ชมรมจักรยาน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
พล.ต.โชคชัย พลสมัครผอ.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท.ณัฐพงศ์ นุชศิรินายทหารจัดทำนโยบาย แผนกนโยบายและแผน กนผ.สผอ.สส.ทหาร
น.อ. ศักดา เอี่ยมสอาดผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
พ.อ.หญิง นภาพิศ เอี่ยมสอาดรอง ผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร
ส.อ.หญิง ขวัญแก้ว รังสรรคจนท.กำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหา
จ.ส.อ. มนตรี ทองสิงห์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กคพ.สส.ทหาร
พ.ท.สุรภาคย์ กุศลส่งหน.นโยบายและแผน กนผ.กร.ทหาร
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรีผบ.ทสส.
ศุภณัฐ แก้วหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ฝสธ.ผบ.ทสส.
พ.อ. เมธิน แกล้วกล้าผอ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. ปริญญา เมืองประแก้วเจ้าหน้าที่ทะเบียนข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร
อภิวิชญ์ คงกุลชัยวัชร์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร
ร.อ. ปฏัก เมษประสาทประจำแผนกเงินเดือน กงด.กง.ทหาร
ว่าที่ ร.ต. คณิศร ลักษณะสุตประจำ กตท.สตป.สจร.ทหาร
พล.ต. นภดล ขันตยาภรณ์รอง จก.ยบ.ทหาร
ชุมพร เหลาผารอง หน.สน.
น.อ.หญิง วัชรี พงษ์ศิริรอง ผอ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ. ชุติเดช ทองพูลผอ.กสน.สสก.ทหาร
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร
พ.ท.หญิง ประภาพรรณ ลบล้ำเลิศหน.ผสล.กสน.สสก.ทหาร
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ. พงษ์ภัทร ทรงสุนทรรอง ผอ.สสก.ทหาร
ร.อ. ชายล้วน สุทัศน์ประจำ ผกก.กจส.สสก.ทหาร
สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร
พ.อ. สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์นปก.ประจำ บก.ทท.ช่วยปฏิบัติราชการ สสก.ทหาร
นายนนทกร ปลอดดีพนักงานบริการ กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง สมปอง มณฑาทิพย์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง ดาวเรือง เล้าบัณฑิตประจำ สสก.ทหาร ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร
ร.อ.ชุมพล แสนคำรรก.ประจำ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.สุเทพ. ปัชชาชัยจนท.การกีฬา กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.บุญธรรม เผือกหอมช่างเขียน กกฬ.สสก.ทหาร
นายทินกร ทองจ่างพนักบริการ
ส.ต.สุวิทย์ แสงแก้วนักดนตรี
นายสมชาย แข็งขันเสมียน ผคค.กอส.สสก.ทหาร
ร.อ สำเริง จั่นประดับประจำ ผสข.กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. รัตนะ ยังอยู่ดีเสมียน ผจก.กอส.สสก.ทหาร
ส.อ. สุพุฒิ ศรีพลเสมียนพลาธิการ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
พ.ท หญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์หน.ผผค.กสก.สสก.ทหาร
ส.ต.ลอยลม อ่อนศิริจนท.สนับสนุน กกฬ.สสก.ทหาร
นายวิชัย อภิรมย์ธรรมพนักงานรักษาสถานที่
พล.ต.ชุมโชค พลสมัครผอ.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. วัชรินทร์ แก่นทองรอง ผอ.กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ. วิชัย พรหมพินิจช่างซ่อมเคริ่องวิทยุคลื่นพาห์ พัน.ส.ยก.ทท
พล.ท.สุเมธ นิลมัยจก.สส.ทหาร
จ.ส.อ. บรรเจิด บุญครุฑจนท.สนับสนุน ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพรรอง.ผอ.สผอ.สส.ทหาร
นางสาวศุภวาร ปิ่นภู่พนักงานบริการ
น.อ.สุกิจ บุณย์เพิ่มผอ.ดย.สสก.ทหาร
ศราวรรธน์ รุมรัตนะผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พล.ต.สิทธา มหาสันทนะผอ.สผอ.สส.ทหาร
จ่าสิบเอก สุรชาติ เกาะม่วงหมู่เสมียน แผนกแบบธรรมเนียมและจัดเก็บเอกสาร กสบ.สบ.ทหาร
พล.ท.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ผทค.พิเศษ สป.ชรก.บก.ทท.
พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุงปช.ทหาร
พ.อ. พันธุ์พังงา เลื่อนแก้วรอง ผอ.สบท.สปช.ทหาร
จ.ส.อ.ปรัชญา สายแสงทองเจ้าหน้าที่ประจำ ศรภ.
พล.ท.ไพฑูรย์ เจริญสุขผทค.พิเศษ บก.ทท.
ส.ต. อดิศร ฝักฝ่ายจนท.บันทึกข้อมูล ผกม.กกล.ยบ.ทหาร
พล.ท. ทวีศักดิ์ บุญรักชาติผทค.พิเศษ บก.ทท.
พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อยปษ.สปท.
พล.ท. อัศฎางค์ สัจจปาละหน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.
พล.ต. กิติชาติ นิลขำผทค.บก.ทท.
พล.ท. สุระพล อยู่ดีผทค.พิเศษ บก.ทท.
พ.อ. ชยพล ศุภนามัยประจำ กร.ทหาร
ชยพณัฐ วิรินัตน์รอง สปส กร ทหาร
พลโทวิชา​ ไผ่เกาะปษ.บก.ทท.
ร.ต. กันตินันท์ พรมตะพานนายทหารกำลังพล กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.อ.สมควร ทองนาคปษ.พิเศษ บก.ทท.
พล.ต.นาวิน วัฒนมงคลผทค.บก.ทท.
