แบดมินตัน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
จ.อ.ประพัฒน์พงษ์ อมตะนาคละออเจ้าหน้าที่พยาบาล0618452233
พ.อ. สิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุลผช.ผอ.กพพ.กพ.ทหาร817050842
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรีผบ.ทสส.
พ.อ. เมธิน แกล้วกล้าผอ.กกฬ.สสก.ทหาร0991077995
ศุภณัฐ แก้วหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ0818151764
พล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ฝสธ.ผบ.ทสส.0909802175
พ.อ.หญิงพูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำบก.ทท.0892125045
อภิวิชญ์ คงกุลชัยวัชร์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร0973024773
พล.ต. นภดล ขันตยาภรณ์รอง จก.ยบ.ทหาร0898963569
ร.ท.หญิง ภูริตา ภักดีพชรกุลนายทหารธุรการดนตรี ดย.สสก.ทหาร0624194915
สิบโท​ไกรโชค นิ​มล​พันธ์​นักดนตรี​0801794181
น.ท.หญิงประภาภรณ์ ดีไชยนายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส กพร.ศทส.สส.ทหาร0806472815
ร.ท. ชาตรี เทียนหอมประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0904036655
พ.อ.อ.หญิง จิราพร ทองมั่งจนท.การกีฬา ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร081-929025
นางสาววนิดา แก้วตรีวงษ์พนักงานบริการ0837577951
ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์รรก.ประจำ ผสล.กสน.สสก.ทหาร0818288850
ร.อ. ชายล้วน  สุทัศน์ประจำ ผกก.กจส.สสก.ทหาร0824492563
ร.ต.หญิง ชญาภา สุบรรณ ณ อยุธยาประจำ ผกฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0929018295
ส.ท.ปัณณวัฒน์ ตรีเนตรนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0839269419
ส.ท.กันตพนธ์ ปานนาคนักดนตรี0925689898
ส.อ.ฐิติพงษ์ กันทานักดนตรี0994156953
นาย ฐิรวัฒน์ ยังถาวรพนักงานราชการ0888012235
พ.ท. สุเมธ บัวโฉมหน.ผกก.กจส.สสก.ทหาร0819212475
ปิยนุช แถวจันทึกเสมียนการเงิน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0878051638
ร.ท.ประสิทธิ์ จีนแสร์ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.กบ.ทหาร0814527963
รัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์พนักงานธุรการ0954461999
นางสาว จารุวรรณ แมงกลางพนักงานบริการ0993234053
นางสาว บุษราคัม คงชูพนักงานบริการ0809982591
นายนนทกร ปลอดดีพนักงานบริการ กอส.สสก.ทหาร0804530163
น.ส.ชัชชญาภัค เปรมศรีเสมียน ผสข.กอส.สสก.ทหาร0983241419
ส.อ.หญิง มณีรัตน์ คำภักดีเสมียน ผจก.กอส.สสก.ทหาร0813743549
นาย อนุชา เอื้อเฟื้อพนักงานธุรการ สสก.ทหาร0615254046
นายทินกร ทองจ่างพนักบริการ0958184647
ปิ่นเพชร อำไพรัตน์พนักงานบริการ0823333602
นางสาววิศณี เกียรติพนังพนักงานบริการ0649262973
จ.อ. กฤษณพงษ์ ก้อนสำริดช่างไฟฟ้า - ประปา ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0924962498
ร.ต.หญิง พฤษยากร อินต๊ะพันธ์ประจำ ผจก.กอส.สสก.ทหาร0821888044
พ.อ.อ.หญิง นัทธมน แจ่มแจ้งจนท.คลัง ผพบ.กอส.สสก.ทหาร0841143028
ส.ต.สุวิทย์ แสงแก้วนักดนตรี0617754112
น.ส. เมธาวี เมืองมั่งคั่งพนักงานบริการ0846489592
นางสาวพิชญา บุษราคัมพนักงานบริการ0972013318
นางสาวสุจาริณีย์ วัตรนนท์พนักงานบริการ09-7186-30
พ.จ.อ.หญิง วันทนีว์ คงมั่นจนท.ผกก.กจส.ฯ ช่วยราชการ กอส.สสก.ทหาร0918197369
พ.จ.ต.สิทธิกร หนูรอดนักดนตรี085-171-69
ร.ต. สมพงษ์ ทิมปรางค์นชง.สสก.ทหาร0968276644
จ.ส.อ.หญิง วีรยา หรรษาช่างเขียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0917473546
ส.อ.หญิง วรินทร ศรีสรรงามเจ้าหน้าที่กีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ ผกก.กจส.สสก.ทหาร0821331886
