แบดมินตัน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
จ.อ.ประพัฒน์พงษ์ อมตะนาคละออเจ้าหน้าที่พยาบาล
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรีผบ.ทสส.
พ.อ. เมธิน แกล้วกล้าผอ.กกฬ.สสก.ทหาร
ศุภณัฐ แก้วหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ฝสธ.ผบ.ทสส.
พ.อ.หญิงพูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำบก.ทท.
อภิวิชญ์ คงกุลชัยวัชร์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร
พล.ต. นภดล ขันตยาภรณ์รอง จก.ยบ.ทหาร
ร.ท.หญิง ภูริตา ภักดีพชรกุลนายทหารธุรการดนตรี ดย.สสก.ทหาร
สิบโท​ไกรโชค นิ​มล​พันธ์​นักดนตรี​
น.ท.หญิงประภาภรณ์ ดีไชยนายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส กพร.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง จิราพร ทองมั่งจนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
นางสาววนิดา แก้วตรีวงษ์พนักงานบริการ
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร
ร.อ. ชายล้วน  สุทัศน์ประจำ ผกก.กจส.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง ชญาภา สุบรรณ ณ อยุธยาประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ส.ท.ปัณณวัฒน์ ตรีเนตรนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
ส.ท.กันตพนธ์ ปานนาคนักดนตรี
ส.อ.ฐิติพงษ์ กันทานักดนตรี
นาย ฐิรวัฒน์ ยังถาวรพนักงานราชการ
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร
ปิยนุช แถวจันทึกเสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
ร.ท.ประสิทธิ์ จีนแสร์ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.กบ.ทหาร
รัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์พนักงานธุรการ
นางสาว จารุวรรณ แมงกลางพนักงานบริการ
นางสาว บุษราคัม คงชูพนักงานบริการ
นายนนทกร ปลอดดีพนักงานบริการ กอส.สสก.ทหาร
น.ส.ชัชชญาภัค เปรมศรีเสมียน ผสข.กอส.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง มณีรัตน์ คำภักดีเสมียน ผจก.กอส.สสก.ทหาร
นาย อนุชา เอื้อเฟื้อพนักงานธุรการ สสก.ทหาร
นายทินกร ทองจ่างพนักบริการ
ปิ่นเพชร อำไพรัตน์พนักงานบริการ
นางสาววิศณี เกียรติพนังพนักงานบริการ
จ.อ. กฤษณพงษ์ ก้อนสำริดช่างไฟฟ้า - ประปา ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง พฤษยากร อินต๊ะพันธ์ประจำ ผจก.กอส.สสก.ทหาร
พ.อ.อ.หญิง นัทธมน แจ่มแจ้งจนท.คลัง ผพบ.กอส.สสก.ทหาร
ส.ต.สุวิทย์ แสงแก้วนักดนตรี
น.ส. เมธาวี เมืองมั่งคั่งพนักงานบริการ
นางสาวพิชญา บุษราคัมพนักงานบริการ
นางสาวสุจาริณีย์ วัตรนนท์พนักงานบริการ
พ.จ.อ.หญิง วันทนีว์ คงมั่นจนท.ผกก.กจส.ฯ ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร
พ.จ.ต.สิทธิกร หนูรอดนักดนตรี
ร.ต. สมพงษ์ ทิมปรางค์นชง.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง วีรยา หรรษาช่างเขียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง วรินทร ศรีสรรงามเจ้าหน้าที่กีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ ผกก.กจส.สสก.ทหาร
พ.อ.ท.ศุภชัย เหล่าสันตตินักดนตรี ดย.สสก.ทหาร
ส.ต. วสันต์ วัชรพงษ์เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค แผนกพัฒนาและบริการ
นางฐิติยา วัชรพงษ์พนักงานบริการ
พ.ท หญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์หน.ผผค.กสก.สสก.ทหาร
นาย ภาณุพงศ์ กันศิริช่างไฟฟ้า - ประปา
พ.ต. เอกรงค์ สุวรรณคีรีประจำกกฬ.สสก.ทหาร
นางสาวอภิญญา จำปาโชติเสมียนธุรการ
ส.ท. กฤษกร กองศิริเจ้าหน้าที่คลัง แผนกพัฒนาและบริการ กอส.สสก.ทหาร
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีแก้วพันธ์พนักงานธุรการ
ส.ต. ภาคิน คงประพันธ์นักดนตรี ดย.สสก.ทหาร
ส.ต.อดิศักดิ์ มั่นโพนทองช่างไฟฟ้า - ประปา
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
พล.ต.สิทธา มหาสันทนะผอ.สผอ.สส.ทหาร
ส.อ.จิรธรรม แสงพลายจนท.โปรแกรม แผนกโปรแกรม กพร.ศทส.สส.ทหาร
พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.
ส.อ.หญิง ชุติมา เจริญผ่องเทียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
จ.ต.หญิง บุษยมาส ดวงวิเชียรสเมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.ปรัชญา สายแสงทองเจ้าหน้าที่ประจำ
พล.ท.ไพฑูรย์ เจริญสุขผทค.พิเศษ บก.ทท.
รัตนันอรกานต์ อยู่ทรัพย์พนักงานบริการ
พล.ท. ทวีศักดิ์ บุญรักชาติผทค.พิเศษ บก.ทท.
พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อยปษ.สปท.
เรือเอก อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายทหารวิทยาการแพทย์ แผนกวิทยาการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ร้อยตรีหญิง สุปวีณ์ พันธุ์มะม่วงแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นายทหารวิทยาการแพทย์ แผนกวิทยาการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ท. มนต์ ทวีวรรณบูลย์ผทค.พิเศษ บก.ทท.
พ.อ. พลสิทธิ์ สินเหลือรอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
พล.อ.ต. พิทักษ์ คูณขุนทดผทค.ทอ.
พลโทวิชา​ ไผ่เกาะปษ.บก.ทท.
พ.ต. มนูญ ทองกรนายทหารบริหารฐานข้อมูล แผนกพัฒนาระบบและบริหารฐานข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิดเสธ.ทหาร
พล.ต. อำนาจ เลิศหิรัณย์ผทค.บก.ทท.
พ.อ. พงษ์สันต์ แก้วประกิจนปก.ประจำ ยก.ทหาร
พ.อ. ชัย สุขประเสริฐนปก.ประจำ กร.ทหาร
พ.อ. สิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุลผช.ผอ.กพพ.กพ.ทหาร
พ.ท. กมล สดมณีประจำ กอส.วปอ.สปท.
พ.ต. ปรีชา เชิดชูประจำแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร
พ.ต.หญิง จุฬาภรณ์ ปานแดงประจำ แผนกจัดการกำลังพล กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ร.ต.หญิง อภิรยา อยู่พุ่มประจำแผนกสิทธิกำลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร
ร.ท. จีรวัฒน์ สมจริงประจำแผนกปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ กปษ.สปก.ยก.ทหาร
ส.อ. อัครพล พิพิธจันทร์เสมียน แผนกกรรมวิธีข้อมูล กผค.ศตก.
ส.อ. สุริโย พังดีเสมียน แผนกแผนงานระหว่างประเทศ กรป.สนผ.ยก.ทหาร
จ.ท. อภิชาติ โตสุนทรเสมียน แผนกนโยบายและแผน กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร
นางสาว สุรีญา ศรียางนอกเสมียนตรวจสอบภายใน ยบ.ทหาร
จ.ต.หญิง นันทิยา เสนาโยธีเสมียน แผนกประวัติและทะเบียนพล กองการกำลังพล สำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล สบ.ทหาร
ส.ท. ศุภกฤษ์ กิจนัทธีเสมียน แผนกควบคุมการจัดหา กจห.ยบ.ทหาร
นางสาว กิรณา โสทิพย์พนักงานการเลือกตั้ง
นายกิตติพล พยัคฆเดชาพันผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนการพัฒนาพรรคการเมือง
นายจารุธ สิทธิวงศ์
ร.ท. กิตติธร แก้ววิบูลย์พันธุ์นตส.กตน.1 สตน.ทหาร
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
ส.อ. ขวัญชัย ช่างแกะพลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ต. มหิธร คงมณี-
พล.ท. สุชาติ ทับทิมแดงผทค.พิเศษ บก.ทท.
พล.ต. กุลธวัช ไว้ใจผทค.บก.ทท.
พ.อ.หญิง พูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ. ศุภร พึ่งเนตรผช.ผอ.กคก.สบท.สปช.ทหาร
ร.ต. ธนภัทร มากล้วนดีประจำ ผคซ.กซบร.สสน.นทพ.
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ อยู่สุขจนท.กิจการพลเรือน ฝกร.สนภ.1 นทพ.
ร.ต.หญิง นรีรัตน์ ขาวเกตุประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
นาย ปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์พนักงานเขียนโปรแกรม
พ.อ.เอนก สกุลรัตน์รอง ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร
พลตรี พนม ใจทหารรอง จก.กพ.ทหาร
น.ต.พีรพัฒน์ ปูผ้า ร.น.ประจำแผนกแผนและโครงการ กผว.ศทส.สส.ทหาร
พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ผอ.สปก.ยก.ทหาร
พ.อ. สืบสกุล สำรองกิจนปก.ประจำ ศรภ.
พ.ท. บุญเรือง หอมจันทร์นายทหารประจำ ศรภ.
น.อ.หญิง จิราภา วงศ์โกฎนายทหารประจำ ศรภ.
พ.ท.หญิง คุณิชชา ทองมนต์นายทหารประจำ ศรภ.
พ.ต. เกรียงศักดิ์ พุ่มพิศนายทหารประจำ ศรภ.
พ.ต.หญิง มาลาทิพย์ ชุ่มชื่นนายทหารประจำ ศรภ.
ร.ต. สิทธิ์ กุลยเทพย์นชง.ศรภ.
จ.ส.อ. ศุภลักษณ์ บุญเจริญจนท.ประจำ ศรภ.
จ.ส.อ. สุเมธ จันทวิมลจนท.ประจำ ศรภ.