พ.อ. ปริวัตร กาญจนวิฬาผอ.กอส.สสก.ทหาร
ร.อ. สมนึก โพดตะรรก.ประจำ ผคค.กอส.สสก.ทหาร
ร.ต.หงษ์ทอง มีเนตรนายทหารซ่อมบำรุง แผนกส่งกำลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
ชัยพร ฉายัษเฐียรผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
นาย ปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์พนักงานเขียนโปรแกรม
พ.อ.จักรกฤษณ์ บุญปลอดหน.กธก.กง.ทหาร
พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ผอ.สปก.ยก.ทหาร
พ.ต. เกษม ธัญญากรณ์ประจำ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ส.ท.นิเวศ จินดารัตน์ช่างไฟฟ้า-ประปา ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
นาย นพดล นุ่มรุ่งลูกมือช่าง
นาย พรศักดิ์ ภู่กลั่นลูกมือช่าง
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร
นาย ครรชิต บุญเต็มบริการ
สิบโท สมชาติ แก้วโกยเสมียนกองการอาคารฯ สสก.ทหาร
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง
พล.ต.นิพนธ์ พินสุวรรณ์ผอ.สตน.ทหาร
ว่าที่ ร.ต.วิทยา เง็บสูงเนินนชง.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ท.หญิง ภรดี สีหบุตรประจำ สน.ผบ.ทสส
จ.ส.อ. จิรายุ แสนเสนาะช่างซ่อมเครื่องคลื่นพาห์ ตอนซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.บก.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
พ.อ.ชุติพนธ์ อภิญหก.กบก.สส.ทหาร
เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทกรอง ผบ.ร้อย.บก.พัน.ปสอ.สส.ทหาร
พ.อ.สมชาย ปงลังกาหก.กสล.ศทท.ฯ
พงษ์ศักดิ์ ไม้สนธิ์นายทหารบริหารเครือข่ายฯ ศทส.สส.ทหาร
นาย โผน เอื้อเฝื้อลูกจ้างประจำ
ร.ท.ไพบุลย์ เสนาวงศ์ผบ.มว.วิทยุปลายทาง ร้อย ปถท.พัน.สฯ
น.ต. จิรศักดิ์ ชะนะ นธก. แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
พ.อ. วินัย แจ่มทอง ผช.ผอ.กผว.ศทท.สส.ทหาร
จ.ท.หญิง ณัฐพัชร์ เมืองประแก้วเสมียนแผนกแผนเเละโครงการ กผค.สจร.ทหาร
พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ผอ.สตป.สจร.ทหาร
บริสุทธิ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ผบ.มว.วิทยุถ่ายทอดกลางทาง
พ.อ.ชัยพล นิยะสมรอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร
พ.อ.อารมณ์ รอดรุ่งเรืองผอ.กคง.สส.ทหาร
พล.อ.ต. ธนกร ทรรศนนท์ผคท.บก.ทท.
พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทองผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พ.จ.อ. ภัทรกรณ์ ทาสีแก้วเสมียน กกม.สปช.ทหาร
พ.อ.อ. ทักษกร ถิ่นที่พลประจำรถราดน้ำ ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.
พ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์นปก. ประจำ ศรภ.
ร.อ.กมล ยิ้มสร้อย ร.น.รรก.ประจำแผนกขนส่ง กสล.ศทท.สส.ทหาร
ร.ต. พงศ์วิชญ์ หัสไทรทองนายทหารประจำ ศรภ.
พ.อ. ประทิน หาสุนทรีหก.กกง.สส.ทหาร
ร.อ.อพิสิฏฐ์ กระฉอดนอกรรก.นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล พัน.ส.บก.ทท.
พิสิฐ อินทร์จันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.
ส.ต. วรพล แสนทวีสุขเสมียน กงป.สปช.ทหาร
น.ท. สุรศักดิ์ ศิรินภางกูรหน.ขนส่ง กบก.สส.ทหาร
ร้อยตรี นันทภัทร์ ภูหัวตลาดประจำ บก.สน.บก.บก.ทท.
ส.อ.สุทธิพล เกิดศิริเสมียน ผผค.กสก.สสก.ทหาร
พล.ต.ไพศาล งามวงษ์วานรอง เสธ.สปท.
จ.ส.อ.พรชัย ปิยะนุชศักดิ์ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กองซ่อมบำรุง ศทท.สส.ทหาร
ภานุมาส เขตคำแดงรรก.ทส.จก.กร.ทหาร
พ.อ.ณัฐวุฒิ โสภณเสถียรนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.ท.หญิง พัชรินทร์ สุนทรวรรณหน.เทคนิคการภาพ
น.อ.หญิง มณีรัตน์ รอดรุ่งเรือง ร.น.หก.กธก.ศทท.สส.ทหาร
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชูหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.ต. ราเมศร์ สันติบุตรผอ.สปก.ศปร.
ร.อ.หญิง อุดมรัตน์ วิชาธร ร.น.ประจำ ผธก.สปก.ศปร.
น.ท.ปัญญา ด้วงพลูหน.ผกม.กมส.สปก.ศปร.
พ.ต.นิธิศ ทองอยู่ประจำ ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.ส.ต.หญิง ภัคภิญญา มงคลฉัตรครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
พ.ท. ปรีดา บุญอำพลหน.ผกร.กรป.สปก.ศปร.
พ.อ.อ.กิจพิทักษ์ โชติวิเชียรครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.
จ.อ.สมเกียรติ มาระชนเสมียน ผสบ.กกล.ศปร.
จ.ส.อ.ศุภชัย คันธาโยครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.ท. หญิง​ ​ฉัตรติกานต์​ ชื่นเจริญเสมียน​ ผกร.กรป.สปก.ศปร.