พ.อ.ท.ศุภชัย เหล่าสันตตินักดนตรี ดย.สสก.ทหาร099-891-04
ส.ต. วสันต์ วัชรพงษ์เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค แผนกพัฒนาและบริการ0611689052
นางฐิติยา วัชรพงษ์พนักงานบริการ0614438030
พ.ท หญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์หน.ผผค.กสก.สสก.ทหาร0951615515
นาย ภาณุพงศ์ กันศิริช่างไฟฟ้า - ประปา0968527779
พ.ต. เอกรงค์ สุวรรณคีรีประจำกกฬ.สสก.ทหาร0888828388
นางสาวอภิญญา จำปาโชติเสมียนธุรการ081-104860
ส.ท. กฤษกร กองศิริเจ้าหน้าที่คลัง แผนกพัฒนาและบริการ กอส.สสก.ทหาร 082-953-88
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีแก้วพันธ์พนักงานธุรการ0917435228
ส.ต. ภาคิน คงประพันธ์นักดนตรี ดย.สสก.ทหาร0909892669
ส.ต.อดิศักดิ์ มั่นโพนทองช่างไฟฟ้า - ประปา0957154417
พ.ท. ธิติพงศ์ นุชวงศ์ธรณ์หน.ผสฬ.กกฬ.สสก.ทหาร0946546287
พล.ต.สิทธา มหาสันทนะผอ.สผอ.สส.ทหาร0816860973
ส.อ.จิรธรรม แสงพลายจนท.โปรแกรม แผนกโปรแกรม กพร.ศทส.สส.ทหาร0896691441
พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์ผทค.พิเศษ บก.ทท.0942705888
ส.อ.หญิง ชุติมา เจริญผ่องเทียน ผธพ.กสน.สสก.ทหาร
จ.ต.หญิง บุษยมาส ดวงวิเชียรสเมียน ผสล.กสน.สสก.ทหาร0914292810
จ.ส.อ.ปรัชญา สายแสงทองเจ้าหน้าที่ประจำ0841414300
พล.ท.ไพฑูรย์ เจริญสุขผทค.พิเศษ บก.ทท.0819860954
รัตนันอรกานต์ อยู่ทรัพย์พนักงานบริการ0992351999
พล.ท. ทวีศักดิ์ บุญรักชาติผทค.พิเศษ บก.ทท.0882212075
พล.อ. จุมพล เฉลยถ้อยปษ.สปท.0863860300
เรือเอก อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายทหารวิทยาการแพทย์ แผนกวิทยาการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย0867600477
ร้อยตรีหญิง สุปวีณ์ พันธุ์มะม่วงแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นายทหารวิทยาการแพทย์ แผนกวิทยาการแพทย์ กองวิทยาการแพทย์ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย0894842874
พล.ท. มนต์ ทวีวรรณบูลย์ผทค.พิเศษ บก.ทท.0819655545
พ.อ. พลสิทธิ์ สินเหลือรอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร 0926592580
พล.อ.ต. พิทักษ์ คูณขุนทดผทค.ทอ.0817435598
พลโทวิชา​ ไผ่เกาะปษ.บก.ทท.0818234961
พ.ต. มนูญ ทองกรนายทหารบริหารฐานข้อมูล แผนกพัฒนาระบบและบริหารฐานข้อมูล กคบ.ศทส.สส.ทหาร0840104226
พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิดเสธ.ทหาร0818221103
พล.ต. อำนาจ เลิศหิรัณย์ผทค.บก.ทท.0812551531
พ.อ. พงษ์สันต์ แก้วประกิจนปก.ประจำ ยก.ทหาร0865262200
พ.อ. ชัย สุขประเสริฐนปก.ประจำ กร.ทหาร0868869327
พ.อ. สิริวัฒน์ ทัศนานุตริยกุลผช.ผอ.กพพ.กพ.ทหาร0817050842
พ.ท. กมล สดมณีประจำ กอส.วปอ.สปท.0817327108
พ.ต. ปรีชา เชิดชูประจำแผนกเบิกจ่ายเงินจากคลัง กคบ.กง.ทหาร0813583283
พ.ต.หญิง จุฬาภรณ์ ปานแดงประจำ แผนกจัดการกำลังพล กกพ.สบป.สบ.ทหาร0866637631
ร.ต.หญิง อภิรยา อยู่พุ่มประจำแผนกสิทธิกำลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร0800728831
ร.ท. จีรวัฒน์ สมจริงประจำแผนกปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ กปษ.สปก.ยก.ทหาร0851607488
ส.อ. อัครพล พิพิธจันทร์เสมียน แผนกกรรมวิธีข้อมูล กผค.ศตก.0817921830
ส.อ. สุริโย พังดีเสมียน แผนกแผนงานระหว่างประเทศ กรป.สนผ.ยก.ทหาร0848777042
จ.ท. อภิชาติ โตสุนทรเสมียน แผนกนโยบายและแผน กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร0824460707
นางสาว สุรีญา ศรียางนอกเสมียนตรวจสอบภายใน ยบ.ทหาร0646934045
จ.ต.หญิง นันทิยา เสนาโยธีเสมียน แผนกประวัติและทะเบียนพล กองการกำลังพล สำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล สบ.ทหาร0931142159