จ.ส.ต. ประกาศิต เผื่อนประเสริฐจนท.ประจำ ศรภ.
ส.อ. ภาณุพงศ์ ศรีอินทร์จนท.ประจำ ศรภ.
จ.ส.อ. ปรัชญา สายแสงทองจนท.ประจำ ศรภ.
พ.อ. ยุทธกร สุภาสูรย์ผอ.กอง 10 ศรภ.
ร.ต.หญิง พัชรี กุลยเทพย์นชง.ศรภ.
พ.จ.อ.หญิง จิรวรรณ ทับทิมทองจนท.พิมพ์แผนที่ ผพพ.กพพ.ผท.ทหาร
ร.ท. ทิฐินันท์ ชิตรัตน์วงศ์กรประจำแผนกจัดหา กองจัดหา สยย.ทหาร
ร.ต. สุวิทย์ ศิริสงวนสุทธิ์นชง.ผท.ทหาร
นาย สมชัย ดงดินอ่อนพนักงานพิมพ์ออฟเซท ระดับ 2 กพพ.ผท.ทหาร
จ.ส.อ. ดำรง อารีย์เกื้อจนท.ช่างเขียน ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ.อ. สกุล กิ่งใหญ่จนท.คลัง ผอน.กดฟ.ผท.ทหาร
ร.ต. วีรพันธุ์ พันธุ์หอมประจำ ผขผ.กทผ.ผท.ทหาร
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ศรีจรัสนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ สมหมายเสมียนงบประมาณ ผตป.กงป.นทพ.
พ.จ.อ. ศุภทัศน์ แก้ววานิชจนท.ประกาศ ผรข.วส.934 สนภ.1 นทพ.
นาย นพดล นุ่มรุ่งลูกมือช่าง
จ.ส.ท. ปริพัฒน์ เนตรมณีช่างเขียนแบบ ช.พัฒนา นพค.31 สนภ.3 นทพ.
พ.อ.อ.หญิง สุพิศ บัวลอยเสมียนงบประมาณ ผผป.กงป.นทพ.
ส.ท. สิทธิชาติ สาธุธรรมช่างยานยนต์ล้อ ตอนยานยนต์และซ่อมบำรุง นสน.นพค.11 สนภ.1 นทพ.
นาย พรศักดิ์ ภู่กลั่นลูกมือช่าง
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร
นาย ครรชิต บุญเต็มบริการ
สิบโท สมชาติ แก้วโกยเสมียนกองการอาคารฯ สสก.ทหาร
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง
พ.อ.อ.หญิง พลอย คล่องวิชาเสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พล.ต.นิพนธ์ พินสุวรรณ์ผอ.สตน.ทหาร
พ.ท.หญิง ภรดี สีหบุตรประจำ สน.ผบ.ทสส
พงษ์ศักดิ์ ไม้สนธิ์นายทหารบริหารเครือข่ายฯ ศทส.สส.ทหาร
น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้วหน.ผปม.กผค.ศปร.
ส.อ.หญิง พรจิณสุนีย์ ทวีผลเสมียน ผปม.กผค.ศปร.
ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เขมะจารีประจำผงป.กผค.ศปร.
จ.ส.อ.หญิง ปริญญา ผิวรักษาเสมียน ผปม.กผค.ศปร.
น.ส.สสิธร เวทมาหเสมียน ผงป.กผค.สปร
น.ต.วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น.ประจำ ผผง.กผค.ศปร.
พ.อ.หญิง นิพัธธา ปาระโมงค์ผช.กผค.ศปร.
ร.ท.จำลอง ไชยวงค์ประจำ ผคก.กผค.ศปร.
ส.อ.หญิง ชมัยพร ทองทา เสมียน ผผง.กผค.ศปร.
นางสาวจริยา ประชากุลพนักงานราชการ สส.ทหาร
ร.ต.หญิง เสาณิต ดอนสนธินชง.สส.ทหาร
จ.อ.หญิง ธันวามาศ อรัญยะนาคเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ส.อ.ธนพล ธรรมโมจนท.บริหารเครือข่าย
ส.อ.สุวินัย จันทร์ภู่จนท.รวบรวมข้อมูล
ส.ท.ณัฐวุฒิ สิงหรัตน์จนท.ปฏิบัติการณ์
ร.ท.ไพบูลย์ เสนาวงศ์ผบ.มว.วิทยุปลายทาง ร้อย ปถท.พัน.ส.ฯ
พล.ต. ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูลผทค.บก.ทท.
ร.ต.หญิง อรณิชา สาลีกงชัยประจำแผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง วิชิราภรณ์ โชติธรรมเสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ.หญิง อัจฉรา สุนทรนันทนปก.ประจำ สปช.ทหาร
พ.จ.อ. ภัทรกรณ์ ทาสีแก้วเสมียน กกม.สปช.ทหาร
พ.อ.อ. ทักษกร ถิ่นที่พลประจำรถราดน้ำ ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.
ร.ท.หญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษมประจำแผนกแผนงาน กผค.สนผ.ยก.ทหาร
พ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์นปก. ประจำ ศรภ.
พล.ท. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพหน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
ร.ต. พงศ์วิชญ์ หัสไทรทองนายทหารประจำ ศรภ.
ร.ท. กุลโรจน์ นิลขำประจำ ผปม.กผค.ศปร.
พ.อ.หญิง ฐาปนีย์ แสงมาศรอง ผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร
พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ หน.ล่าม กภต.ขว.ทหาร
น.ส. จันทร์ทิพย์ อุบลมาพนักงานราชการ (การเงินการบัญชี)
นัยนา ขาวผ่องพนักงานราชการ
นายกิตติสัณห์ เฉลาชัยลูกจ้างนอกงบ
นายโกศล หาญกูลลูกจ้างนอกงบ
นายสุริยา จันทร์สุขลูกจ้างนอกงบ
พรรณระพี นัยอรุณ
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ การรักเรียนจนท.ควบคุมข้อมูล กคท.ศทท.สส.ทหาร
พ.ท.หญิง พรรณระพี นัยอรุณหน.พัฒนาระบบงาน กพร.ศทส.ฯ
โปรดปรานสกุลธรรมรักษ์
ส.ท.เดชฤทธิ์ เชื้อวังคำพลขับรถแผนกธุรการและส่งกำลัง
ร.ต.หญิง ปริยานุช เหมือนปิ๋วผช.นายทหารงบประมาณ สบ.ทหาร
ภานุมาส เขตคำแดงรรก.ทส.จก.กร.ทหาร
พ.อ.ณัฐวุฒิ โสภณเสถียรนปก.ประจำ บก.ทท.
น.ท.หญิง ชริญรัชต์ กิติสุขกุลสิทธิ์สนง.รอง เสธ.ทหาร(๒)
พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีจก.กร.ทหาร
พล.อส.หญิง ณัฐรดา เพิ่มพรสันติพลสารวัตร มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณรอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร
ร.อ.หญิง อัญชนา สารบูรณ์ประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชูหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
จ.อ.หญิง จุฬารัตน์ ธนบัตรเสมียน ผธก.กกล.ศปร.
นาย พิทยา หอมจันทร์พนักงานบริการ
จ.ส.อ. พงศธร บุญเลิศครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
พ.อ. พิชัย ปิ่นสกุลประจำ บก.ทท.
ส.อ.หญิง ผกามาส คำหวานผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ คำหวานเสมียน ผธก.สปก.ศปร.
น.อ.ธนพล ประจวบเหมาะรอง ผอ.กปก.สปก.ศปร.
น.ท.เจษฎา ศรีทองทรายหน.ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.
จ.ส.อ.สมเจตน์ กันน้อยครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.
จ.ส.อ.ศราวุุฒธ์ ทองคำสุขครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.
จ.อ. อาณัฐ น่วมกรุงผช.ครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.
จ.ท.เบญญพล ปลอดดีผช.ครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.
จ.ท.หญิง อัจฉรา ถีระแก้วจนท.ปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.
นายธนภัทร แขมคำพนักงานบริการ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ คนองนึกครูฝึกอาชีพ
น.ส.ปุญยาพร พานมะลิพนักงานบริการ
ร.ต.มนตรี แตงพวงหน.ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.51 สนภ.5 นทพ.
น.อ.หญิง อุรัษฎา วัณณรถรอง ผอ.กรป.สปก.ศปร.
ส.ท.หญิง อังสนา ส่านสมเสมียน ผปส.กรป.สปก.ศปร.
พ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์ผอ.กสป.สบป.สบ.ทหาร
ร.อ. เกียรติพงษ์ สอนโยธา ร.น.ประจำแผนกวิเคราะห์ กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.จ.อ. ชาธิต โชติวิปัสสกเสมียนแผนกสารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร
พ.อ.พีรพัฒน์ ราชพิบูลย์ผช.ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร
น.ท.กิตติพิชญ์ ศิริพิศหน.ผสบ.กกล.ศปร.
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร
ร.ต.สืบพงศ์ เขมะจารีนยน.ศปร.
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ กลิ่นขจรประจำ นทพ. ชรก.ศปร.
ส.ต.ชัชวาล ชื่นมณีพลขับ ผษบ.กกล.ศปร.
จ.ส.อ. กติดิ์เดช ศิริพงษ์เจ้าหน้าที่บันทึกเสียงแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
ร.อ. ยศพร วานิชรรก.นายทหารการเงิน สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ.หญิง อุดมร้ตน์ วิชาธร ร.น.ประจำ ผธก.สปก.ศปร.
พ.อ.อ.จตุพร สุขวิเศษเสมียน ผผง.กผค.ศปร.
พ.อ.วิรัตน์ สุขพูลผลนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ.หญิง ภภัสสร สอนซื่อประจำ กร.ทหาร
ศุภชัย คันธาโยครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.
จ.ส.อ.ศุภชัย คันธาโยครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.
จ.ส.อ. ชนะศึก ประเคนแก้วเสมียน ผธก.กรป.สปก.ศปร.
น.อ.หญิง ปานณาถ คณานุกูลรอง ผอ.กกล.ศปร.
จ.ต.หญิง ศิริพร คำจันทรืเสมียน ผคก.กผค.ศปร.