ร.อ. ยศพร วานิชรรก.นายทหารการเงิน สนพ.ยบ.ทหาร
นางสาว จันทร์เพ็ญ รุททองจันทร์เสมียนตรวจสอบภายใน ศปร.
พ.ท.ศิรพล แผ้วพลสงหน.เลขานุการ กลก.สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.พงศธร บุญเลิศครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
พล.ท. วิทยา ขันธอุบลรอง ผอ.ศปร.
พล.ต. สุชาติ แดงประไพผช.ผอ.ศปร.
ร.อ.อธิภัทร์​ สินธุเดชะประจำแผนกวิจัยและพัฒนา​ กนผ.กร.ทหาร
พ.อ. รณฤทธิ์ หวัดสูงเนินผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ. ธำรงค์ บุญพราหมณ์รอง เสธ.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ. นพดล ระวีวรรณเสธ.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ. ศิวดล นนท์ชัยวัฒน์รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท.
พล.ต. สมชัย มาลินันท์ผอ.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ.หญิง พัชรา เชื้อเย็นนปก.ประจำ บก.ทท.ชรก.ศปร.
พ.อ. วิญญ์ วิจิตรวาทการผอ.กมส.สปก.ศปร.
น.อ.หญิง มณฑา ทรงคาศรีรอง ผอ.กมส.สปก.ศปร.
พ.อ.อ. จตุพร สุขวิเศษเสมียน ผผง.กผค.ศปร.
พ.อ.ฉัตรชัย ดวงรัตน์ผอ.กบภ.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. จิรวุธ ศรฤทธิ์ชิงชัยผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งหน.ผสส.กมส.สปก.ศปร.
พล.อ. นครา สุขประเสริฐผอ.ศปร.
พล.อ. ณัฏฐ์ เทียนทองดีผทค.พิเศษ บก.ทท.
ส.อ. กฤษณะ สาพิมพาเสมียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
น.ส.กนกลักษณ์ เทียนนาเสมียน นตส.สจร.ทหาร
กิตติศักดิ์ วงศ์วีรโชติรอง ผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร
ศนิโรจน์ ธรรมยศประจำ กร.ทหาร
ศันสนีย์ คงสบสินเสมียนแผนกทหาร
สัณหณัฐ อรัณยะปาลร.อ.
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ส.ท.หญิง ธิดารัตน์ เพ็ชรไชยเสมียน ธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร
ร.ต.จตุพร ทองจ่างนายทหารส่งกำลัง กซบ.ยบ.ทหาร
พ.อ.อ.มารุส ชูสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง
พล.อ.ต.อนุชา ผลโภครอง ปช.ทหาร
พ.ต.อำนาจ ชำมาลีประจำแผนกแผนและประเมินผล
นายจีระวัฒน์ อากาศสุภาพลขับรถ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
มลฤทัย ลาภไกวัลพนักงานคอมพิวเตอร์
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรีพนักงานราชการ
พ.ท.สมชาย ธูปแช่มหน.ส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
ส.อ.นพพล ทิวาวงษ์เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์
นางสาว นิชกานต์ ภาณุรักษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
พ.อ.อ. สิทธิภาค มากหลายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร
พ.จ.อ. วสันต์ชัย ทิพย์จันทร์เสมียน แผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร
ส.อ. อภิสิทธิ์ โมราเสมียน แผนกยุทธการและการข่าว กยข.ศซบ.ทหาร
พ.อ. อัทธาธร บูรณากาญจน์รอง ผอ.ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ. วิเชียร สายค้ำพลขับรถ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
เรืออากาศโท พิทยาธร ทาน้อยหน.สน.ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร
ร.ท.ศตคุณ นราภักดิ์ผช.นายทหารปฏิบัติการ
จ.ส.อ.ขัตติยะ รอดบ้านเกาะเสมียนพลาธิการ แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ประจำ กร.ทหาร
น.ต.หญิง รัติกาล รังสิมาอรุณ ร.น.นายทหารกำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
จ.ส​.อ.​เปี่ยมศักดิ์​ ธนะเกียรติบวรเจ้าหน้าบริหารเครือข่าย​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พล.ท. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีจก.กร.ทหาร
พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนูผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร
ร.ต. ธีรวุฒิ กิตติพงศ์พิทยาประจำแผนกส่งกำลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
พล.ต. ศักดา ดีเดชารอง จก.กร.ทหาร
พ.อ. ศิวะ หว่างอากาศนปก.บก.ทท.
น.อ.ศิริชัย เรียนดารานปก.ประจำ สส.ทหาร
พ.อ. ชูชาติ พจนรังษีผอ.กกล.ยก.ทหาร
ร.ต. ณรัก ทองสามสี
พล.ร.ต. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น.รอง จก.กร.ทหาร
พ.อ. ยุทธนา สารถีรอง ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร
พ.ท. ธีรวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์หน.งบประมาณ กคง.กร.ทหาร
พ.อ. สุรินทร์ สุธรรมพงษ์รอง ผอ.กกล.ยก.ทหาร
น.ต. กมนบูร พุ่มแย้ม ร.น.ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.