ส.ท. ศุภกฤษ์ กิจนัทธีเสมียน แผนกควบคุมการจัดหา กจห.ยบ.ทหาร0904055250
นางสาว กิรณา โสทิพย์พนักงานการเลือกตั้ง0863924395
นายกิตติพล พยัคฆเดชาพันผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนการพัฒนาพรรคการเมือง0818384713
นายจารุธ สิทธิวงศ์0847732299
ร.ท. กิตติธร แก้ววิบูลย์พันธุ์นตส.กตน.1 สตน.ทหาร0866335632
นางสาว ธัญลักษณ์ เชี่ยวชาญพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล0892333239
ส.อ. ขวัญชัย ช่างแกะพลขับรถ กสน.สนพ.ยบ.ทหาร0868397242
ร.ต. มหิธร คงมณี-0888833905
พล.ท. สุชาติ ทับทิมแดงผทค.พิเศษ บก.ทท.0847006137
พล.ท. จิรายุ สุตะพาหะผทค.พิเศษ บก.ทท.0814583801
พล.ต. กุลธวัช ไว้ใจผทค.บก.ทท.0891885255
พ.อ.หญิง พูนพัฒนา วงศ์ประจิตรนปก.ประจำ บก.ทท.0892125045
พ.อ. ศุภร พึ่งเนตรผช.ผอ.กคก.สบท.สปช.ทหาร0945652939
ร.ต. ธนภัทร มากล้วนดีประจำ ผคซ.กซบร.สสน.นทพ.0894474297
จ.ส.อ. พิเชษฐ์ อยู่สุขจนท.กิจการพลเรือน ฝกร.สนภ.1 นทพ.0814376744
ร.ต.หญิง นรีรัตน์ ขาวเกตุประจำแผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0968801823
นาย ปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์พนักงานเขียนโปรแกรม0854494441
พ.อ.เอนก สกุลรัตน์รอง ผอ.กผว.ศทส.สส.ทหาร0849739896
พลตรี พนม ใจทหารรอง จก.กพ.ทหาร0847006124
น.ต.พีรพัฒน์ ปูผ้า ร.น.ประจำแผนกแผนและโครงการ กผว.ศทส.สส.ทหาร0896881458
พล.ต. เจนสิทธิ์ คนศิลป์ผอ.สปก.ยก.ทหาร0953652366
พ.อ. สืบสกุล สำรองกิจนปก.ประจำ ศรภ.0656284915
พ.ท. บุญเรือง หอมจันทร์นายทหารประจำ ศรภ.0656284915
น.อ.หญิง จิราภา วงศ์โกฎนายทหารประจำ ศรภ.0656284915
พ.ท.หญิง คุณิชชา ทองมนต์นายทหารประจำ ศรภ.0656284915
พ.ต. เกรียงศักดิ์ พุ่มพิศนายทหารประจำ ศรภ.0656284915
พ.ต.หญิง มาลาทิพย์ ชุ่มชื่นนายทหารประจำ ศรภ.0656284915
ร.ต. สิทธิ์ กุลยเทพย์นชง.ศรภ.0656284915
จ.ส.อ. ศุภลักษณ์ บุญเจริญจนท.ประจำ ศรภ.0656284915
จ.ส.อ. สุเมธ จันทวิมลจนท.ประจำ ศรภ.0656284915
จ.ส.ต. ประกาศิต เผื่อนประเสริฐจนท.ประจำ ศรภ.0656284915
ส.อ. ภาณุพงศ์ ศรีอินทร์จนท.ประจำ ศรภ.0656284915
จ.ส.อ. ปรัชญา สายแสงทองจนท.ประจำ ศรภ.0656284915
พ.อ. ยุทธกร สุภาสูรย์ผอ.กอง 10 ศรภ.0656284915
ร.ต.หญิง พัชรี กุลยเทพย์นชง.ศรภ.0656284915
พ.จ.อ.หญิง จิรวรรณ ทับทิมทองจนท.พิมพ์แผนที่ ผพพ.กพพ.ผท.ทหาร0656284915
ร.ท. ทิฐินันท์ ชิตรัตน์วงศ์กรประจำแผนกจัดหา กองจัดหา สยย.ทหาร0656284915
ร.ต. สุวิทย์ ศิริสงวนสุทธิ์นชง.ผท.ทหาร0656284915
นาย สมชัย ดงดินอ่อนพนักงานพิมพ์ออฟเซท ระดับ 2 กพพ.ผท.ทหาร0656284915
จ.ส.อ. ดำรง อารีย์เกื้อจนท.ช่างเขียน ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร0656284915
พ.อ.อ. สกุล กิ่งใหญ่จนท.คลัง ผอน.กดฟ.ผท.ทหาร0656284915
ร.ต. วีรพันธุ์ พันธุ์หอมประจำ ผขผ.กทผ.ผท.ทหาร0656284915
จ.ส.อ. วรวัฒน์ ศรีจรัสนักดนตรี แผนกดนตรี ดย.สสก.ทหาร0656284915
พ.จ.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ สมหมายเสมียนงบประมาณ ผตป.กงป.นทพ.0656284915
สิบโท สมชาติ แก้วโกยเสมียนแผนกพัฒนาและบริการ กองการอาคารสวัสดิการฯ(๐๙๕)๙๐๕๘๖
พ.จ.อ. ศุภทัศน์ แก้ววานิชจนท.ประกาศ ผรข.วส.934 สนภ.1 นทพ.0656284915
นาย นพดล นุ่มรุ่งลูกมือช่าง0987505322
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง กอส.สสก.ทหาร
จ.ส.ท. ปริพัฒน์ เนตรมณีช่างเขียนแบบ ช.พัฒนา นพค.31 สนภ.3 นทพ.0656284915
สิบตรี วสันต์ เวชสถลเจ้าหน้าที่คลัง กอส.สสก.ทหาร(๐๙๑)๘๖๓๖๑
พ.อ.อ.หญิง สุพิศ บัวลอยเสมียนงบประมาณ ผผป.กงป.นทพ.0656284915
