบควบคุมบังคับบัญชา​ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ​ กรมการสื่อสารทหาร0837156254
พ.ต. เอกพงศ์ เอี่ยมศรีประจำแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ แผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด0906505887
วิภาค ปัญจะวัฒนันท์ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร0611915599
นายวรเดช สมสง่าชูชาติพนักงานธุรการ0918835168
นางสาวธัญวรัตม์ ศรีศิริปัญญาพนักงานธุรการ0869854519
พ.อ.อ. ยุทธนา บุญมณีจนท.ตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร0925037220
ร.อ.สุรินทร์ รอดทิมประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.ศซบ.ทหาร0818031930
ชวลิต วณิชชากุลจิตพนักงานราชการ ศซบ.ทหาร0878772727
จ.ส.อ.อาธร สุราโพธิ์เสมียนยุทธการและการข่าว กยข.ศซบ.ทหาร0957303395
จ.ส.ต.หญิง จันทิมา สิงห์โตเสมียนแผนกการศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร0864105351
ส.อ.เนติธร ต้นทองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0801722030
สุรศักดิ์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศจนท.เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร0928385155
พ.อ.หญิง จินตนา คุ้มภัยหก.กธก.ศซบ.ทหาร0860995449
ร.ต.อนาวิล แก้วสอาดประจำแผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร ชรก.กวก.ศซบ.ทหาร0808163388
จ.ส.ต. ธนพล พวงมะลิเสมียน แผนกสรรหาและบรรจุกำลังพล กจก.กพ.ทหาร0964294559
นายนวพล ล้อมจันทร์พนักงานคอมพิวเตอร์0939245483
ร.ท. ธนันพงศ์ ศรีอักษร ร.น.ประจำแผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร ชรก.กวก.ศซบ.ทหาน0815973909
คณิศร ชมแขพนักงานคอมพิวเตอร์0970544388
น.ท.ฐติพัฒน์ ไชยวรรณภากรณ์หน.รักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0929474259
พ.จ.อ.หญิง สุกัญญา จำเนียรพลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์ กรภ.ศซบ.ทหาร0812065914
ณัฐธยาน์ เหมราชจนท.ปฏิบัติการ แผนกพิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร0825828753
ส.อ.หญิง สุชานันท์ ส่งเเสงเสมียน แผนกธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร0861673645
นราทร มูลมอญจนท.เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร0852949257
ร.ต.หญิง จุฑามาศ ม่วงทองนพ. กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร 0897735302
ร.ท.หญิง นิชาภา เกตุมีชัย ร.น.ประจำแผนกการเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารการเงิน ศซบ.ทหาร0894763763
ร.ท.เสกสรรค์ เทพพิทักษ์ประจำแผนกพิสูจน์หลักฐาน กปก.ศซบ.ทหาร0803161476
ร.ท. ดำรง มีสิทธิ์ ร.น.ประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0819136182
น.ท.หญิง ลภัสกร คล้ายเชยหน.แผนกเงินงบกลาง0961595393
จ.ส.ต.หญิง พัชราวรรณ กาวิลเครือเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร0924649949
สุกัญญา สุกดำเสมียนการเงิน0817128489
น.อ.หญิง สุรีพร ตันวิเชียรศรี ร.น.ผอ.กงด.กง.ทหาร0953652379
ทิพย์เนตร เนตรน้อยเสมียนการเงิน0835426402
รัตนา ชลวิสุทธิ์พนักงานการเงินและบัญชี0961593539
พรเพ็ญ กุมารเพชรหน.นายทหารการเงิน0850937026
จ.ส.อ. นันทภพ บำรุงวงษ์เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ ศซบ.ทหาร0972277740
พล.ต. ชาติชาย ชัยเกษมผอ.ศซบ.ทหาร0890327075
พ.อ.หญิง นริศรา พลอยประไพรอง ผอ.กวก.ศซบ.ทหาร0891758580