น.ส. สุปราณี สุธรรมพงษ์เสมียน แผนกรายงานและประเมินค่า กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.ต. รังสรรค์ อุณเรศประจำแผนกมวลชน กกร.สกร.กร.ทหาร
พล.ต.ศิริพงษ์ พุ่มพวงหน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร
ร.ท. ชิตพล ไชยปัญญาประจำแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
พล.ต. เดชชาติ คชอัมพลหน.สน.รอง เสธ.ทหาร (2)
จ.ส.อ. อภิภัทร คล้ายวิจิตร์เสมียนการเงิน แผนกวิชาการและระเบียบการเงิน กวก.กง.ทหาร
จ.ส.อ. สุรสีห์ ลิมปนัดดาเสมียนแผนกวิจัยและพัฒนา กนผ.กร.ทหาร
พล.ต. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์รอง จก.ชด.ทหาร
สิบตรี สุรเชษฐ์ ผดุงพันธุ์ช่างโทรคมนาคม แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร
พ.อ.อ.เถลิงศักดิ์ ระหงษ์จนท.ปฏิบัติการ
พ.ท.หญิง วิจิตรา กิติลดากุลหน.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร
พ.ต.ชยุต น้อยโตนายทหารปฏิบัติการ
ส.ท.ธนธัช อูปเฮียงพลขับรถ ผกบ.กกล.ยก.ทหาร
พ.ต.ธีระพล แช่มหลงประจำแผนกปฏิบัติการพิเศษ
พ.อ.หญิงรัชนีพร ผดุงผลรองผอ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท.สมศักดิ์ ไชยรักษ์หน.จัดการกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
พ.ท. ทำนอง เสี้ยมแหลมหน.สื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. รุ่งอุทัย ชื่นงามเสมียนแผนกสนับสนุนทางทหาร กผร.สนผ ยก.ทหาร
พ.ท.สมควร คำสำราญหน.ผฏิบัติการ กบภ.สกร.ทหาร
พ.อ. อำนาจ วงเวียนสุขผช.ผอ.กผส.สปส.กร.ทหาร
พ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์รอง ผอ.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.สายชล ยิ่งสมฝอ.4 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
จ.ส.อ.วิษณุ ฉิมพาลีจนท.ปฏิบัติการ ร้อย.ปสอ.ที่3
พ.ท. ไชโย เลิศรัตนดำรงกุลรอง ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร
จ.ส.อ. เอกพล พึ่งรัตน์นายสิบดักรับและเฝ้าฟัง ร้อย.ปสอ.ที่ 2 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
ร.ต.ประเสริฐศักดิ์ นิลวิมุติ ร.น.น.โปรแกรม แผนกจำลองสถานการณ์ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ. ชานนท์ ยิ่งยงประขำ ยก.ทหาร
ร.ต. ธนาตุล เจริญรัตน์ ร.น.ประจำ ยก.ทหาร
ส.ต. สุขุม อำไพเสมียนแผนกธุรการ สปก.ยก.ทหาร
ส.อ.หญิง กณิฎฐ์วนันท์ อินทรสูตเสมียนแผนกธุรการ สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. สุริยะ อินทร์สกุลพลขับ แผนกะุรการ สปก.ยก.ทหาร
ร.ท.ภธรเดช แก้วยรรยงผช.หน.ผยข.บก.สน.บก.บก.ทท.
พ.ท. อนันต์ คิดรุ่งเรืองหน.อัตรากองทัพบก กกจ.สนผ.ยก.ทหาร
ร.ท.ภธรเดช แก้วยรรยงผช.หน.ผยข.บก.สน.บก.บก.ทท.
พ.อ. ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนนปก.ประจำ บก.ทท.
ร.อ. สุพรชัย โอสถพรมมาผบ.มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ปสอ.ที่ ๑ พัน.ปสอ.สส.ทหาร
น.อ. ธัชกร ภูริธรจินดาผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร
พ.อ. รัชกฤต ทองสิมาผอ.กคท.ศทท.สส.ทหาร
พ.อ.ทสร ทรงสมบูรณ์นปก.บก.ทท.
ร.ต.นัฐพร จันทร์ปัญญานายทหารประจำสำนักงาน
พ.ท.ประคอง ขันธเขตต์หน.บริหารเครือข่าย กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ท. ดำรงค์ ภูมิโคกรักษ์น.วิเคราะห์ระบบอาวุโส แผนกพัฒนาระบบและบริหารฐานข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ร.อ. ศิริพงษ์ สนธิ์เจริญนายทหารดักรับและเฝ้าฟัง ตอนดักรับและเฝ้าฟัง มว.ปฏิบัติการ ร้อย.ปสอ.ที่ 3 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
อภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
น.อ.อนุชา จินตนาวงศ์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต.หญิง สุนิษา มั่นเหมาะ ร.น.นายทหารประจำ ศรภ.
ร.ท. สมพงษ์ มณีขวัญประจำ สส.ทหาร
ทุติยาภรณ์ อินทเวชผช.ผอ.กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์นายทหารกรรมวิธีข้อมูลอาวุโส
จ.ท.หญิง จิรานันท์ จำลองปั้นเสมียนแผนกกรรมวิธีข้อมูลและประเมินผล กผค.ชด.ทหาร
น.อ.สุขเจริญ กรีดำรงศักดิ์นปก.ประจำ บก.ทท.