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร
ส.ท. สิทธิชาติ สาธุธรรมช่างยานยนต์ล้อ ตอนยานยนต์และซ่อมบำรุง นสน.นพค.11 สนภ.1 นทพ.0656284915
นาย พรศักดิ์ ภู่กลั่นลูกมือช่าง0962605041
สิบตรี นาวิน คงสถิตย์เสมียนกองดุริยางค์ สสก.ทหาร(๐๙๕)๕๒๘๒๘
นาย ครรชิต บุญเต็มบริการ0613657059
พ.อ.อ.หญิง พลอย คล่องวิชาเสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร0851679767
พล.ต.นิพนธ์ พินสุวรรณ์ผอ.สตน.ทหาร0818014429
พ.ท.หญิง ภรดี สีหบุตรประจำ สน.ผบ.ทสส0878095959
พงษ์ศักดิ์ ไม้สนธิ์นายทหารบริหารเครือข่ายฯ ศทส.สส.ทหาร0896659091
น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้วหน.ผปม.กผค.ศปร.846603531
ส.อ.หญิง พรจิณสุนีย์ ทวีผลเสมียน ผปม.กผค.ศปร.0926690193
ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์ เขมะจารีประจำผงป.กผค.ศปร.0869702660
จ.ส.อ.หญิง ปริญญา ผิวรักษาเสมียน ผปม.กผค.ศปร.0890576795
น.ส.สสิธร เวทมาหเสมียน ผงป.กผค.สปร0629956542
น.ต.วรกิจ ธนวัตณัชกุล ร.น.ประจำ ผผง.กผค.ศปร.0868090222
พ.อ.หญิง นิพัธธา ปาระโมงค์ผช.กผค.ศปร.0863847229
ร.ท.จำลอง ไชยวงค์ประจำ ผคก.กผค.ศปร.0982870499
ส.อ.หญิง ชมัยพร ทองทา เสมียน ผผง.กผค.ศปร.0804717601
นางสาวจริยา ประชากุลพนักงานราชการ สส.ทหาร0970541885
ร.ต.หญิง เสาณิต ดอนสนธินชง.สส.ทหาร0982735125
จ.อ.หญิง ธันวามาศ อรัญยะนาคเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ0859012524
ส.อ.ธนพล ธรรมโมจนท.บริหารเครือข่าย0922647167
ส.อ.สุวินัย จันทร์ภู่จนท.รวบรวมข้อมูล0900567844
ส.ท.ณัฐวุฒิ สิงหรัตน์จนท.ปฏิบัติการณ์0911977012
ร.ท.ไพบูลย์ เสนาวงศ์ผบ.มว.วิทยุปลายทาง ร้อย ปถท.พัน.ส.ฯ0815552282
พล.ต. ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูลผทค.บก.ทท.5721269
ร.ต.หญิง อรณิชา สาลีกงชัยประจำแผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร0813721021
จ.ส.อ.หญิง วิชิราภรณ์ โชติธรรมเสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร0917032363
พ.อ.หญิง อัจฉรา สุนทรนันทนปก.ประจำ สปช.ทหาร0936919541
พ.จ.อ. ภัทรกรณ์ ทาสีแก้วเสมียน กกม.สปช.ทหาร0896713686
พ.อ.อ. ทักษกร ถิ่นที่พลประจำรถราดน้ำ ชุดปฏิบัติงานก่อสร้างทางระดับ หน่วยปฏิบัติงานช่าง นพศ.นทพ.0880556507
ร.ท.หญิง กนกวรรณ ดิษฐเกษมประจำแผนกแผนงาน กผค.สนผ.ยก.ทหาร0867875300
พ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์นปก. ประจำ ศรภ.0815673451
พล.ท. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพหน.ฝสธ.เสธ.ทหาร0816444121
ร.ต. พงศ์วิชญ์ หัสไทรทองนายทหารประจำ ศรภ.0982585089
ร.ท. กุลโรจน์ นิลขำประจำ ผปม.กผค.ศปร.0944306555
จ.อ.หญิง จุฬารัตน์ ธนบัตรเสมียน ผธก.กกล.ศปร.0614764614
พ.อ.หญิง ฐาปนีย์ แสงมาศรอง ผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร0649535294
พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ หน.ล่าม กภต.ขว.ทหาร0863361461
น.ส. จันทร์ทิพย์ อุบลมาพนักงานราชการ (การเงินการบัญชี)0851122789
นัยนา ขาวผ่องพนักงานราชการ0931931415
นายกิตติสัณห์ เฉลาชัยลูกจ้างนอกงบ0610094072
นายโกศล หาญกูลลูกจ้างนอกงบ0628155951
นายสุริยา จันทร์สุขลูกจ้างนอกงบ0969695934
พรรณระพี นัยอรุณ0877022094
จ.ส.อ. วิศิษฐ์ การรักเรียนจนท.ควบคุมข้อมูล กคท.ศทท.สส.ทหาร0850640635
พ.ท.หญิง พรรณระพี นัยอรุณหน.พัฒนาระบบงาน กพร.ศทส.ฯ0877022094
โปรดปรานสกุลธรรมรักษ์0969428953
ส.ท.เดชฤทธิ์ เชื้อวังคำพลขับรถแผนกธุรการและส่งกำลัง0908581886
ร.ต.หญิง ปริยานุช เหมือนปิ๋วผช.นายทหารงบประมาณ สบ.ทหาร0945565977
ภานุมาส เขตคำแดงรรก.ทส.จก.กร.ทหาร0816864026