ร.ต.หญิง ณิชาพัฒน์ แสงเงิน ร.น.ผช.นายทหารการเงิน ศปร.
น.ส.นภสร แย้มสุวรรณเจ้าหน้าที่การเงิน
จ.ส.อ.หญิง พัทธนันท์ ลาภะมูลเสมียน ผปส.กรป.สกป.ศปร.
ส.อ.ณฐภัทร อัครานนท์เสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ.หญิง พัชรา เชื้อเย็นนปก.ประจำ บก.ทท.ชรก.ศปร.
จ.ส.อ.หญิง ธนาทิพย์ แก้วสุจริตเสมียน ผธก.สปก.ศปร.
ส.อ.หญิง ยศกมล ธารานิตย์เสมียน ผงป.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร.
ส.อ.หญิง พรนิภา ชาตินักรบเสมียน ผธก.สปก.ศปร.
ร.ต.หญิง วรรณา เขมะบุลกุลประจำ ผผง.กผค.ศปร.
พ.ต.อัครัช อุณหเลขกะนายทหารปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.
จ.ท.หญิง สุพรรณวดี โนรินทร์ผช.ครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.
สุธาสินี อ่อนจันทร์สิบโทหญิง
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.
สิบโทหญิง สุธาสินี อ่อนจันทร์เสมียน ผปม.กผค.ศปร.
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร
พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งหน.ผสส.กมส.สปก.ศปร.
พล.อส. สมจิตย์ โค้งช่วยพลรักษาการณ์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พล.อส. ไกรภพ ศรีทองพลรักษาการณ์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ส.ท.สิทธิพงศ์ ศิริเจริญวิไลพลขับ แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
น.ต.กฤษณะ จันทะโกนายทหารธุรการและกำลังพล แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
ชาคริต โพธิ์พันธุ์พ.ต.
สร้อยลัดดา อินทโชติร.อ.
ณัฏฐกานต์ ศรีสิงหสงครามร.อ.
ศันสนีย์ พจน์พานิชพนักงานธุรการ
ร.อ. ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ร.น.
รุ่งอรุณ ผิวรักษาประจำ ผผง.กผค.ศปร.
เรืออากาศเอก นิรุต ใจบุญอศจ.สปท. ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร
พ.อ. สมยศ ฉันทวรลักษณ์รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.รงค์รัตน์ รวดเรียวจนท.ควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร
เรือเอก เมธีวัฒน์ มาลายอศจ.สบ.ทหาร
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.
จ.ท.หญิง เจนจิรา เภาประดิษฐ์เสมียน กผว.ศทส.สส.ทหาร
อัษฎกร​ อินสระหน.วิทยุถ่ายทอด
พรรณวิภา ชัยเกษมเสมียนแผนกธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง วันทนีย์ จิตประกอบเสมียนคดีแพ่ง กคด.สธน.ทหาร
ร.ต.หญิง สลิลเกตน์ เกียรติสงครามประจำ กตท.สตป.สจร.ทหาร
ส.ท.หญิง ธิดารัตน์ เพ็ชรไชยเสมียน ธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร
พ.อ.หญิง วาสนา วิไลรอง ผอ.กกล.สจร.ทหาร
น.ส. พิไลวรรณ โพธิ์สวัสดิ์พนักงานธุรการ
น.อ. ณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์ผอ.กปก.ศซบ.ทหาร
ร.ต. พชรพล บุนนาค ร.น.ประจำ แผนกสืบสวนสอบสวน กสส.สตป.สจร.ทหาร
นางสาววรวรรณ อักษรสุวรรณเสมียนการเงิน
น.ต.วงศ์บวร นุชท่าโพประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
นางสาว สุพัตรา สมสายจนท.ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร
พันตรี ราตรีสงัด มีปัญญาประจำแผนกพิธีการและประชาสัมพันธ์ กสก.สสก.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร
ร.ท. พงศ์พัฒน์ เพ็ชรไชย
พันโท สนิท หินไชยศรีอศจ.รร.ตท.สปท./ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร
สุทธิอาจ อิงโพธิ์ชัยประจำแผนกเฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ฯ ชรก.กยข.ศซบ.ทหาร
มลฤทัย ลาภไกวัลพนักงานคอมพิวเตอร์
ร.ท.มงคล สิงหเสนีประจำ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรีพนักงานราชการ
น.อ.ศิริเนตร รักษ์วงศ์ ร.น.ผช.ผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร
นางสาว นิชกานต์ ภาณุรักษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร
พ.อ.อ. สิทธิภาค มากหลายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร
พ.จ.อ. วสันต์ชัย ทิพย์จันทร์เสมียน แผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร
ทิพย์เนตร เนตรน้อยเสมียนการเงิน
ส.ต.หญิง นภาวรรณ สาตรแสงเสมียน กปก.ศซบ.ทหาร
พ.อ. ชาตรี บัวรักษารอง ผอ.ศซบ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ศิริวรรณ จันทร์พันธ์เสมียนแผนกการเงิน ศซบ.ทหาร
พ.ท. ธเนษฐ คุณธีระบวรหน.ยก.ขว.กยข.ศซบ.ทหาร
ส.ท.หญิง เพ็ญนภา ปัญยางเสมียนแผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
จ.ท.หญิง ณัฐพัชร์ เมืองประแก้วเสมียนแผนกแผนเเละโครงการ กผค.สจร.ทหาร
ส.อ.อาสา ครองใจเสมียน แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร
จ.ส.อ. อนุชา ผดุงโชคจนท. ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาต
พ.อ.อ. จเร พิชัยกาญจน์เสมียนการเงินแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ กบช.กง.ทหาร
ธีระวัฒน์พนักงานบริการ
นาย พิสิษฐ์ ภูผิว
รณกร ขำเพชรพนักงานบริการ
นาย พิสิษฐ์ ภูผิวจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ
พ.ท.หญิง สิริกร ฉัตรภูติหน.พัฒนาหลักนิยม กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร
พ.ต.อาเขตต์ ขันธชัยนายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย
เรืออากาศโท พิทยาธร ทาน้อยหน.สน.ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร
ร.ต.กฤศภณ ปรารมภ์หน.ชุดโจมตี กปษ.ศตก.
ร.ต. วิรัตน์ สายะวารานนท์นชง.กง.ทหาร
พ.อ.อ. เริงชัย ตามพหัตจนท.วิศวกรรมระบบ กผว.ศทส.สส.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ยุพาพร กล่อมเมฆเสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง
ปุณยนุช ประเคนแก้วเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
พ.อ. วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.
น.ส.ปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ กงด.กง.ทหาร
พ.ต. วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
นางสาวปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ
อภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
วรินทร ศรีสรรงามเจ้าหน้าที่กีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ ผกก.กจส.สสก.ทหาร
ส.อ.หญิง กาญจนา กล่อมน้อยเสมียนกองการประชุม สลก.บก.ทท.
พ.จ.อ.หญิง สมปอง มณฑาทิพย์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร
ส.อ. เสกสรรค์ คชวารีเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร
น.ต.หญิง รัติกาล รังสิมาอรุณ ร.น.นายทหารกำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
ณภาดา มะโนแจ่มนายทหารควบคุมและบันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ประจำ กร.ทหาร
ส.อ. ไพบูลย์ ถิระศักดิ์สกุลพลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง กร.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง อำไพ เทียนเงินจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ.มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ
นายทวีชัย เสริมสว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ.ส.อ.หญิงวรารัตน์ มหาศรานนท์เสมียนแผนกธุรการและกำลังพล กกล.สปช.ทหาร
จ.ส.อ.หญิงจุฬาลักษณ์ อาพัฒรัตนวรรณเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. วรวุฒิ เที่ยงภักดิ์เสมียนการเงิน แผนกเก็บหลักฐาน กบช.กง.ทหาร
น.ท.หญิง ธิดารัตน์ เงาศรี ร.น.ประจำ กกล.สปช.ทหาร
พล.อ.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ผทค.พิเศษ บก.ทท
พล.ท.ไพโรจน์ สรรพกิจผทค.พิเศษ บก.ทท
พล.ท.นพพร สุทเธนทร์ผทค.พิเศษ บก.ทท
พล.ท.จาตุรนต์ จารุเสน ปษ.ทบ
พล.อ.สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.
พล.ท.จิรายุ สุตะพาหะผทค.บก.ทท.
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชูหน.ฝสธ.ผบ.ทสส.
จ.ส​.อ.​เปี่ยมศักดิ์​ ธนะเกียรติบวรเจ้าหน้าบริหารเครือข่าย​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท. สมพงษ์ มณีขวัญประจำ สส.ทหาร
วิเชียร พิณพาทย์หน.สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร
น.อ. พิศาล เสียงใสผช.ผอ.กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ. สมลักณ์ ชวดนุชหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร
พ.อ.อ. ภาณุมาศ บุญมณีจนท.ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
ร.ต.วันจักรี จาดเปรม ร.น.ผช.นายทหารสื่อสารข้อมูล กปท. ศทส.ฯ
จ.ส.อ. ฤทธิชัย กลิ่นชื่นจนท.ปฏิบัติการ แผนกบริการสารสนเทศ กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ. ดนัย พานิชเสมียน แผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ ศรีจำปาจนท.หน.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
น.อ.ธรรมนาถ จีรวรางกูรผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.สส.ทหาร
พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนูผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร
ร.ท. สมจินต์ บุตระผช.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร
จ.ต. รณกร ศรีสุขเสมียน กปท.ศทส.สส.ทหาร
นางสาวปีญาภัตน์ สุธิรัมย์พนักงานธุรการทางการแพทย์
น.ต. สุเทพ ไทรสาขา ร.น.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร
นิตรา แก้วเขียวพนักงานธุรการทางการแพทย์
ร.ต. ปาลพร เสริมทองผช.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร
น.ต.สุเทพ ไทรสาขา ร.น.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
จ.ส.อ. ธีรพร ทองภู่พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.ท.กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.จ.อ. สุรพล ดิษฐ์เพชรเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง กจส.สสก.ทหาร
นายมนตรี ปานแดงพนักงานธุรการ สบ.ทหาร
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
ส.ท.รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท.