ร.ต.หญิง จุรีภรรณ เข็มปัญญาประจำแผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร0805999338
น.ท.หญิง มลฤทัย งามญาติ ร.น.หน.ธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร 0993915492
พ.ท.สามารถ บุตรศรีเพ็ชรหน.แผนกถ่ายภาพ0982542175
พ.อ. อุกฤษฏ์ สอาดผช.ผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร0929474415
น.ท.หญิงสุชารัชต์ เที่ยงธรรม ร.น.หน.ตรวจสอบพิเศษ กคจ.กง.ทหาร0819402243
น.อ.อานนท์ เชิญธงไชยผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร0818214588
น.ท.ธนพัฒน์ สุกแสงศรี ร.น.หน.ปฏิบัติการ กปก.ศซบ.ทหาร0811042255
พ.จ.อ.หญิง ปวีนา มหัทธนานนท์เสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑ กคจ.กง.ทหาร0807704967
น.ท.หญิง สุภาพร แสงสว่างหน.การศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร0814419930
น.ท.วรพล เนตรหาญหน.การฝึก กยข.ศซบ.ทหาร0876781427
พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัยผอ.กวก.กง.ทหาร0817715111
ส.อ.หญิง อรทัย จันทร์หลวงเสมียนการเงินแผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร0897988988
จ.ส.อ. อนุชา ผดุงโชคจนท. ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาต0994544253
ร.ต.หญิง จุไรวรรณ ชื่นงามประจำแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร0891784937
ร.ต.หญิง พัชนีย์ วงศ์สิงห์นชง.กง.ทหาร0992466287
โชติกา ไมตรีเปรมพนักงานธุรการ ศซบ.ทหาร0966593892
จ.ส.อ. พูนทรัพย์ จันทีเสมียนการเงินแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร0823523314
นางสาว สุจาริณีย์ วัตรนนท์นักร้อง0971863081
จ.ส.อ. รอบทิศ ขำวิทย์หน.พลขับ0918896524
ร.ต.หญิง วิรัลพัชร เลิศพงษ์วรพันธ์ประจำแผนกตรวจสอบพิเศษ กคจ.กง.ทหาร0868901671
พ.ท.หญิง จินตนา แป้นตระการหน.เบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร0841451566
พ.อ.หญิง สุกัญญา เสาเวียงรอง ผอ.กงด.กง.ทหาร0870330451
น.อ.หญิง กฤตชญา จันทร์ลอยเมฆรอง ผอ.กบช.กง.ทหาร0819030430
พ.ท.หญิง สิริกร ฉัตรภูติหน.พัฒนาหลักนิยม กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร0891317297
จ.ส.อ.หญิง เพ็ญนภา เป็นทุนประจำ กง.ทหาร0888382752
พ.อ.หญิง สมพร ศิวะกรเนตร์รอง ผอ.กคบ.กง.ทหาร0944159461
พ.ต.อาเขตต์ ขันธชัยนายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย0932689783
ยุทธพงศ์ สดเจริญประจำแผนกการฝึก กยข.ศซบ.ทหาร0863331267
พ.จ.ท.หญิง สุนีย์ ทองธานีเสมียนการเงินแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร0613320363
น.อ.หญิง ศุลีพร คำเครื่อง ร.น.ผอ.กคบ.กง.ทหาร0879351155
ชนพล ประสพจำรูญภิญโญจนท.บริหารทั่วไป กปก.ศซบ.ทหาร0800887897
จ.ส.ต.หญิง ณัฐชา ผลพัฒน์เสมียนการเงิน แผนกค่าจ้าง กงด.กง.ทหาร0801257803
จ.ส.ท.หญิง ลีลานุช จันทร์หอมเสมียนการเงิน แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ กบช.กง.ทหาร0838523112
จ.ส.ท.หญิง บุษผา เลียงวงษ์สันต์เสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร0847755442
น.อ. ชยุติ ภู่พิทยาธนากร ร.น.ผช.ผอ.กปก.ศซบ.ทหาร0896616696
จ.อ. คุณากร เพ่งพิศจนท.วิศวกรรมระบบ0991145581
คมิก ภัครธวัลพรอจช.แผนกการศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร0809402928
จ.ส.ต.หญิง อัญชลี ชื่นตาเสมียนการเงิน เเผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร0944865980
ร.ต. วิรัตน์ สายะวารานนท์นชง.กง.ทหาร0895251498
อรรถพล อมาตยกุลจนท.รักษาความปลอดภัย0879421918