ร.ต. ภิญโญ เคนตู้ประจำแผนกมวลชน กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ภคพล วีระหงส์รอง ผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ธนิตย์ บุนนาคผช.ผอ.กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ณฐวิชญ์ มีนะกนิษฐรอง ผอ.กยก.สปก.ยก.ทหาร
ร.ต. สุรสีห์ พรมณีกรประจำแผนกแผนยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
ชุตินันท์ จ่างสีหน.เก็บและรวบรวมภาพ
จ.ส.อ.ธงชัย วิเศษศรีพนักงานโทรคมนาคม ปทท.2 กทค.ศทท.สส.ทหาร
พ.อ. สำรวย เพ็ชรทองผช.ผอ.กบภ.สกร.กร.ทหาร
น.อ.หญิง ทิพย์ขนิษฐ์ พลับขจร ร.น.รอง ผอ.กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
พล.ต. พงศ์เทพ แก้วไชโยผอ.สชด.ชด.ทหาร
น.ท. ปุณณะ ปุณณะเวสหน.บริการ กกล.กร.ทหาร
ร.อ. ธวัช ศรีจันทร์ประจำแผนกพลาธิการ กกล.กร.ทหาร
น.ท. ธัญญะ ทองคง ร.น.หน.วิเคราะห์และประเมินผล กคท.ศทท.สส.ทหาร
พ.อ.อ. ภุมเรศ วรทิศจนท.ปฏิบัติการ แผนกมวลชน กกร.สกร.กร.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง สลิลทิพย์ แย้มโสภีเสมียนพลาธิการ แผนกพลาธิการ กกล.กร.ทหาร
ส.อ. วุฒิเดช แป้นนวลเสมียน แผนกกำลังพล กกล.กร.ทหาร
นาย สุระ ชัยศรพนักงานสถานที่
ร.อ.หญิง ลักขณา ทองคง ร.น.ประจำแผนกธุรการ กธก.ศทท.สส.ทหาร
นาย สุระ ชัยศรพนักงานสถานที่
จ.ส.อ. ชุติพงษ์ กลิ่นจันทร์เสมียน แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
พ.อ. วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์ผอ.กทพ.สกร.กร.ทหาร
พ.ต. ปรีชา เชิดชูประจำแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
จ.ท. พงศ์สุระ ทิพย์ศิริพลขับรถ แผนกบริการ กกล.กร.ทหาร
น.ส.สุจาริณีย์ วัตรนนท์นักร้อง
ร.ต.โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.กจส.สสก.ทหาร
พ.ท.ธวัชชัย ปั้นมณีหน.วิทยาการ กวก.สผอ.สส.ทหาร
พ.อ. วิสิทฐ์ วงษ์จันทร์ผ.อ.กสน.สวฝ.ยก.ทหาร
จ.ต.หญิงนันทิยา เสนาโยธีเสมียนประวัติและทะเบียนผลฯ
พันเอก วิทวัส วัฒนกุลผอ.กวส.สวส.ขว.ทหาร
พ.อ.อ.วัลลพ ดาอ่ำจนท.พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ธนัสถา ศรีสุวรรณแพทย์ สนพ. ยบ.ทหาร
น.อ.หญิง รัดเกล้า รัตนพิทักษ์กุลรอง.ผอ.กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ. สมบัติ ถาวรสุขเสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.ท. จิตติ มโนขันติหน.แผนและโครงการ กผค.สจร.ทหาร
ยศวีร์ เพชรภานายทหารควบคุมระบบ
น.อ.หญิง จุฑามาศ เสือน้อยผอ.กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ต. กฤช ปี่ทองรอง จก.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ. พิชัย ประสมกล้าเสมียนแผนกสารบรรณ
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.หกก.กจส.สสก.ทหาร
ร.ท. บัญชา กว่างสันเที๊ยะนายทหารวิทยาการสารสนเทศ แผนกวิทยาการและห้องสมุด กวก.สผอ.สส.ทหาร
พ.ท. รังสิต วงศรีไข หน.ควบคุมความถี่และรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ กสส.สผอ.สส.ทหาร
ร.ท. วธัญญู ขนาบแก้วนายทหารประจำ ศรภ.
พล.ต. ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์ผทค.บก.ทท.
น อ.สุรพล หอมาวรรณนายทหารนอกราชการ
พ.อ. ไพบูลย์ โกมลทัตผอ.กกม.สบป.สบ.ทหาร
พ.อ.พันธุ์ศิลา ดาราศาสตร์รอง ผอ.กกล.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง สุภาพร ปาละวัธนะกุลนปก.ประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ.ญาณวิทย์ คงประดิษฐ์งามนายสิบตรวจสภาพ แผนกสรรพาวุธ กคล.ยบ.ทหาร
ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์นายทหารเวชศาสตร์การกีฬา กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ. อังกูร สุสุทธินายทหารบริหารกิจการ
พ.ต. บุญเกื้อ ยิ่งดีประจำแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.อ.ถาวร ไทยแขกนปก.บก.ทท.
จ.อ. ณัชพล มนแก้วเสมียนแผนกบัตรประจำตัวข้าราชการ
น.ต. วีระยุทธ ทองเพ็ญประจำแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.อ.หญิง กฤติยา เสนาพลสิทธิ์ประจำ ยบ.ทหาร
น.อ.ชิตพล ก่อกิจสัมมากุลผอ.กพท.สวส.ขว.ทหาร
จ.ส.อ. อภิชาติ วงศ์พานิชประจำ สบ.ทหาร
พ.ต.สรเดช เชาวินัยนายทหารวิเคราะห์และประเมินผล กคท.ศทท.สส.ทหาร
ร.อ.สุรศักดิ์ ชามีรสผช.นายทหารวิเคราะห์และปรเมินผล.กคท.ศทท.สส.ทหาร
ร.ท.หญิง จินตนา กลิ่นบุหงาผช.นายทหารควบคุมระบบ กคท.ศทท.สส.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง วัฒนา เพ็ชรขำจนท.ส่งกำลัง มว.บริการ กบก.สส.ทหาร
ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์นายทหารเวชศาสตร์การกีฬา กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
นาย สุทฒิชัย ดินปรางค์พนักงานช่วยการพยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ. จิระยุทธ พิมพ์แสงผบ.มว.วิเคราห์ข่าว ร้อย.ปสอ.ที่ 3 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
พล.ต.มนัส แถบทองผอ.สจว.สปท.
จ.อ. ณัฐพงศ์ อินตาผช.นายสิบยุทธการและการข่าว ผยข.บก.สน.บก.บก.ทท.
พ.ต.สมพันธ์ ใจดีเฉยประจำแผนกพิธีการ กลก.สลก.ฯ
พ.จ.อ.พลกฤษณ์ พฤทธิ์วาณิชย์จนท.ควบคุมระบบ แผนกควบคุมระบบ กคท.ศทท.สส.ทหาร
ร.ท.หญิง กัลยาณี เสโสประจำ ผปค.กกพ.นทพ.