นาย บงกช สงสารลูกมือช่าง สสก.ทหาร
ส.อ.วรวุฒิ ไวกสิกรณ์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร
น.ส.วาสนา สถานสุขพนักงานธุรการทางการแพทย์
พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษมรอง ผบ.ทสส.(๔)
น.ส. อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าคลังเครื่องมือดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร
พล.อ.ท.กีรติ วรทรัชต์หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.(๔)
น.อ.ศิริชัย เรียนดารานปก.ประจำ สส.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง อรุณี กังวาลศัพย์ประจำ กร.ทหาร
พานุลักษณ์ อินทไชย
พ.ท. ธีรวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์หน.งบประมาณ กคง.กร.ทหาร
พ.อ.หญิง จิรัฏฐ์ สีตะจันทร์นปก.ประจำ บก.ทท.
น.ต. กมนบูร พุ่มแย้ม ร.น.ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.
ณัฐฑิตาพร แสงชำนิ
ร.ต.หญิง ศศิร์ธัญ ฤกษ์งามประจำแผนกบรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร
พลตรี ลภาวี สารโกศลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ร.ท.หญิง ลภาวี สารโกศลนายทหารช่างเขียนแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
สิบตรี วัชรินทร์ อาขวานนท์เสมียนแผนกมวลชนกกร.กร.ทหาร
สิบโท ปิยบุตร คล้ายยาเสมียนแผนกศึกษาอบรม กนผ.กร.ทหาร
พันโทหญิง วนิดา ยศธนายนหน.ธุรการ สปส.กร.ทหาร
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชากองทัพไทย
ร.อ.นฤปนาถ วัชรบุญโชติประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
พล.อ. ชูชาติ บัวขาวรอง เสธ.ทหาร (2)
พ.อ. ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์นปก.ประจำ บก.ทท.
ร.ท.อัมมอน ไชยสาลีนายทหารฝ่ายธุรการ ยก.ทบ.
ร.ต. ปวรุฒ จินโตประจำแผนก จัดการฝึก กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (2)
น.ส.ศุจินันท์ พูลสวัสดิ์พนักงานราชการ
จ.ส.อ. คณาธิป โชติรัตน์ประจำ สน.รอง เสธ.ทหาร
ส.อ. ชัยณรงค์ คงคณะพลขับ แผนกบริการขนส่ง กขส.ยบ.ทหาร ชรก.รอง เสธ.ทหาร (2)
ส.อ.หญิง ดวงชีวัน กลิ่นหวานประจำ สน.รอง เสธ.ทหาร
ยุทธพงษ์ สุวรรณศรีประจำ กร.ทหาร
พ.ท. ธนา ฉวรรณกุลหน.ประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง พิมภินันท์ หอยแก้วประจำแผนก รายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ. อภิภัทร คล้ายวิจิตร์เสมียนการเงิน แผนกวิชาการและระเบียบการเงิน กวก.กง.ทหาร
น.ท.วรุตม์ ทิพย์มณเฑียรหน.ความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร
ส.ท.หญิง ขนิษฐา เหมเปาเสมียนธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
ร.ท.หญิง จิรา ชูประวัติ ร.น.ประจำแผนกบัญชี
ร.ต.หญิง ฐิติมา กว่างสันเทียะประจำ กกง.สส.ทหาร
ตรงชนกสวยสุวรรณ
พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญรอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร
ร.ต. กิติณัฏฐ์ คารีขันธ์ผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร
พ.ต.รณเดชา แทบประสิทธิ์ประจำแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร
ร.ต.หญิง มัลลิกา สุวรรณกูฏประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
พ.ท.หญิง วิจิตรา กิติลดากุลหน.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร
พ.อ.หญิงรัชนีพร ผดุงผลรองผอ.ศทส.สส.ทหาร
ทรงพล ไทยเทศพลขับรถ สธน.ทหาร
ร.ต. สิรวิชญ์ สุขสวัสดิ์ประจำ กนผ.กร.ทหาร
ร.ต.หญิง พรพิชชา ชลทรัพย์ประจำ แผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์รอง ผอ.สปส.กร.ทหาร
ร.ต.หญิง กุลธรี กรุงวงศ์นายทหารประจำ ศรภ.
จ.ส.อ.ศรณรงค์ เพ่งผลเสมียน แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.กร.ทหาร
ส.อ.เตวิช จันทรนุชเสมียนแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร
จ.ส.อ.อวิรุทธ์ จันทนิภามาศฃ่างภาพ แผนกการภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง นงนุช ปั่นรัศมีประจำแผนกปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม กมส.สปก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ. กิตติกรศรีสารากร
พ.อ. ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อนนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.จ.อ.สุริยัน พลพิพัฒน์เสมียนงบประมาณ สปช.ทหาร
ร.ต.นัฐพร จันทร์ปัญญานายทหารประจำสำนักงาน
ร.ต.หญิง ตรงชนก สวยสุวรรณประจำแผนกปฏิบัติการ กบภ.สกร.กร.ทหาร
น.อ.อนุชา จินตนาวงศ์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.หญิง สุประวีณ์ ศรีสัมฤทธิ์นปก.ประจำ บก.ทท.
พ.อ. พงษ์ภัทร ทรงสุนทรรอง ผอ.สสก.ทหาร
น.ต.หญิง วารี ผ่อนเจริญ ร.น.ประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ร.ต.หญิง สุนิษา มั่นเหมาะ ร.น.นายทหารประจำ ศรภ.
ร.ต.หญิงภิตินันท์ มาแสวงประจำ ผทฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
ส.ต.สุเทพ เตชะรัตนสิงหเตโชพลขับรถ แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร
พ.ท.ทวี ยศพลดิศหน.ตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง กานดา ไตรวงศ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแผนกการเมืองและการปกครองฯ
พ.จ.อ. วิศัลย์ บัวหลวงเสมียนสารสนเทศ ฝกร.ศบท.บก.ทท.
ส.อ.หญิงกรกช ภู่เงินเสมียนแผนกบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.หญิง อังคณา เครือโสมเสมียนการเงิน
พ.อ.หญิง สมคิด ภู่นครน.ประจำ สปก.ยก.ทหาร
พ.อ. นนทนิธ แก้วเอียดผช.ผอ.กยก.สปก.ยก.ทหาร
น.ท. สุขสวัสดิ์ โชติวิไลวรรณ ร.น.หน.แผนยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
น.ท. ภูมิพัฒน์ เลิศวัฒนาสิรภัทรหน.ป้องกันภัยทางอากาศ กยก.สปก.ยก.ทหาร
ร.ท.หญิง ลัดดา คำพันธ์ประจำแผนกป้องกันภัยทางอากาศ กยก.สปก.ยก.ทหาร
ร.ต. สุรสีห์ พรมณีกรประจำแผนกแผนยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
น.ท.วงศ์ธันย์ ประสพสินหน.จัดหาที่2 กจห.สส.ทหาร
จ.ส.ท. วัลลภ ฤทธิสอนเสมียนแผนกรายงานและประเมินค่า กยก.สปก.ยก.ทหาร
ส.ท.หญิง ณัชนันท์ ช่วงสว่างเสมียนแผนกแผนยุทธการ กยก.สปก.ยก.ทหาร
พ.จ.อ. วินัย ทองอุไรเสมียนแผนกวิทยาการและการฝึก กผว.ศทส.สส.ทหาร
จ.ต.หญิง พรพิมล ภูรีสิริโชติเสมียนแผนกรายงานและประเมินค่า กยก.สปก.ยก.ทหาร
สุจินันท์ บุญแท้นายทหารประจำ ศรภ.
ร.อ. ไตรรัตน์ แตงเหลือง ร.น.นายช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กซบร.ศทท.สส.ทหาร
อังสนา​ เสนีวงศ์​ ณ​ อยุธยา​ประจำแผนกบริหารงบประมาณ​ กคง.ยบ.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง ธัญพร อินทาคมเสมียนประสานงาน กทพ.สกร.กร.ทหาร
พ.ท.ณพนนท์​ วุฒิวิกัยการหน.ผกม.กกล.ยบ.ทหาร
พ.ท. ต่อพงศ์ เที่ยงตรงหน.กำลังพล กกล.กร.ทหาร
จ.ส.อ. อุเทน แสงดาวเสมียนพลาธิการ แผนกพลาธิการ กกล.กร.ทหาร
น.ส.อาภรณ์พรรณ เทียบชิงพนักงานช่วยการพยาบาล
จ.ส.ท.หญิง สลิลทิพย์ แย้มโสภีเสมียนพลาธิการ แผนกพลาธิการ กกล.กร.ทหาร
จ.ส.ต.หญิง เสาวลักษณ์ จันฤาชัยครูฝึก1 กปก.สปก.ศปร.
ส.ท.หญิง ชมพูนุท ตะพาบน้ำจนท.บันทึกข้อมูล แผนกเก็บและรวบรวมภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
ส.ท.หญิง ชมพูนุท ตะพาบน้ำจนท.บันทึกข้อมูลแผนกเก็บและรวบรวมภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร
นางสาว ฐิตวันต์ สุขสมไทยพนักงานธุรการ
จ.อ.หญิง สิโรรส อ่อนศรีเสมียน แผนกกำลังพล กกล.กร.ทหาร
จ.ท.หญิง ขนิษฐา เที่ยงตรงเสมียน แผนกธุรการ กกล.กร.ทหาร
นาย อำพล พวงจำปาพนักงานบริการ
พ.ทงหญิง เรือนแก้ว เสตถายนประจำ กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ. ชิตพล กลิ่นศรีสุขรอง ผอ.กทพ.สกร.กร.ทหาร
พ.ต.หญิง วิภาวรรณ ศิริกังวาลกุลประจำ กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ.อธิพันธ์ พุทธิชนเสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
ร.ต.หญิง สมคิด เขจรไชยประจำ กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ต.หญิง ศศิธร วงษ์เพ็ญเจ้าหน้าที่พยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.จุฑามาศ จันวงราชเจ้าหน้าที่ช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.ปภาวรา สุวรรณรังษีพนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.จามรี ขจรพงศ์พนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
น.ส.เอมอร ศักดิ์เดชะมณีพนักงานช่วยการพยาบาล กทต.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ท.​ ไกร​ วรรณรัตน์โยธินเสมียนแผนกพัฒนากำลังพล​ กพพ.กพ.ทหาร
พันเอก วิทวัส วัฒนกุลผอ.กวส.สวส.ขว.ทหาร
พ.อ.อ.วัลลพ ดาอ่ำจนท.พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
นายวุฒิพงษ์ วงษ์คำช้างเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
พล.ต. นาวิน วัฒนมงคล ผทค.บก.ทท.