พ.อ.ณัฐวุฒิ โสภณเสถียรนปก.ประจำ บก.ทท.0818279117
น.ท.หญิง ชริญรัชต์ กิติสุขกุลสิทธิ์สนง.รอง เสธ.ทหาร(๒)0811508887
พล.ท.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีจก.กร.ทหาร0953652699
พล.อส.หญิง ณัฐรดา เพิ่มพรสันติพลสารวัตร มว.สห.ร้อย.สห.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.0876768929
สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณรอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร0813994414
ร.อ.หญิง อัญชนา สารบูรณ์ประจำ ผปส.กรป.สปก.ศปร.0917155611
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชูหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด0866522888
นาย พิทยา หอมจันทร์พนักงานบริการ0835573140
จ.ส.อ. พงศธร บุญเลิศครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.0637378182
พ.อ. พิชัย ปิ่นสกุลประจำ บก.ทท.0633914456
ส.อ.หญิง ผกามาส คำหวานผช.ครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.0812859353
จ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ คำหวานเสมียน ผธก.สปก.ศปร.0800183868
น.อ.ธนพล ประจวบเหมาะรอง ผอ.กปก.สปก.ศปร.0944627888
น.ท.เจษฎา ศรีทองทรายหน.ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.0870153904
จ.ส.อ.สมเจตน์ กันน้อยครูฝึก ผปก.๑ กปก.สปก.ศปร.0816234539
จ.ส.อ.ศราวุุฒธ์ ทองคำสุขครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.0640643545
จ.อ. อาณัฐ น่วมกรุงผช.ครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.0813656366
จ.ท.เบญญพล ปลอดดีผช.ครูฝึก ผปก.๒ กปก.สปก.ศปร.0860556552
จ.ท.หญิง อัจฉรา ถีระแก้วจนท.ปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.0843548786
นายธนภัทร แขมคำพนักงานบริการ0944482612
นาย ณรงค์ฤทธิ์ คนองนึกครูฝึกอาชีพ0896222462
น.ส.ปุญยาพร พานมะลิพนักงานบริการ0876706238
ร.ต.มนตรี แตงพวงหน.ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.51 สนภ.5 นทพ.0800605244
น.อ.หญิง อุรัษฎา วัณณรถรอง ผอ.กรป.สปก.ศปร.0969461494
ส.ท.หญิง อังสนา ส่านสมเสมียน ผปส.กรป.สปก.ศปร.0815295219
พ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์ผอ.กสป.สบป.สบ.ทหาร0865909702
ร.อ. เกียรติพงษ์ สอนโยธา ร.น.ประจำแผนกวิเคราะห์ กสท.สปส.กร.ทหาร0863813876
พ.จ.อ. ชาธิต โชติวิปัสสกเสมียนแผนกสารสนเทศ กสท.สปส.กร.ทหาร0614131818
พ.อ.พีรพัฒน์ ราชพิบูลย์ผช.ผอ.กมส.สปก.ยก.ทหาร0990486999
น.ท.กิตติพิชญ์ ศิริพิศหน.ผสบ.กกล.ศปร.0988251198
พ.อ.ชัชวัฎ อารีย์รัตนะนครผอ.กสก.สสก.ทหาร0633519246
ร.ต.สืบพงศ์ เขมะจารีนยน.ศปร.0815598674
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ กลิ่นขจรประจำ นทพ. ชรก.ศปร.0881947339
ส.ต.ชัชวาล ชื่นมณีพลขับ ผษบ.กกล.ศปร.0908040881
จ.ส.อ. กติดิ์เดช ศิริพงษ์เจ้าหน้าที่บันทึกเสียงแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร0863312878
ร.อ. ยศพร วานิชรรก.นายทหารการเงิน สนพ.ยบ.ทหาร0816869293
ร.อ.หญิง อุดมร้ตน์ วิชาธร ร.น.ประจำ ผธก.สปก.ศปร.0922623362
พ.อ.อ.จตุพร สุขวิเศษเสมียน ผผง.กผค.ศปร.0819070953
พ.อ.วิรัตน์ สุขพูลผลนปก.ประจำ บก.ทท.0824554884
พ.อ.หญิง ภภัสสร สอนซื่อประจำ กร.ทหาร0896782500
ส.อ.หญิง พรนิภา ชาตินักรบเสมียน ผธก.สปก.ศปร.0814362696
ศุภชัย คันธาโยครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.0850408736
จ.ส.อ.ศุภชัย คันธาโยครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.0850408736
จ.ส.อ. ชนะศึก ประเคนแก้วเสมียน ผธก.กรป.สปก.ศปร.0959487746
น.อ.หญิง ปานณาถ คณานุกูลรอง ผอ.กกล.ศปร.0819141641