ร.อ. บรรจบ ดินปารงค์นายทหารการภาพ ผปชส.สลก.ฯ
พ.จ.อ.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์ ชุณประวัติพนักงานโทรคมนาคม ปทท.1 กทค.ศทท.สส.ทหาร
นายวัลลภ ช่วงกมลเชวงช่างเครื่องยนต์ ชั้น๑
ส.อ.หญิง พัสสิณา ธูปบูชาเสมียน กตท.สตป.สจร.ทหาร
ร.ต.วรรธนัย ยิ้มสุขไพฑูรย์ประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
น.อ.หญิง วัลย์ลิกา แสงอร่าม รอง ผอ.กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.อ. สราวุธ ขอดคำเสมียน แผนกวิจัยและพัฒนา กนผ.กร.ทหาร
ร.อ. รุจิวงษ์ ลอมโฮมผบ.มว.วิเคราะห์ข่าว ร้อย.ปสอ.ที่ 1 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
ร.ต. มงคล บุญสอนน.หาทิศวิทยุ ร้อย.ปสอ.ที่ 3 พัน.ปสอ.สส.ทหาร
พล.ต. อนุพนธ์ ฟูเฟื่องผทค.บก.ทท.
จ.ส.อ.สมพล เสมบุญหล่อช่างกองซ่อม ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง อัศนี อ่อนรอดเสมียนกองเลขานุการ กลก.สลก.บก.ทท.
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะลก.บก.ทท.
จ.อ.หญิง จรัสรวี วงษ์มหาเจ้าหน้าที่จัดหา ผจห.กจห.สยย.ทหาร
ร.อ.ทรงพล พุ่มเจริญประจำ ผปก.กขว.นทพ.
จ.ส.ต.ชลิต จ้อยลีช่างซ่อมยานพาหนะ
พ.ท. สรสิช สกุลเฟื่องหน.ตรวจกิจการทั่วไป กตท.สตป.สจร.ทหาร
ดิษกร ภาคาพรตพลขับรถ แผนกบริการขนส่ง กขส.ยบ.ทหาร
พ.อ. สรวัฒน ปัทมาคมรอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร
น.อ. อนันต์ แสงอินทร์ ร.น.ผช.ผอ.กชก.สชด.ชด.ทหาร
ปนัสยา พหลเดชานักวิชาการแปลและล่าม กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
ร.ท.วรพล ลือฤทธิพงษ์ประจำแผนกปฏิบัติการ กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
ร.ท.จำรัส นุ่มน่วมประจำแผนกแผนและการต่างประเทศ กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
พ.อ.บรรลุ เอี่ยมศรีผอ.กชล.สชด.ชด.ทหาร
ร.อ.ธนากร อ่อนยืนยงค์หน.สน.ทท.ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร
ร.ท. กิติกร ดำริห์ดีประจำแผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร
ร.ต.หญิง สุบังอร วิบูลย์จันทร์ประจำแผนกแผนและการต่างประเทศ กชก.สชด.ชด.ทหาร
ร.ท.​ จำรัส​ นุ่มน่วมประจำแผนกแผนและการต่างประเทศ​ กชมอ.สชด.ชด.ทหาร
ร.อ. เมธีวัฒน์ มาลาย ร.น.ประจำ ผพพ.กสก.สสก.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร
น.อ.อุโฆษ สุปัญโญผช.ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร
น.อ.อนันต์ แสงอินทร์ ร.น.ผช.ผอ.กชก.สชด.ชด.ทหาร
น.อ.อนันต์ แสงอินทร์ผช.ผอ.กชก.สชด.ชด.ทหาร
ร.ต.เจริญ จันทิมาน.ธุรการ สชด.ชด.ทหาร
ร.ต.เจริญ จันทิมาน.ธุรการ สชด.ชด.ทหาร
ร.ต.จารุเกียรติ เลี่ยมสุวรรณนตส.สตน.ทหาร
น.อ. ณภัทร ชนะสิทธิ์หก.กกพ.บก.รร.ตท.สปท.
น.ท.กฤศ จินดารัตน์ ร.น.อจ.แผนกวิชาศิลปะ สกศ.รร.ตท.
ร.ท.หญิง ปวิตรา วงศ์ปราชญ์ประจำ กกร.บก.รร.ตท.
น.อ. ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธรรอง ผบ.รร.ตท.สปท.
น.อ.พีรณัฐ อรุณไชยอาจารย์ที่ปรึกษา สกศ.รร.ตท.
น.ท.หญิง ลาวัลย์ จิตรงามหน.เตรียมการ กวท.รร.ตท.ชรก สมท.บก.รร.ตท.
น.ท.หญิง ลาวัลย์ จิตรงามหน.เตรียมการ กวท.รร.ตท.ชรก สมท.บก.รร.ตท.
ร.อ.หญิง วรัทยา แย้มสุขประจำ กยข.บก.รร.ตท.สปท.
พ.ท.หญิงพัชราภรณ์ ปิ่นวันนาหน.วิชาพลศึกษา
พ.อ.อ.อนุสิทธิ์ พ่วงเจริญหัวหน้าสถานี ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร กทค.
น.ท.ยุทธนา กำแพงนิลหน.ผธก.กสน.รร.ตท.
ร.ต. อมรศักดิ์ สกุลรุ่งอรุณประจำ กสธร.วสท.สปท.