นาย วรสรรค์ ท้าวประยูรพนักงานการเงินและบัญชี0940171748
พ.จ.อ.หญิง ยุพาพร กล่อมเมฆเสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง0963639193
ร.ต.วรวุฒิ สมานพงษ์ประจำแผนกเฝ้าระวังเหตุการณ์0894418286
น.ส.ปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ กงด.กง.ทหาร0623694273
นางสาวปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ0623694273
กันยารัตน์ กิมาคมเสมียน กธก.กง.ทหาร0952546581
จ่าสิบโท นรินทร์ โสภาเสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบระบบงานการเงิน กองพัฒนาระบบงานการเงิน กรมการเงินทหาร 0959380233
ส.อ. สรรชัย พุฒิยัติเสมียนแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร0866026985
จ่าอากาศเอก ธนูชัย ไทยประยูรเสมียนการเงินแผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒ กคจ.กง.ทหาร0945522554
จ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ประจำ กร.ทหาร0936610404
จ.ส.อ. วรวุฒิ เที่ยงภักดิ์เสมียนการเงิน แผนกเก็บหลักฐาน กบช.กง.ทหาร 0922265444
นางสาวน้ำอ้อย ไชโยพนักงานการเงินและบัญชี0869795007
ร.อ.หญิง ศิริวรรณ พึ่งเงินทอง ร.น.ประจำแผนกเงินเดือน กงด.กง.ทหาร0953526492
น.ส.สิริกัญญา พูลพิพัฒน์พนักงานการเงินและบัญชี0870100014
พ.อ.หญิง ผจงคนธ์ ฤทธิศิลป์หน.สปก.ฝกง.ศบท.0860995641
จ.อ. ณัฐพล ทานาจเสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร0830141735
จ.ส.ต.หญิง นิศรา อาจฤทธิ์เสมียนการเงิน แผนกเบิกจ่าย กบน.กง.ทหาร0857548875
น.ส.ทิพวรรณ คนเฉลียวพนักงานการเงินและบัญชี0885012995
น.อ.หญิง วัลย์ลิกา แสงอร่ามรอง ผอ.กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0928163663
พ.อ. ธวัช ธัญญชาติกุลผอ.กปท.ศทส.สส.ทหาร0891554438
พ.จ.อ.หญิง ณัฐณิชาช์ แสงเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0817712763
นาง มีนา เซ็นสมพนักงานโทรศัพท์ สส.ทหาร0958927575
พ.ท. วัชรพันธ์ กาญจนาคมหน.บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร0835424334
ส.อ. ปิยวัฒน์ ทองสว่างจนท.บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.ฯ0827897817
จ.ท. ณัฐดนัย ศรีสุวรรณจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทสฯ0870813725
จ.ส.ต. กฤตภาส พรชัยนพกรณ์จนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0993305353
น.ต.หญิง สุรีรัตน์ จำปากะนันท์นายทหารควบคุมข้อมูล แผนกบำรุงรักษาระบบงาน กพร.ศทส.สส.ทหาร0924535615
พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนูผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร0918894768
ยศวดี เบญจพิพิธ0983608499
จ.ส.อ.หญิง ประไพ วิธุรัติจนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.สส.ทหาร0894564080
ส.อ.ชนาธิป อินพักทันจนท.สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร0866220877
จ.อ. จิรายุส ตรีเมฆเจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร0823211142
ยศวดี เบญจพิพิธหน.ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0983608499
จ.ส.อ.หญิง ศรีนะภา แก้วมุ้ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0846827161
สุชีรา สุวรรณีเสมียนแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0929819924
ส.อ.หญิง สุชีรา สุวรรณีเสมียนแผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร0929819924
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร0982868036