น.ต.หญิง ลักขณา ศรีทองพิมพ์ ร.น.นายทหารกำลังพล กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ท.พงษ์เทพ เล็บนาคนายทหารส่งกำลังสายแพทย์ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ.หญิง อรวรรณ เลิกการบาปนายทหารธุรการ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.วรวุฒิ เสาให้สกุณีย์พลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ.ฉลาด คณะนามพลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.อ.ศรายุทธ อินทรหะเจ้าหน้าที่ส่งกำลังสายแพทย์ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
ส.อ.สามารถ ทรัพย์พรพลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
นายเอกภพ อรุณสวัสดิ์พนักงานเวชนิทัศน์
นายเจษฎา กลิ่นถือศิลป์พนักงานพัสดุทางการแพทย์
ร.ต.หญิง สุจินันท์ บุญแท้ประจำ ศรภ.
จ.อ. สมบัติ ถาวรสุขเสมียนการเงิน แผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
ร.อ.หญิง อัจจิมา รวยรื่นประจำแผนกตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
น.อ.หญิง รวงรัชต์ เชาวลิตนายทหารปฏิบัติการทางการแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
ส.ท.หญิง พลภา เงินพจน์ด้วงเสมียนงบประมาณ สนพ.ยบ.ทหาร
พันเอก ต้นตนัย นำเบญจพลผอ.กอง.แพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.สราพงศ์ ทองทับทิมหน.พลขับ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ.หญิง ธัชมาภรณ์ คนอยู่เจ้าหน้าที่พยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พันตรี ปฏิพัทธ์ วุฒิวิทยารักษ์นายแพทย์ กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ. ธนากฤต ใจซื่อกุลเสมียนเเผนกนโยบายเเละเเผน กนผ.กร.ทหาร
ร.ท. รัมณรา สมประสงค์น.ควบคุมข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
ส.ท.หญิง วิภัทรา ใจสุวรรณ์เสมียนแผนกกิจการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ สนง.ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ต. กฤช ปี่ทองรอง จก.ยบ.ทหาร
น.ส. วิไลวรรณ จันทรพนักงานธุรการทางการแพทย์
พ.อ. ศุภกิตต ขัมพานนท์รอง ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ต. ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ผอ.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.อ. ชลธวัช ลอยอากาศจนท. วิจัยเเละพัฒนา แผนกวิจัยเเละพัฒนา กวก.สผอ.สส.ทหาร
ร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์นายทหารเวชศาสตร์การกีฬา กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
จ.ส.อ.ประทีป อินสอนเสมียนแผนกปฏิบัติการ กชล.สชด.ชด.ทหาร
ศศิวิมล เม็งเกตุช่างภาพ กผส.
พ.ท.หญิง ทัศนีย์ อุ่นเจริญประจำ กปส.สปส.กร.ทหาร
ร.ท. ธีรพงษ์ คามราชประจำแผนกปฏิบัตการ กชล.สชด.ชด.ทหาร
พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบจเรทหาร
ร.ต.โกศล คุ้มฉายาประจำ ผรก.หจส.สสก.ทหาร
ประเดิม ดำเนินผช.นายทหารการภาพ กผส.สปช.กร.ทหาร
นางสาว ภัทรวดี พุทธายผู้ประกาศ
ร.ต. ยศกร บูรณสมภพผู้ช่วยนายทหารเทคนิคการภาพ
นาย สิทธิพจน์ เพ็งแจ่มพนักงานราชการ
นาย กิตติชาติ หอมธูปพนักงานราชการ
น.ต. วีระยุทธ ทองเพ็ญประจำแผนกพัฒนาระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
จ.ส.อ. คำสิงห์ ศรีบุตรตาเสมียนการเงิน แผนกการเงิน กพ.ทหาร
ส.อ.หญิง ศิรินทิพย์ แปลกทิศเสมียนแผนกธุรการและกำลังพล กกล.กพ.ทหาร ช่วยราชการ แผนกการเงิน กพ.ทหาร
Chuthamasพนักงานราชการ
ส.ท.หญิง สุวรรณา ใบสีทองเสมียนกองการประชุม
จ.ส.อ.บรรเจิด ดวงแก้วเสมียนแผนกธุรการ กสน.สลก.บก.ทท.
พ.ท.หญิง สมทรง สุดเสนาะนายทหารบริการ กสน.สลก.บก.ทท.
จ.ส.อ.วิเชียร ภู่สุนทรเสมียนตรวจสอบภายใน สลก.บก.ทท.
ศิริเพ็ญ ยาคุณเสมียน ผพพ.กสก.สสก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง จุรีพร แตงโมประจำ บก.ทท.
ร.ต.ชนาวีร์ โลหาชีวะทส.ลก.บก.ทท.
จ.อ.หญิง จุฑาณัฐ ฐานไชยยิ่งเสมียนงบประมาณ
พ.จ.อ.หญิงน้ำอ้อย กองเกิดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.สปช.ทหาร
พ.อ.สราวุธ ทองสิมาผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร
พ.ต.ชัยยันร์ พึ่งเงินทองผช.นายทหารบริการ กสน.สลก.บก.ทท..
ส.ท.พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์เสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง กงด.กง.ทหาร
ส.อ.หญิง สมพร ขอบสันเทียะเสมียนการเงิน แผนกตรวจสอบระบบงานการเงิน กพง.กง.ทหาร
พ.ท. สรสิช สกุลเฟื่องหน.ตรวจกิจการทั่วไป กตท.สตป.สจร.ทหาร
พ.ท.หญิง คณิดา หงษ์ทองหน.ผธก.สลก.บก.ทท.
ส.อ. ธนพล ลือวัฒนะเสมียนแผนกสิทธิกำลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร์ สัตยดิษฐเสมียน แผนกสิทธิกำลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง วาสนา วิวัฒน์พัฒนากรประจำ บก.ทท.
น.ส.ณัฐรินทร์ โมงเย็นพนักงานธุรการ
ร.ท. สุวัตรนากุดนอก
นาย วรพจน์ อุ่นกระมลพนักงานธุรการทางการแพทย์
น.ส. ชลธิศา สุววรณนิคมพนักงานช่วยการพยาบาล
จ.ท. พรเทพ จงจิตรเจ้าหน้าที่พยาบาล
นาย สุทฒิชัย ดินปรางค์พนักงานช่วยการพยาบาล กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.ออกรบ อมรัชกุลรอง.ลก.บก.ทท.
พ.ต.ดลเทพ รัตนผ่องใสนงป.สลก.บก.ทท.
ส.ต.รัตนนันน บุญเกิดเสมียนการเงิน
ส.ต.ภูธเรศ ศิริดลเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ ผปชส.กลก.สลก.ฯ
ร.ต.หญิง นฤพร โยธาทิพย์ประจำแผนกแผนและการต่างประเทศ กชล.สชด.ชด.ทหาร
น.ส.ศุภัชฌา แจ่มใสพนักงานบริการ
ชลิต รัตนานุรักษพงษ์ประจำ กบ.ทหาร
ส.ท.หญิง ประทุมรัตน์ โลหาชีวะเสมียนส่งกำลัง กสน.สลก.บก.ทท.
จ.ท.หญิง กรรณิกา สิงห์โตทองเสมียนแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร
จ.ท.หญิง ชุติมา เกตุผาสุขเสมียนแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง พิตตินันท์ ตั้งตนเสมียนแผนกนโยบายและแผน กนผ.กร.ทหาร
พ.จ.อ.ปราโมทย์ หงษ์ตะนุประจำ บก.ทท.
พล.ต.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียรผอ.สบท.สปช.ทหาร
นันณิดา สังข์นิ่มผช.ผอ.กพพ.กพ.ทหาร
จ.ส.ต.ชลิต จ้อยลีช่างซ่อมยานพาหนะ
สุทธิชัย ทัพไชยประจำ กจก.สปช.ทหาร
สุทธิชัย ทัพไชยประจำ กจก.สปช.ทหาร
พ.อ.หญิง ปิยนุช บรรจงศิริผช.ผอ.กชม.สชด.ชด.ทหาร
พ.อ.ท.ภานุ สิงคเวหนเสมียน แผนกปฏิบัติการ กชก.สชด.ชด.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ปณิสา เลี่ยนเพชรเสมียน แผนกการศึกษาและฝึกอบรม กพพ.กพ.ทหาร
พ.อ.อ. เฉลิมชัย เลี่ยนเพชรเสมียนกองสนับสนุนสำนักงานเลขานุการ สลก.บก.ทท
พ.อ.ชัยพล นิยะสมรอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร
พ.ท.ชุมพร สารวงษ์สุทธิ์หน.ปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร
พ.อ.ก่อพงศ์ ทรงศิลป์ผอ.กชม.สชด.ชด.ทหาร
น.อ.อุโฆษ สุปัญโญผช.ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร
ส.อ. ฐะณัญชัย มั่นกูลจนท.คลังขนส่ง ผขส.กสน.รร.ตท.
พ.อ.อ.อนุสิทธิ์ พ่วงเจริญหัวหน้าสถานี ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร กทค.
พ.อ. วันฉัตร แสงสว่างเสธ.รร.ตท.สปท.