จ.ต.หญิง ศิริพร คำจันทรืเสมียน ผคก.กผค.ศปร.0996210216
ร.ต.หญิง ณิชาพัฒน์ แสงเงิน ร.น.ผช.นายทหารการเงิน ศปร. 0940014864
น.ส.นภสร แย้มสุวรรณเจ้าหน้าที่การเงิน0926694296
จ.ส.อ.หญิง พัทธนันท์ ลาภะมูลเสมียน ผปส.กรป.สกป.ศปร.0923245665
ส.อ.ณฐภัทร อัครานนท์เสมียน กคบ.ศทส.สส.ทหาร0869992257
พ.อ.หญิง พัชรา เชื้อเย็นนปก.ประจำ บก.ทท.ชรก.ศปร.0814446553
จ.ส.อ.หญิง ธนาทิพย์ แก้วสุจริตเสมียน ผธก.สปก.ศปร.๐๖๑๖๓๕๔๒๖๒
ส.อ.หญิง ยศกมล ธารานิตย์เสมียน ผงป.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร.0955141016
ร.ต.หญิง วรรณา เขมะบุลกุลประจำ ผผง.กผค.ศปร.0897991741
พ.ต.อัครัช อุณหเลขกะนายทหารปฏิบัติการ ผกม.กมส.สปก.ศปร.0819476169
จ.ท.หญิง สุพรรณวดี โนรินทร์ผช.ครูฝึก ผปก.1 กปก.สปก.ศปร.0899547007
สุธาสินี อ่อนจันทร์สิบโทหญิง0894120848
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.0944975901
สิบโทหญิง สุธาสินี อ่อนจันทร์เสมียน ผปม.กผค.ศปร.0894120848
พล.ต. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ผอ.สสก.ทหาร0922460446
พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งหน.ผสส.กมส.สปก.ศปร.0632494654
พล.อส. สมจิตย์ โค้งช่วยพลรักษาการณ์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
พล.อส. ไกรภพ ศรีทองพลรักษาการณ์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
ส.ท.สิทธิพงศ์ ศิริเจริญวิไลพลขับ แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร0809393993
น.ต.กฤษณะ จันทะโกนายทหารธุรการและกำลังพล แผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร0906801301
ชาคริต โพธิ์พันธุ์พ.ต.0844513434
สร้อยลัดดา อินทโชติร.อ.0958943434
ณัฏฐกานต์ ศรีสิงหสงครามร.อ.0885042786
ศันสนีย์ พจน์พานิชพนักงานธุรการ0863397445
ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ร.น.ร.อ.0894875027
รุ่งอรุณ ผิวรักษาประจำ ผผง.กผค.ศปร.0871151147
เรืออากาศเอก นิรุต ใจบุญอศจ.สปท. ช่วยปฏิบัติราชการ สบ.ทหาร0890711991
พ.อ. สมยศ ฉันทวรลักษณ์รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร0845999672
จ.ส.อ.รงค์รัตน์ รวดเรียวจนท.ควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร0802262915
เรือเอก เมธีวัฒน์ มาลายอศจ.สบ.ทหาร0635351595
พล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.025756176
จ.ท.หญิง เจนจิรา เภาประดิษฐ์เสมียน กผว.ศทส.สส.ทหาร 0940591419
อัษฎกร​ อินสระหน.วิทยุถ่ายทอด0841462436
พรรณวิภา ชัยเกษมเสมียนแผนกธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร0931929228
จ.ส.อ.หญิง วันทนีย์ จิตประกอบเสมียนคดีแพ่ง กคด.สธน.ทหาร0962949535
ร.ต.หญิง สลิลเกตน์ เกียรติสงครามประจำ กตท.สตป.สจร.ทหาร0651595555
ส.ท.หญิง ธิดารัตน์ เพ็ชรไชยเสมียน ธุรการกำลังพล กธก.ศซบ.ทหาร0831661966
พ.อ.หญิง วาสนา วิไลรอง ผอ.กกล.สจร.ทหาร0817429011
น.ส. พิไลวรรณ โพธิ์สวัสดิ์พนักงานธุรการ0909709082
น.อ. ณรงค์ชัย นิมิตบุญอนันต์ผอ.กปก.ศซบ.ทหาร0813390563
ร.ต. พชรพล บุนนาค ร.น.ประจำ แผนกสืบสวนสอบสวน กสส.สตป.สจร.ทหาร0941425565
นางสาววรวรรณ อักษรสุวรรณเสมียนการเงิน 0614967022
น.ต.วงศ์บวร นุชท่าโพประจำแผนกรักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0863515691
นางสาว สุพัตรา สมสายจนท.ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาตรฐาน กปก.ศซบ.ทหาร0992828342
พันตรี ราตรีสงัด มีปัญญาประจำแผนกพิธีการและประชาสัมพันธ์ กสก.สสก.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร0922345665
ร.ท. พงศ์พัฒน์ เพ็ชรไชย