พล.ต. ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
เรือเอก เมธีวัฒน์ มาลายประจำ ผพพ.กสก.สสก.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิดเสธ.ทหาร
น.ท.หญิง ธัญพร พ่วงสุดหน.สารบรรณ กสบ.สบ.ทหาร
น.อ.หญิง สุธัมมา เรืองมาลัยนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.ต.หญิง จารุณี วังคะฮาดประจำแผนกเตรียมการประชุม กองการประชุม สลก.บก.ทท.
ส.อ.หญิง ปิยธิดา แก่นมะสังข์เสมียนตรวจสอบภายใน สส.ทหาร
ส.ต. ทนงศักดิ์ พรมงามนายสิบระบบโทรศัพท์ แผนกเครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ กสน.รร.ตท.สปท.
พ.ต.สมพันธ์ ใจดีเฉยประจำแผนกพิธีการ กลก.สลก.บก.ทท.
พ.อ. เจษฎ์ อยู่สมบูรณ์ฝสธ.เสธ.ทหาร
พล.ต.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาสฝสธ.รอง ผบ.ทสส. 2
พ.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณประจำ บก.ทท.
จ.ส.อ. อุทิศ ชิตเกษรเสมียน กอส.สสก.ทหาร
ร.ท.หญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษมประจำแผนกแผนงาน กผค.สนผ.ยก.ทหาร
พ.ท. สุนทร เตียวตระกูลนายทหารฝ่ายส่งกำลัง พัน.ส.ฯ
นอ ศักดิ์ดา เหมสุลักษณ์ผช ผอ.กอง.กพร.ศทส.สส.ทหาร
สุมาลี โนนทิงเสมียนพลาธิการ ผพธ.กสน.รร.ตท.
ร้อยตรี ศิวนาถ บุญรักษานายทหารสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ผธก.บก.สน.บก.บก.ทท.
จ่าสิบเอก ดิเรก มากผาสุขนายสิบส่งกำลัง ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พล.ท. กิตติ เกตุศรีผช.หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
วีรพจน์ บุญช่วยทิพย์เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม กขท.สนข.ขว.ทหาร
พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐเสมียน แผนกควบคุม กขค.สบส.กบ.ทหาร
ร.ท.รัตนศักดิ์ อินทารามประจำแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก กพท.รร.ตท.
น.ท.แพรวรัตน์ หลาวทองหน.เภสัชกรรม
ณรงค์ชัย ฐิตสิริวรรณเสมียน บก.กรม นร.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ.หญิงจุไรรัตน์ สุพลไทยเจ้าหน้าที่ทัตนกรรม กพท.รร.ตท.
ร.อ. สิทธิชัย สัมมาเนตร์ ร.น.อจช.แผนกวิชาพลศึกษา กพล.รร.ตท.
พ.อ. สราวุฒิ กันเอี่ยมรอง เสธ.รร.ตท.
สุขุมาภรณ์ จันทรขจรผช.ผอ.กปก.ศสภ.ยก.ทหาร
อัษฎางค์ รอดวัฒนกาญจน์ผอ.กนผ.สวฝ.ยก.ทหาร
นาวาเอก จักรินทร์ ผิวเหลืองรอง ผอ.กภท.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ท.หญิง ชุลีพร สังข์มะนะหน.กรรมวิธีข้อมูล กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.ท.ไพโรจน์ ทองดีเสมียนแผนกโครงการ กผ.ศสภ.ยก.ทหาร
น.อ. ภูวดล​ วรสินธุ์​ ร.น.ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. นงค์ เรือนชะเมืองเสมียน ผธก.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.สุรเดช เคารพครูรอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร
พ.อ.หญิง พรทิพย์ คล้ายคลึงผอ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.ภพธร วิเชียรกรผช.ผอ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิง ดาริกา ศิริพละ ร.น.อจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ท. อรรถสิทธิ์ สารพัฒน์อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.ท. วรัญญู เสือเฒ่า ร.น.น.ห้องปฏิบัติการ กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.หญิงทฤษฎี สุขยอด ร.น.อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ท.จเร แป้นสงน.ธุรการ กคศ.สกศ.รร.ตท.
พันจ่าอากาศโท สนิท พรมอินทร์เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง แผนกขนส่ง กองสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.อ.วินัย ปิยศุภกรวนิชผอ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิง ราตรี ต๊ะพันธุ์ ร.น.รอง ผอ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.อ.บวรรตนยศว. ถนอมกลิ่นน.ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ยก.ทหาร
น.อ.หญิง ธริดา นิโรจน์ ร.น.ผช.ผอ.กฝศ.ศสภ.ยก.ทหาร
พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ร.น.ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
พ.อ.อ. ณัฐพร ทะเลรัตน์เสมียน ผทป.กสป.รร.ตท.สปท.
พล.ท.สุพจน์ มาลานิยมจก.ยก.ทหาร
พ.อ.อ. ณัฐสิทธิ์ ยาวงษ์รอง ผบ.มว.บร.ร้อย.บร.สน.บก.บก.ทท.
นางพิศ คำมุงคุณเสมียน ศสภ.ยก.ทหาร
ส.ต.พงษ์พัฒน์ ด้งพุกพลขับรถแผนกธุรการ ศสภ.ยก.ทหาร
น.อ.จิโรช​ ตัณฑะตะนัยหก.กตก.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.คมกฤช กระแสอรรถผช.ผอ.กสป.รร.ตท
พ.ต.หญิง จารุดา บุญเผื่อนอจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิง ดรุณี ประสานพรรณ์ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ. จิรวัฒน์ แม้นศรีสมรอง ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ต.นิศาชล สารพัฒน์ ร.น.รรก.อจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.ท.จิรภัทร์ จันทึกประจำแผนกวิชาการและห้องสมุด
พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์รอง ผบ.สปท.
พ.จ.อ. หญิง รุ่งทิวา ทองปานเสมียนแผนกเตรียมการ กวท.รร.ตท.