พล.อส.ณัชพล คำเพ็งพลรักษาการณ์ มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พ.ท.สรสิช สกุลเฟื่องหน.ตรวจกิจการทั่วไป กตท.สตป.สจร.ทหาร
กิรณา สกุลเฟื่องนายทหารส่งกำลัง แผนกส่งกำลังและบริการ กธก.ศทส.สส.ทหาร
น.อ.หญิง สุธัมมา เรืองมาลัยนปก.ประจำ บก.ทท.
พ.ต.หญิง จารุณี วังคะฮาดประจำแผนกเตรียมการประชุม กองการประชุม สลก.บก.ทท.
ส.อ.หญิง ปิยธิดา แก่นมะสังข์เสมียนตรวจสอบภายใน สส.ทหาร
ส.ต. ทนงศักดิ์ พรมงามนายสิบระบบโทรศัพท์ แผนกเครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ กสน.รร.ตท.สปท.
น.ท.หญิง ธัญพร พ่วงสุดหน.สารบรรณ กสบ.สบ.ทหาร
น.ต.หญิง พวงผกา เพียรบูชา ร.น.รอง หน.ชุดตรวจ กตน.2 สตน.ทหาร
นาย สิทธิชัย นามจัดพนง.ราชการ ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง นตส.กตน.2 สตน.ทหาร
พ.อ. เจษฎ์ อยู่สมบูรณ์ฝสธ.เสธ.ทหาร
พล.ท. นพดล สุขทับจก.ยบ.ทหาร
ส.ต.หญิง รัตนาภรณ์ กุนอกเสมียน กคท.ศทท.สส.ทหาร
พ.ต.ธนัท ทองแถวทส.รอง ผบ.ทสส.
จ.ส.อ.สมศักดิ์ บุญเสงี่ยมจนท.ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร
ร.อ.ต่อพงศ์ ช้างเผือกนายทหารโปรแกรม
พ.อ.อ.หญิง นิตยา ทัยระพันธ์ประจำ กพ.ทหาร
ร.ต.หญิง ปิ่นฤทัย พลทามูลประจำแผนกสรรหาและบรรจุกำลังพล กจก.กพ.ทหาร
พ.อ. สุรยา แม้นเหมือนผอ.กจก.กพ.ทหาร
พ.ท. สำราญ อ่างแก้วหน.จัดการกำลังพล กจก.กพ.ทหาร
น.อ.หญิง จุฑามาศ เสือน้อยผอ.กวกพ.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ.อ.สุชาติ เดชโคบุตรเสมียน ผปก.กบส.บก.สปท.
ส.อ. ฐะณัญชัย มั่นกูลจนท.คลังขนส่ง ผขส.กสน.รร.ตท.สปท.
ส.อ. ภาณุวิชญ์ ศิลปศรเสมียนแผนกเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา สภท.บก.สปท.
ส.อ. อรรณนพ เชื้อศรีจนท.ปฏิบัติการ ผปก.กจย.วสท.สปท./ชรก. กวก.วสท.สปท.
ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์ คันธารัตน์ประจำแผนกเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา สภท.บก.สปท.
ส.ต.พีรธรรม พัดมาเสมียน กยข.บก.รร.ตท.
พ.ต. สิทธิสรรค์ แววดีอจช.กภท.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ท. โชติ จันทร์วังอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ร.ต. พงศ์วิชญ์ หัสไทรทองนายทหารประจำ ศรภ.
น.ท.สมชาย ก้านบัวแก้วหน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท.
ร.ท.หญิง กมลพรรณ ดิษฐพลขันธ์รรก.อจช.กภต.สกศ.รร.ตท.
ร.ต.หญิง พัชกานต์ ผันอากาศ ร.น.รรก.อจช.กภต.สกศ.รร.ตท.
พ.อ.อ วันชาติ ไม้เนียมจนท.ห้องปฎิบัติการ กภต สกศ.รร.ตท.
ร.ต.วราพล เหมพัฒน์ประจำ กพร.ศทส.สส.ทหาร
น.ส.นิตยา สุขเกษมพนังงานธุรการทางการแพทย์
พ.อ.ศิรินทร จันทวัฒน์หน.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.ต.อิทธิพล ปันทะนันท์อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
ร.ต.หญิง มนัญชยา หนูวัฒนา รรก.อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
จ.ส.อ.อนันต์ กะเเก้วจนท.ห้องปฎิบัติการ กคศ.สกศ.รร.ตท.
นาย ธานินทร์ หนูแดงรรก.อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.อภัยวงศ์ คำเพชรรอง ผอ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.ต.หญิง องค์ลออ ทึมหาญรรก.อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.ท.หญิง พัชรภรณ์ ภูวรกิจอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
ร.อ.ปกรณ์ อันติมานนท์รรก.อจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
นาวาเอกวัลลภ สีนาคสุขอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
ส.อ.หญิง วิมลรัตน์ ตุพิมายเสมียน กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.ส.ภรณ์ทิพย์ รุ่งรอดพนักงานบริการ สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.หญิงทฤษฎี สุขยอด ร.น.อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
จ.ส.อ.จำเรียง กันดีจนท.ห้องปฏิบัติการ กภต.สกศ.รร.ตท.
จ.ส.อ.ธนัชชัย ปราณีตพลกรังพนักงานโทรคมนาคม ปทท.2 กทค.ศทท.สส.ทหาร
น.อ.สมบูรณ์ นามมนตรีอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
พ.ต.หญิง ศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรมอจช.กคศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง สุดารัตน์ ปัทมาสราวุธอจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.ญ.เรณู จิรสัทธรรม ร.น.รอง ผอ.สกศ.รร.ตท.
พันตรีหญงอังสนา วงษ์ดนตรีอจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
เรือเอกหญิงสุภาพร กำซารรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
น.อ.หญิง ปิยะมาส ตัณฑะตะนัย ร.น.ผช.ผอ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง สุพัตรา สงกลิ่นอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร
นาวาโทหญิง สุนันท์ ทองเพ็ญอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
พันโทหญิง สุพัตรา สงกลิ่นอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
นาวาอากาศโท ฉัตรฉลอง อภิภูติกุลอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท.
น.อ.หญิง ศิริพร แก้วมหารอง ผอ.กจส.สสก.ทหาร
เรือเอกหญิงจุฑาดา วงษ์ระวีรรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
เรือโทหญิงญาณิกา มอญพันธุ์รรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พล.ท.สุพจน์ มาลานิยมจก.ยก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ศรีจิตรา เป้าพานิชประจำ ยก.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ธัญรัศมิ์ จารุศรีสิทธิ์เสมียน กยก.สปก.ยก.ทหาร ชรก. ศสภ.ฯ
ส.ท.หญิง ณิชาภัทร อาจหาญเสมียนแผนกจัดหาที่ 1 กจห.สส.ทหาร
น.ส.สุดารัตน์ ชินสีห์เสมียนแผนกปกครอง กกล.บก.สปท.
น.ส.สุดารัตน์ ชินสีห์เสมียน ผปค.กกล.บก.สปท.
พ.อ.อ.หญิงสุมาลี เนตรสว่างเสมียน ผนป.กศษ.บก.สปท.
จ.ส.อ.หญิง รุ่งไพลิน. วงษ์ยายะเสมียนแผนกโครงการ. กนผ.สวฝ.ยก.ทหาร
พ.ท.เรืองชัย เจริญชัยรอง หก.กตก.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.ศุภสวัสดิ์ จิระประดิษฐ์ผลอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
เรืออากาศตรี สุรินทร์ ศรีพุ่มนชง.รร.ตท.
จ.ส.อ.หญิง ปุญชรัสมิ์ สุขเกษมเสมียนแผนกแผนงานและโครงการ กคง.กบ.ทหาร
น.ส.ศิริพรรณ ลิ้มทองคำเสมียนการเงิน แผนกการเงิน.กบ.ทหาร
จ.ท.สุรัตน์ เปรมปราศัยเสมียนแผนกงบประมาณ กคง.กบ.ทหาร
น.ส.โชษิตา เกตุทิพย์รรก.นายทหารห้องปฏิบัติการ กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.ต. ปรัชญา ปารมีรรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
เอกภพ อรุณสวัสดิ์พนักงานเวชนิทัศน์
จ.ส.อ. สถาพร พูลศิลป์จนท.ห้องปฏิบัติการ กวศ.สกศ.รร.ตท.
น.ท. ณรงฤทธิ์ นาคเม้า ร.น.อจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ต.หญิง ชื่นกมล เลิศวิทวัสกุลอจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
ร.ต. อนุสรณ์ เลียบสูงเนินรรก.อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.
พ.ท.หญิง ณัฎฐิณี อยู่ดีอจ.กวศ.สกศ.รร.ตท.
ส.อ.ณัฐกุล บางยิ้มเสมียนแผนกบริหารทรัพยากร กคง.กบ.ทหาร
น.อ.หญิง ดรุณี ประสานพรรณ์ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พ.อ. จิรวัฒน์ แม้นศรีสมรอง ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
ร.ท.หญิงชัชฎาภรณ์ จั่นเผือก ร.น.ประจำแผนกจัดหา กจห.สสน.นทพ.
ร.ต.หญิงสุพรรษา พึ่งศาสตร์นายทหารประจำ ศรภ.
จ.ส.ท. ดอน สุขัวญเสมียนแผนกบัตรประจำตัวข้าราชการ กสป.สบป.สบ.ทหาร
พ.ท.หญิง ทิพวัลย์ ชัยบุรินทร์อจ.สกศ.รร.ตท.
จ.ส.ท.ดอน สุขวัญเสมียนแผนกบัตรข้าราชการ กสป.สบป.ทหาร
จ.ส.ต. ธนพล พวงมะลิเสมียน แผนกสรรหาและบรรจุกำลังพล กจก.กพ.ทหาร
พรพัสนันท์ มิวันเปี้ยเสมียน กวป.สนพ.ยบ.ทหาร
พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์รอง ผบ.สปท.
จ.ส.อ. เฉลิมพงศ์ ปึงเจริญวัฒนากิจช่างซ่อมโทรโปฯ
พล.ร.ต. พิสิฐ อินทร์จันทร์ ร.น.ผทค.บก.ทท.