พันโท สนิท หินไชยศรีอศจ.รร.ตท.สปท./ช่วยปฏิบัติราชการ กอศจ.สบ.ทหาร0970797463
สุทธิอาจ อิงโพธิ์ชัยประจำแผนกเฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ฯ ชรก.กยข.ศซบ.ทหาร0826956546
มลฤทัย ลาภไกวัลพนักงานคอมพิวเตอร์0953167505
ร.ท.มงคล สิงหเสนีประจำ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร0879725102
ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรีพนักงานราชการ0966286542
น.อ.ศิริเนตร รักษ์วงศ์ ร.น.ผช.ผอ.กรภ.ศซบ.ทหาร0899263425
นางสาว นิชกานต์ ภาณุรักษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรภ.ศซบ.ทหาร0989182282
พ.อ.อ. สิทธิภาค มากหลายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ กรภ.ศซบ.ทหาร0869260046
พ.จ.อ. วสันต์ชัย ทิพย์จันทร์เสมียน แผนกแผนและประเมินผล กยข.ศซบ.ทหาร0906506901
ทิพย์เนตร เนตรน้อยเสมียนการเงิน0835426402
ส.ต.หญิง นภาวรรณ สาตรแสงเสมียน กปก.ศซบ.ทหาร0901066897
พ.อ. ชาตรี บัวรักษารอง ผอ.ศซบ.ทหาร0801045038
พ.จ.อ.หญิง ศิริวรรณ จันทร์พันธ์เสมียนแผนกการเงิน ศซบ.ทหาร0851945555
พ.ท. ธเนษฐ คุณธีระบวรหน.ยก.ขว.กยข.ศซบ.ทหาร0994516164
ส.ท.หญิง เพ็ญนภา ปัญยางเสมียนแผนกธุรการและส่งกำลัง กกล.สจร.ทหาร0618861082
จ.ท.หญิง ณัฐพัชร์ เมืองประแก้วเสมียนแผนกแผนเเละโครงการ กผค.สจร.ทหาร0626412845
ส.อ.อาสา ครองใจเสมียน แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กธก.ศซบ.ทหาร0888424291
จ.ส.อ. อนุชา ผดุงโชคจนท. ปฏิบัติการ แผนกประเมินมาต0994544253
พ.อ.อ. จเร พิชัยกาญจน์เสมียนการเงินแผนกบัญชีเงินในงบประมาณ กบช.กง.ทหาร0643077685
ธีระวัฒน์พนักงานบริการ0967533281
นาย พิสิษฐ์ ภูผิว0642082885
รณกรขำเพชร0885609121
รณกร ขำเพชรพนักงานบริการ0885609121
นาย พิสิษฐ์ ภูผิวจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ 0642082885
พ.ท.หญิง สิริกร ฉัตรภูติหน.พัฒนาหลักนิยม กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร0891317297
พ.ต.อาเขตต์ ขันธชัยนายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย0932689783
เรืออากาศโท พิทยาธร ทาน้อยหน.สน.ปทท.3 กทค.ศทท.สส.ทหาร0818995541
ร.ต.กฤศภณ ปรารมภ์หน.ชุดโจมตี กปษ.ศตก.0639749645
ร.ต. วิรัตน์ สายะวารานนท์นชง.กง.ทหาร0895251498
พ.อ.อ. เริงชัย ตามพหัตจนท.วิศวกรรมระบบ กผว.ศทส.สส.ทหาร0636635654
พ.จ.อ.หญิง ยุพาพร กล่อมเมฆเสมียนการเงิน แผนกเงินงบกลาง0963639193
ปุณยนุช ประเคนแก้วเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0616290211
พ.อ. วรวุธ น้อยนาคประจำ สน.ผบ.ทสส.0825255179
น.ส.ปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ กงด.กง.ทหาร0623694273
พ.ต. วิษณุ แผนเสือประจำ ผบบ.กจส.สสก.ทหาร 0639292922
นางสาวปริญญา สายปิงพนักงานธุรการ0623694273
อภิวัฒน ช่อกุหลาบพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0871235940
วรินทร ศรีสรรงามเจ้าหน้าที่กีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ ผกก.กจส.สสก.ทหาร0821331668
ส.อ.หญิง กาญจนา กล่อมน้อยเสมียนกองการประชุม สลก.บก.ทท.0892071098
พ.จ.อ.หญิง สมปอง มณฑาทิพย์เสมียน ผรก.กจส.สสก.ทหาร0899882076
ส.อ. เสกสรรค์ คชวารีเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง ผบบ.กจส.สสก.ทหาร0970522714
น.ต.หญิง รัติกาล รังสิมาอรุณ ร.น.นายทหารกำลังพล แผนกปกครองกำลังพล กกพ.สส.ทหาร0865107318
ณภาดา มะโนแจ่มนายทหารควบคุมและบันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กกล.สจร.ทหาร0840224545
จ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์ประจำ กร.ทหาร0936610404