พ.อ.ท. เฉลิมพร แก่นจันทร์ดาแผนกประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน กมส.สปก.ยก.ทหาร0935964239
นางรสสุคนธ์ โรจน์ธนพัทธ์พนักงานราชการ0897692227
นางสาวสุปราณี สุธรรมพงษ์เสมียนแผนกรายงานและประเมินค่า กยก.ฯ ชรก. กมสฯ0982464573
ส.อ. ณัฐธพงษ์ อังกูรพิมลพรเสมียน แผนกความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร0833036907
นายณัฐวุฒิ เชื้อพุทธเสมียน แผนกป้องกันภัยทางอากาศ0968853809
ส.ท. รชตยศ อินทรสูตเสมียน ผธก.สปก.ยก.ทหาร (ชรก.กปษ.ฯ)0939651915
พ.ท. ยงยุทธ สุวรรณรัตน์หน.ปฏิบัติการข่าวสาร กปษ.สปก.ยก.ทหาร0871184959
พ.อ. สมมารถ สุขเกษมผช.ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร0926072139
จ.ส.อ. มานัด เทศดีเสมียนแผนก ปปส.กปษ.สปก.ยก.ทหาร0885492265
ทวีชัย เสริมสว่างพนักงานบริงานทั่วไป0850843825
ร.อ. พีระวัฒน์ กุลบุตรประจำแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร0954858270
จ.ส.อ. จักรพล ปินตาเชื้อเสมียนแผนกสงครามนอกบแบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร0649541523
จ.ส.อ. พงษ์วริษฐ์ พัฒปกรณ์ประจำ ยก.ทหาร ชรก.กปษ.สปก.ยก.ทหาร0811984663
พ.อ.หญิง นิลุบล จรัณยานนท์นปก.ประจำ ยก.ทหาร0812797507
พ.ต.หญิง ปุณย์ริสา อังกูรพิมลพรประจำแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร0824790002
ส.ท. ดุสิต ผาบจันสิงห์เสมียนแผนกสงครามนอกแบบ กปษ.สปก.ยก.ทหาร0909763385
น.อ.หญิง เรวดี รวงผึ้งหลวงนปก.บก.ทท.0870580552
พล.ต. ศักดา ดีเดชารอง จก.กร.ทหาร0819808181
พล.ต. พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ผทค.บก.ทท.0812585206
พ.อ. ภาดา ศิริมณฑลประจำ กร.ทหาร025721503
พ.ท. จำลอง วงษ์ศรีหน.นายทหารธุรการ สกร.กร.ทหาร0825786012
พ.ท.อำนาจ หว่างภักดีหน.แผนกประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน กมส.สปก.ยก.ทหาร0805051700
จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ สาธรเสมียน แผนกความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร0890144317
พ.อ.จีรัฏฐ์ เชื้อชาตินปก.ประจำ ยก.ทหาร0850508694
น.อ.ศิริชัย เรียนดารานปก.ประจำ สส.ทหาร0988248091
จ.ส.อ.หญิง อรุณี กังวาลศัพย์ประจำ กร.ทหาร0841141037
ร.ต.ภามชน เกษสังข์นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ0949419856
ร.ต. วรวิช พันธ์เปรมนชง.กร.ทหาร0895181953
ร.ต.ธรรมนูญ ศิริพราหมณกุลนชง.กร.ทหาร 0802360969
พานุลักษณ์ อินทไชย0883365945
น.อ.ขัตติยะ ปัทมอนุพงศ์ ร.น.รอง ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร0870063513
พ.ท. ธีรวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์หน.งบประมาณ กคง.กร.ทหาร0992175575
พ.อ.หญิง จิรัฏฐ์ สีตะจันทร์นปก.ประจำ บก.ทท.0816193328
น.ต. กมนบูร พุ่มแย้ม ร.น.ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.0659040455
ณัฐฑิตาพร แสงชำนิ025721503
จ.ส.อ.หญิง​ ปรมาภรณ์​ น้อย​คำ​ศิริ​ประจำ​ กร.ทหาร0891254995
ร.อ.หญิง กนกวรรณ สอนดิษฐประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร0867931939
นาวาเอกหญิง ศุภมาส กังวานพณิชย์ประจำ กร.ทหาร 0819371812
พ.อ.อดิเรก แก้วสุมาลีรอง ผอ.กนผ.กร.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กปส.สปส.กร.ทหาร0857035001
ร.ต.หญิง ซองหัตถ์ ยอดไกรศรีประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0949622574
พ.ต.หญิง สินีนาท อัคนิบุตรประจำแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0802039309