พ.อ. กำธร อ่ำสุขนปก.ประจำ กพ.ทหาร
พล.ท. พร ภิเศกผทค.พิเศษ ทบ. ชรก.สน.เสธ.ทหาร
พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทองผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร
พล.อ.ต. ธนกร ทรรศนนท์ผทค.บก.ทท.
พ.อ. พันธุ์พังงา เลื่อนแก้วรอง ผอ.สบท.สปช.ทหาร
พันเอก ชาติชาย ผลวาทิตหัวหน้ากองบริการ สน.บก.บก.ทท.
น.ท.หญิง วิชิตา ทรายใจพยาบาล กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
สราวุธ วีระพันธ์จนท.พยาบาล สนพ.ยบ.ทหาร
นางสาว สุธิรา คงฉิมพนักงานธุรการทางการแพทย์
นาง วนิดา ทิมชมพนักงานการเงินและบัญชี
นางวันดี บริบูรณ์พนักงานช่วยการพยาบาล
นาย ดนุวัส ศรีทองแท้พนักงานช่วยการพยาบาล สนพ.ยบ.ทหาร
ร.อ.หญิง ดวงธิดา จันทร์อ่ำ ร.น.ประจำแผนกเงินเดือน กกง.นทพ.
นางสาว นุศรา ลาพ้นพนักงานประจำห้องยา สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ท.กมล สดมณีประจำ กอส.วปอ.สปท
ส.ท.หญิง เจนจิรา ชุมเพ็ชรเสมียนงบประมาณ สปช.ทหาร
น.อ.หญิง อาริยา ธัญญสิริ ร.น.นปก.ประจำ ยก.ทหาร
จ.ส.ท. ดอน สุขวัญเสมียนแผนกบัตรประจำตัวข้าราชการ
พ.ท.หญิง อรัญญา วิริยราชวัลลภหน.สารบรรณ กกล.ยก.ทหาร
พ.อ. วุฒิศักดิ์ วิริยราชวัลลภผอ.กผค.สนผ.ยก.ทหาร
พลตรี คัมภีร์ พงษ์วิชัยรองปลัดบัญชีทหาร
จ.ส.ท. สุณัฐชา เขยะตาเสมียนงบประมาณ แผนกงบประมาณอิเล็กทอนิกส์ กงป.สปช.ทหาร
พ.อ.ลัญจกร นิยมเสนนปก.ประจำ บก.ทท.
พล.ต. สมพล ฤกษ์ดีผทค.บก.ทท.
ส.ท. สุขุม อำไพเสมียนเเผนกธุรการ สปกฯ
ส.ท. สุขุม อำไพเสมียนเเผนกธุรการ สปกฯ
พล.ท.ปรีชา บุญทับผทค.พิเศษ
พล.ท.กิติพล ประเสริฐสุขผทค.ทบ.
พ.อ.หญิง ฐนิดา อรัณยะนาค ประจำ บก.ทท.
พ.อ. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ฝสธ.ผบ.ทสส.
พล.ต. พิศักดิ์ สังโขบลผทค.บก.ทท.
ส.อ.หญิง สุจิตรา พูลสุวรรณ์เสมียน กองเวชกรรมป้องกัน สนพ.ยบ.ทหาร
พลโท พิสัณห์ ปฐมเอมเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุงปช.ทหาร
จ.ส.ท.หญิง ทิพย์รัญญา คงเรืองจนท.ประจำ ศรภ. ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
จ.ท.หญิง สุพิน เกิดระมาตรช่วยราชการ สน.รอง ผบ.ทสส.(2)
พลเรือตรี คงคา เทพกุญชรหน.ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร (3)
พ.อ. เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ์ประจำ สงป.กห. ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
น.อ. สุรพงษ์ คำภา ร.น.ช่วยราชการ รอง เสธ.ทหาร (3)
น.อ. ณัฐสันต์ สงวนพันธุ์ ร.น.ประจำ ขว.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
น.ต.หญิง สุณัฐวรรณ์ พันธ์สืบ ร.น.ประจำแผนกความต้องการทรัพยากร กสก.สบส.กบ.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
ร.ต.หญิง ณัฐนันท์ ชุ่มแจ่มประจำ กธก.บก.ผท.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
จ.ส.อ. สกล ดีศรีเสมียน กผว.ศทส.สส.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
พ.จ.ต. สาธิต สิทธิ์อ่วมพลขับรถ สน.รอง เสธ.ทหาร (3)
ร.ท.หญิง สมนึก นัยเนตรประจำ ผงป.บก.สน.บก.บก.ทท.
ร.ท. สุธา เรืองทับ ร.น.นายทหารสื่อข่าว ผรข.วส.921 สนภ.5 นทพ.
จ.ส.อ.หญิง ธนพร นาควังสากุลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ยบ.ทหาร
น.ส.ปิยวรรณ ประมาณเสมียนพลาธิการ แผนกสูทกรรม ยบ.ทหาร
พ.จ.อ. นร ชลายนนาวีเสมียน แผนกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ กทท.สวส. ขว.ทหาร
พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ ร.น.รอง ผบ.ทสส.(๓)
พ.ต.หญิง วราภรณ์ ชวนชื่นนายทหารประจำ ศรภ.
น.อ.หญิง ณัทภร ไวทยานุวัตตินปก.ประจำ ศรภ.
ภัทรา ยุกตะนันทน์รอง ผอ.กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
น.อ.หญิง ภัทรา ยุกตะนันทน์รอง ผอ.กองแพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร
พ.ต.หญิง วราภรณ์ ชวนชื่นนายทหารประจำ ศรภ.
พ.ต. ภาณุพงศ์ เศวตนันทน์
นางสาวเจนจิรา น่าบัณฑิตพนักงานช่วยการพยาบาล
นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมพ่อค้าเสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.ยบ.ทหาร
ส.อ. หญิงวรรณา โฉมวงษ์ิิเจ้าหน้าที่คลัง แผนกคลัง กพธ.ยบ.ทหาร
ร.อ. จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น.ประจำแผนกสูทกรรม กพธ.ยบ.ทหาร
ร.ท.หญิง พุทธชาติ เปลี่ยนชุ่มประจำแผนก กคล.ยบ.ทหาร
จ.ต.หญิง ศิริรัตน์ แย้มยุคลธรเจ้าหน้าที่เลี้ยง แผนกบริการ กพธ.ยบ.ทหาร
ร.ต. นิรันดร์ บุญศรี ร.น.ประจำแผนกบริการ กพธ.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง สุธาทิพย์ มิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่พยาบาล กองเวชกรรมป้องกัน สนพ.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ. ราชัน จำปาศรีเจ้าหน้าที่เลี้ยง แผนกบริการ กพธ.ยบ.ทหาร
นางสาวนัยนา จ่างอ่อนเจ้าหน้าที่ทะเบียนยานพาหนะ แผนกทะเบียนและยานพาหนะ กขส.ยบ.ทหาร
นางสาวอารีรัตน์ นนทารักษ์เสมียนแผนกบริหารงบประมาณ กคง.ยบ.ทหาร
จ.ท. พรเทพ จงจิตรเจ้าหน้าที่พยาบาล
ณัฐวีร์ ทรัพย์เกิดปัญญาเสมียน กง.สวฝ.ยก.ทหาร
พันเอกธีรพันธุ์ ไตรพิพัฒน์ผอ.กกล.ชด.ทหาร
พ.ท. มนตรี ศรีรักษาหน.วิเคราะห์ระบบงาน กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
พ.ท.หญิง สมหญิง รัตนะสุขจิตต์หน.ตรวจและประเมินผล กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร
พ.อ.พงศ์วุฒิ แย้มวงษ์ริงผอ..กคฝ.สวฝ.ยก.ทหาร
พ.ต.ชาคริต โพธิ์พันธุ์ประจำแผนกประสานงานโครงการ กทพ.สกร.กร.ทหาร
พ.อ. ไพบูลย์ โกมลทัตผอ.กกม.สบป.สบ.ทหาร
จินดารัตน์ ศรีอรุณฉายเสมียน กอส.วปอ.สปท.
ส.อ. ศุภฤทธิ์ ศรีอรุณฉายช่างเขียน แผนกกรรมวิธีข้อมูลและโสตทัศนูปกรณ์ กอก.วปอ.สปท.
จ.ส.อ. เอกนรินทร์ วังแก้วหิรัญจนท.ประจำ ศรภ. ช่วยราชการ สน.รอง เสธ.ทหาร (๓)
เฉลิมชัย ศรีพุ่มไข่รรก. รอง หน.ชุดตรวจ กตพ.สตน.ทหาร
น.ท.อนุชิต ชมภูหน.แผนและโครงการ กพพ.กพ.ทหาร
เฉลิมชัย ศรีพุ่มไข่นตส.กตพ.สตน.ทหาร
พ.ต.เดชา วัฒนโยธินรอง หน.ชุดตรวจ กนต.2 สตน.ทหาร
พวงผกา เพียรบูชารอง หน.ชุดตรวจ กตน.2 สตน.ทหาร
น.ส คนธรส จันทร์คำใบพนักงานช่วยการพยาบาล
นาวาอากาศโท อนุสรณ์ ญาติเสมอหน.การศึกษาและฝึกอบรม กพพ.กพ.ทหาร
จ.ส.อ. พันธุ์ศักดิ์ อังคสุโขประจำ กร.ทหาร ชรก.กคง.กร.ทหาร
น.ต.หญิง ชญานิษฐ์ ศรีวิเชียร ร.น.ประจำแผนกงบประมาณ กคง.กร.ทหาร
ร.ท.หญิง สุรีรัตน์ กิติคุณประจำแผนกโครงการ กคง.กร.ทหาร
จ.ส.อ.หญิง ปภัสรา เทพสุขดีเสมียนแผนกงบประมาณ กคง.กร.ทหาร
ส.อ.หญิง กรกช ภู่เงิน
ส.อ.หญิง กรกช ภู่เงินเสมียนแผนกบรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร ชรก.กคง.กร.ทหาร
ร.ต. มานัส พุ่มพะเนิน ร.น.ประจำแผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.