นางวิไลลักษณ์ ยิ้มมั่นพนักบริการ กสน.รร.ตท.ชรก.กวท.รร.ตท.
พ.จ.อ. ดวง ศิริเรืองครูฝึก แผนกการฝึก กวท.รร.ตท.
จ.ส.อ. หญิง เสาวพักตร์ ไต่เมฆเสมียนแผนกยุทธวิธี กวท.รร.ตท.
พลตรี นันทภพ วรมิศร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
พ.ท.สมควร คำสำราญหน.ปฎิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
ส.อ.หญิง สิภัชรดา สุขเมืองเสมียนงบประมาณ กพ.ทหาร
พลตรี ปรีชา สาลีผลผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ร.ต.นรินทร์ ปินตาประจำ แผนกวิทยาการแพทย์ กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.ลัญจกร นิยมเสนนปก.ประจำ บก.ทท.
สิบตรีศักดิ์ดา อับดุลหะซันช่างซ่อมเครื่อสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ผสอ.กทส.รร.ตท.สปท.
พล.อ.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ผทค.พิเศษ
พ.อ. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ฝสธ.ผบ.ทสส.
ส.อ.หญิง สุจิตรา พูลสุวรรณ์เสมียน กองเวชกรรมป้องกัน สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิกผบ.ศตก.
พล.ต. อรรถนพ ลาภชุ่มศรีรอง ปช.ทหาร
พ.จ.อ. อภิสิทธิ์ การะเวกเสมียนการเงิน แผนกควบคุมงบประมาณ กคป.สปช.ทหาร
พ.อ. ศุภร พึ่งเนตรผช.ผอ.กคก.สบท.สปช.ทหาร
ร.ท.ประวิทย์ คำมาอ้ายปฏิบัติหน้าที่ ผช.หน.ผกบ.บก.สน.บก.บก.ทท.
ร.ต.หญิง ภาสิตา นาคกุลบุตรน.เวชกรรมป้องกัน สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.นัทพล ยืนทนจนท.วิทยาการสารสนเทศ
พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐเสมียนแผนกควบคุม กขค.กบ.ทหาร
นายมณฑล ทิวาเวชเสมียนการเงิน ผกง.สตน.ทหาร
ศิวากร ผลสว่างเสมียนแผนกวิจัยพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท.
ส.อ.ศุภฤทธิ์ ศรีอรุณฉายช่างเขียน แผนกกรรมวิธีข้อมูลและโสตทัศนูปกรณ์ กอก.วปอ.สปท.
พ.อ. ณุสรณ์ พิชัยรณรงค์สงครามรองผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล สบ.ทหาร
เฉลิมชัย ศรีพุ่มไข่นตส.กตพ.สตน.ทหาร
พ.ต.เดชา วัฒนโยธินรอง หน.ชุดตรวจ กนต.2 สตน.ทหาร
พวงผกา เพียรบูชารอง หน.ชุดตรวจ กตน.2 สตน.ทหาร
เทอดไทย ทัพธานีผอ.กผง.ยก.ทหาร
ร.อ.วิโรจน์​ ฉิมมีนตส.กตน.2 สตน.ทหาร
ส.ท.หญิง ปรียาภรณ์ สุขเกษมจนท.ส่งกำลัง กซบ.ยบ.ทหาร
พ.จ.ต.สามภพ ศรีอักษรเสมียน กศย.ศศย.สปท.
ภาวณา วงศ์อยู่เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ส.อ.รพี บุญเขียวเสมียน กจห.บก.สปท.
ร้อยโทหญิง พัชรีบูล ภวภูตานนท์ นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.
จ่าสิบเอก เอนก อุชชินเสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ กงป.บก.สปท.
พ.จ.อ. อนุวัตร สงจวงรอง ผบ.มว.บร.ร้อย.บร.สน.บก.บก.ทท.
ร.ท.หญิง พิชามญชุ์ อุ่นเรียนประจำ ผนป.กศษ.บก.สปทซ
ร.อ.หญิง วัชรา อรหันต์ประจำ กจห.บก.สปท.
พ.ต.จำลอง อินแหยมประจำ กจห.บก.สปท.
พ.อ. ฑีฆายุ เสนานิกรมรอง ผอ.กจห.บก.สปท.
น.อ.เนติภัทร์ ภัทร์กุลชัยรอง ผอ.กนผ.บก.สปท.
จ.ส.อ. เอกลัษณ์ บรรจงศิริเสมียนแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.
พ.อ.ถนาน ขำวิเศษรอง ผอ.กมท.สวม.วปอ.สปท.
น.อ.หญิง สุทธาวัณย์ โกมลทัตผอ.กลก.ชด.ทหาร
สุทัตตาคงเอียง
จ.ส.อ.มนตรี เมฆกำพลเสมียนกองนโยบายและแผน บก.สปท.
พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากรผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ทนงศักดิ์ รองทิมรอง ผบ.วสท.สปท.
ร.ท. ฉัตรชัย ปาจรียานนท์ประจำ ผนป.กศษ.บก.สปท.
น.ส. ณภัสนันท์ ปอมขุนทดเสมียนแผนกวิทยาการ กจก.สปช.ทหาร
พ.อ. สิริพงศ์ พชรกนกกุลรอง เสธ.วสท.สปท.
ธงทวน ภาสบุตรรอง ผอ.กตร.สตน.กห.
พล.อ. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์รอง เสธ.ทหาร (1)
พ. อ. นิรินธน์ ปุณโณทกฝสธ. รอง ผบ.ทสส.
จ.ส.อ.ปิติพงษ์ ทองเขียวช่างทางสาย กซบร.ศทท.สส.ทหาร
จ.ส.อ.สิทธิโชค เจียรสุมัยเสมียน แผนกเตรียมการ กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