พล.ต. สิทธิชัย มากกุญชรหน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร0818563480
ร.ท.หญิง พิชชาพร มาระเนตรประจำแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0866181531
นันทิยา ทองคณารักษ์ประจำแผนกปฏิบัติการ0614975666
พ.อ. ธีระพร คำขจรนปก.ประจำ บก.ทท.0818751763
พ.อ.หญิง พรชนก บุญธรรมเจริญประจำ บก.ทท.0895365223
ร.ท.นฤเบศ แก้วมณีประจำกอง ยก.ทบ.0877856904
ร.ท.จิรภัทร ศิริไล ร.น.ประจำแผนก รายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร0902710790
ส.ท. ปรีชา บุญญาเสมียน กำลังพล ยก.ทบ.0948376425
ส.ท. วิทยา ชิณกะธรรมพลขับ ยก.ทบ.0833785235
ส.ต. เศรษฐกิจ ผาแก้วเสมียน ยก.ทบ.0948546975
วลันดา โพธิ์เกษมเสมียนแผนกโครงการ กคง.กร.ทหาร0923852317
สมเกียรติ พวงทองผอ.กผส.สปส.กร.ทหาร0817949002
พ.ท.หญิง กิ่งผกา สอนเวชหน.ศึกษาอบรม กนผ.กร.ทหาร0812573266
พ.ท.หญิง ปิยมาส ลีวภากุลหน.จัดการกำลังพล กวก.กง.ทหาร0899209679
ส.ท.จักรพัฒน์ สิทธิ์ศิริกุลเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง แผนกช่างโยธา กสล. ชรก. กกง.0971308007
จ.อ.หญิง อนุชิดา เพ็งพลาเสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร0968834488
ส.ท.หญิง เพ็ญนภา วิเศษเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.สส.ทหาร0616622239
น.ท.ไอศูรย์ วิวัฒน์เจนหน.ปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม กมส.ฯ0944966519
ส.อ.หญิง นรินรัตน์ กิ่งรางสาดเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.สส.ทหาร0819474501
ธิดารัตน์ยันประเวช0910694225
ณัฐกฤตาคล้ายฤทธิ์0896711702
รวีวรรณสกุลนุ่ม0931240573
พ.ท.พินัยธรณ์ เรืองขจรหน.บรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร0862299226
ศศิธัญ์ฤกษ์งาม0832243417
พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญรอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร0889164665
พ.ท. วิสูตร์ เอี่ยมอ่วมหน.ธุรการ สปก.ยก.ทหาร0895081426
ส.ท.หญิง มัติกา โค้วสมบูรณ์เสมียน แผนกแผนและโครงการ กผว.ศทส.สส.ทหาร0972572772
ร.ต. ชาวิท ปัจฉิมเพ็ชร ร.น.ประจำแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร0824151718
ส.ต. ธนาคร ผงทองพลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง กร.ทหาร
ร.อ.หญิง นาฏนภา เมืองเขียวประจำแผนกอัตรากองทัพอากาศ กกจ.สนผ.ยก.ทหาร0868704133
ภัทรา เชื้อพุทธประจำแผนกธุรการ สปส.กร.ทหาร0894786021
พรนภา ประจุทรัพย์นายทหารตรวจสอบภายในทหาร0958349779
จ.ส.อ.ธนพร ฉลาดพร้อมเสมียน กกจ.สนผ.ยก.ทหาร0991017292
พ.อ. สังกาศ สร้อยคำนปก.ประจำ ยก.ทบ.0890861727
ร.ต.หญิง จุลจิรา เกษมกมลนายทหารประจำ ศรภ.0617628993
น.ส.รัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์พนักงานธุรการ0954461999
พ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์รอง ผอ.สปส.กร.ทหาร0817779849
พ.จ.อ.หญิง ปิยะนันท์ รวยอารีเสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.สส.ทหาร0932915364
จ.ส.ท.หญิง จุฑาทิพย์ พีระวงศ์เสมียนการเงิน กกง.สส.ทหาร0918894767
ส.ต. ชนวันต์ ปานสกุลเสมียน กผส.สปส.กร.ทหาร0634487866
ส.ท. นรารักษ์ พานิชเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกเก็บและรวบรวมภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร0832730126
พ.ท.หญิง เกศกัญญา ก้านทองหน.รับ - จ่ายเงิน กกง.สส.ทหาร0819140888


กลับ