พ.ท.ธารวิทย์ เสวกดรุณทรประจำ กวก.วสท.สปท.
สุรพัศ คำแก้วเสมียน กยศ.วสท.สปท.
จามรี คำแก้วเสมียน ผพผ.กพผ.วสท.สปท.
ร.ท. พงศธร โยธินนีรนาทประจำ กจห.บก.สปท.
สิบเอกหญิง จินดารัตน์ รักจันทร์ทึกเสมียน กอส.วปอ.สปท.
พ.ท. สุภการ จันทร์พุฒหน.สภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.
ส.อ. นรินทร์ สุทธิแสนเสมียนแผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.
พ.ต. ณัฐดนัย สุวรรณานนท์ประจำแผนกวิเคราะห์และประเมินผล
พ.ท.จารุวัฒน์ เนตรนิ่มรอง หก.กสน.สจว.สปท.
ชาติชาย คงเทียนหน.จัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
พ.อ.อ.หญิง ประภาพรรณอมรโสภณ
น.ท. ว้ชรพงษ์สุคันธรัตน์
ร.ต.หญิง ปิยะภรณ์ สุจริตตานันท์ประจำแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
พ.อ.อ.หญิง ประภาพรรณ อมรโสภณเสมียน กมศ.บก.สปท.
น.ท. วัชรพงษ์ สุคันธรัตน์หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
น.อ.หญิง สุทธาวัณย์ โกมลทัตผอ.กลก.ชด.ทหาร
สุทัตตาคงเอียง
น.ส.สุวรรณา เพิ่มอยู่เย็นเสมียน กผค.ศศย.สปท.
ทนงศักดิ์ รองทิมรอง ผบ.วสท.สปท.
พ.อ.ณัฐวุฒิ ดวงจรัสผอ.กศษ.บก.สปท.
น.อ.หญิง อรุณรัศมิ์ เครือครุฑ ร.น.รอง ผอ.กศษ.บก.สปท.
พ.ต.หญิง สุนิสา ธิปัตย์ประจำ ผวท.กศษ.บก.สปท.
จ.ส.อ.หญิง จิณณรัตน์ สำรวมจิตเสมียน ผนป.กศษ.บก.สปท.
น.ท.หญิง ณัฏฐกร สุขสกุลหน.ผวท.กศษ.บก.สปท.
จ.ส.ต.พีรพล ตาสูงเนินเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทั่วไป กลบ.บก.สปท.
พ.อ. สิริพงศ์ พชรกนกกุลรอง เสธ.วสท.สปท.
จ.ส.อ.หญิง อุดมพร กาญจนขจรศักดิ์เสมียนตรวจสอบภายใน สปท.
จ.ส.อ.หญิง กรรณิการ์ นิพรรัมย์เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กกง.บก.สปท.
พ.ท. ชาติชาย คงเทียนหน.แผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
กฤติจิรา กันทริกาสิบเอก
ส.อ.หญิง กฤติจิรา กันทริกาเสมียนงบประมาณ ผตป.กงป.นทพ.
จ.ส.อ.หญิง ฐิติพร สุนทรโชติเสมียนกองงบประมาณ
พ.อ. สุรภาพ พรหมภัทรพรรอง ผอ.กงป.นทพ.
ร.อ.สมชาย ทัยระพันธ์รรก.ประจำ กวอ.สทพ.นทพ.
ธัญลักษณ์ ทัยระพันธ์พนักงานธุรการ สทพ.นทพ.
พ.อ.อ. ธงชัย เย็นสุขประจำ กกช.นทพ.
พ.ท.กรเทพ ปรีดิพันธุ์หน.นายทหารการเงิน ผกง.บก.รร.ชท.สปท.
กฤษฎา วงศ์ปราชญ์รอง ผอ.กศษ.บก.สปท.
อนุสิทธิ์​ พ่วงเจริญหัวหน้าสถานี​ปทท.3​กทค.ศทท.สส.ทหาร
จ.ส.อ.ปิติพงษ์ ทองเขียวช่างทางสาย กซบร.ศทท.สส.ทหาร
จ.อ. วรเชษฐ์ วงษาสุขเสมียน แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ กลก.ชด.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ณัฐนรี มีทาเสมียน แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ กลก.ชด.ทหาร
ร.ต.หญิง วิลาวรรณ ทิพโรจน์ประจำ แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ กลก.ชด.ทหาร
ร.ต.หญิง วิลาวรรณ ทิพโรจน์ประจำ แผนกประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ กลก.ชด.ทหาร
ส.อ.หญิง รัตติกร รัตนเจริญเสมียน แผนกส่งกำลังและบริการ กกล.กพ.ทหาร
ส.ต.หญิง สุทิศา อภิรักษ์เสมียนแผนกสวัสดิการ กบพ.กพ.ทหาร
นางสาวจุฑาพร ปันโสมพนักงานธุรการ
เสฏฐพงษ์ ภาณุรัตน์พิชิตพนักงานราชการ
พ.จ.ต.วิทวัส กิตติเสนาพลขับรถ กขส.ยบ.ทหาร
ร.ท.เกียรติศักดิ์ มุกดาประจำแผนกสถิติ กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
นายศิวพงษ์ คงไชยพนักงานบริการ กพ.ทหาร
พ.ท.หญิง สายสมร เถลิงศักดิ์วุฒิกุลหน.ธุรการและกำลังพล กกล.กพ.ทหาร
พ.ท.หญิง สายสมร เถลิงศักดิ์วุฒิกุลหน.ธุรการกำลังพล กพ.ทหาร
ร.ท.หญิง อมรรัตน์ รัตนะนกพ.ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.กพ.ทหาร
จ.อ. ยุทธการ โรจนรังสิมันตุ์เสมียน แผนกจัดการกำลังพล กจก.กพ.ทหาร
นางภัสธนมนท์ ตรีเมฆพนักงานบริการ กกล.กพ.ทหาร
ชนิภา เต็ม​เปี่ยมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ชนิภา​เต็มเปี่ยมเจ้าหน้าที่การเงิน
ชนิภา​เต็มเปี่ยมเจ้าหน้าที่การเงิน
พ.อ.อ.ธนะพัฒน์ มหันตชัยดิษฐ์พลขับรถ แผนกส่งกำลัง กพ.ทหาร
พ.อ.อ.ธนะพัฒน์ มหันตชัยดิษฐ์พลขับรถ แผนกส่งกำลังและบริการ กกล.กพ.ทหาร
ประวีณา รสฉ่ำเสมียน ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร
จ.ส.อ. สุทธิรัตน์ ศรีสุขล้อมประจำ กพ.ทหาร
อมรรัต์ จันทร์ยิดจนท.ข้อมูล
อมรรัตน์ จันทร์ยิดเจ้าหน้าที่ข้อมูล
ร.ต.หญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจรนชง.กพ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง มาริสา พึ่งศาสตร์เสมียน แผนกสถิติ กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
ร.ท.หญิง ชนกนาถ เนียมสินประจำแผนกวิเคราะห์ระบบงาน กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
เกรียงไกร เนียมสินหน.แนวทางรับราชการ กจก.กพ.ทหาร
ปภาณัช​ สุรินทร์นายทหารธุรการและกำลังพล
ปภาณัช​ สุรินทร์นายทหารธุรการและกำลังพล​ กกพ.สส.ทหาร
นางสาวอาภรณ์ มีศิลปเสมียนชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.
ส.ท.หญิง บัณฑิตา อาจจำนงค์เสมียน แผนกสถิติ กสข.สนผพ.กพ.ทหาร
พ.อ. กฤษฎา อยู่สิทธิ์ผช.ผอ.กนผ.กร.ทหาร
เกรียงไกร เนียมสิน หน.ตามแนวทางรับราชการ กจก.กพ.ทหาร
จ.ส.อ.เอกรินทร์​ จิตตประเสริฐเจ้าหน้าที่ยานยนต์ สขส.ฝสน.ศบท.
ส.ท.ฐณวัฒน์ ช่วงสว่างพลขับรถ สขส.ฝสน.ศบท.
ส.ท.ธีรศักดิ์ พละเลิศพลขับรถ สขส.ฝสน.ศบท.
ส.อ.กิตติศักดิ์​ ไชโยช่างยนต์ สขส.ฝสน.ศบท.
พ.อ.อ.มานะ​ศักดิ์​กัญจน์พลขับรถ สขส.ฝสน.ศบท.
ส.อ.หญิง ปัทมา บุญแทนเสมียนธุรการ สขส.ฝสน.ศบท.
ร.ต.ณรงค์ ขันธิพลนขส.สขส.ฝสน.ศบท.
ส.อ.หญิง ปัทมา บุญแทนเสมียน. สขส.ฝสน.ศบท.
ส.ท.นัฐพงศ์ กาชาวพลขับรถ สขส.ฝสน.ศบท.
นางสาว ศศิธร สีผ่องเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กพ.ทหาร
นางสาวอรพรรณ เฉยฉิวเสมียนธุรการ สขส.ฝสน.ศบท.
จ.ส.อ.ธนิก จาดใจดีพลขับ
จ.อ.ทวีศักดิ์ วรรณดีเสมียนแผนกสารบรรณ กกล.กพ.ทหาร
ส.ท.ทศพร ปานเหมพลขับรถ สขส.ฝสน.ศบท.
นาย อดิศักดิ์ ทิพย์ปานพนักงานบริการทั่วไป กพ.ทหาร
นาย ปุรเชษฐ์ เสาวจันทร์พนักงานบริการ กพ.ทหาร
น.ท.หญิง น้ำฝน นาคประสิทธิ์ประจำ สจห.ฝสน.ศบท.
สร้อยลัดดา อินทโชติประจำแผนกวิเคราะห์เป้าหมาย กปจ.สปส.กร.ทหาร
ส.ท. หญิง นิชานันท์ บัวเล็กเสมียนแผนกจัดหาที่ 2 กจห.ยบ.ทหาร
พ.จ.อ.หญิง ภัณฑิรา ฮวดสกุลเสมียน บริหารงบประมาณ กคง.ยบ.ทหาร
ส.ท.หญิง​ อภิญญา​ เกิดศิริ