ส.อ. ไพบูลย์ ถิระศักดิ์สกุลพลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง กร.ทหาร0988250234
จ.ส.ท.หญิง อำไพ เทียนเงินจนท.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร0926144479
จ.ส.อ.มีนา พุทฒิเนตร์พลขับรถ0879997905
นายทวีชัย เสริมสว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0850843825
จ.ส.อ.หญิงวรารัตน์ มหาศรานนท์เสมียนแผนกธุรการและกำลังพล กกล.สปช.ทหาร0839779763
จ.ส.อ.หญิงจุฬาลักษณ์ อาพัฒรัตนวรรณเสมียน ผฌส.กสก.สสก.ทหาร0860845467
จ.ส.อ. วรวุฒิ เที่ยงภักดิ์เสมียนการเงิน แผนกเก็บหลักฐาน กบช.กง.ทหาร 0922265444
น.ท.หญิง ธิดารัตน์ เงาศรี ร.น.ประจำ กกล.สปช.ทหาร0859218739
พล.อ.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ผทค.พิเศษ บก.ทท0813074795
พล.ท.ไพโรจน์ สรรพกิจผทค.พิเศษ บก.ทท0816820783
พล.ท.นพพร สุทเธนทร์ผทค.พิเศษ บก.ทท0818263564
พล.ท.จาตุรนต์ จารุเสน ปษ.ทบ0898823399
พล.อ.สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ปษ.พิเศษ บก.ทท.0818163821
พล.ท.จิรายุ สุตะพาหะผทค.บก.ทท.0814583801
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชูหน.ฝสธ.ผบ.ทสส.0866522888
จ.ส​.อ.​เปี่ยมศักดิ์​ ธนะเกียรติบวรเจ้าหน้าบริหารเครือข่าย​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร0964045993
ร.ท. สมพงษ์ มณีขวัญประจำ สส.ทหาร0815521765
วิเชียร พิณพาทย์หน.สื่อสารข้อมูล กปท.ศทส.สส.ทหาร0929474254
น.อ. พิศาล เสียงใสผช.ผอ.กปท.ศทส.สส.ทหาร0898143422
จ.ส.อ. สมลักณ์ ชวดนุชหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร0868872416
พ.อ.อ. ภาณุมาศ บุญมณีจนท.ปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0870703243
ร.ต.วันจักรี จาดเปรม ร.น.ผช.นายทหารสื่อสารข้อมูล กปท. ศทส.ฯ025756634
จ.ส.อ. ฤทธิชัย กลิ่นชื่นจนท.ปฏิบัติการ แผนกบริการสารสนเทศ กปท.ศทส.สส.ทหาร0985845529
จ.ส.อ. ดนัย พานิชเสมียน แผนกธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0839151894
จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ ศรีจำปาจนท.หน.ปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กปท.ศทส.สส.ทหาร0849545795
น.อ.ธรรมนาถ จีรวรางกูรผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.สส.ทหาร0841089625
พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนูผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร0918894768
ร.ท. สมจินต์ บุตระผช.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร0905655577
จ.ต. รณกร ศรีสุขเสมียน กปท.ศทส.สส.ทหาร0918896527
นางสาวปีญาภัตน์ สุธิรัมย์พนักงานธุรการทางการแพทย์0647494276
น.ต. สุเทพ ไทรสาขา ร.น.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร0897637655
นาย สิรภพ สำแดงเดช พนักงานคอมพิวเตอร์ กง.ทหาร0982868036
นิตรา แก้วเขียวพนักงานธุรการทางการแพทย์0816889026
ร.ต. ปาลพร เสริมทองผช.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ กปท.ศทส.สส.ทหาร0865112826
น.ต.สุเทพ ไทรสาขา ร.น.นายทหารบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 0897637655
จ.ส.อ. ธีรพร ทองภู่พลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0819665571
ส.ท.กิตติภณ บัวพ่วงพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0805852248
พ.จ.อ. สุรพล ดิษฐ์เพชรเจ้าหน้าที่บริการและบันเทิง กจส.สสก.ทหาร0915768355
นายมนตรี ปานแดงพนักงานธุรการ สบ.ทหาร0642976393
นายประพัฒน์ ตอชัยภูมิพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0849300921
ส.ท.รุ่งตะวัน บำรุงกิจพลขับรถ ผบร.กสน.สสก.ทหาร0867102585
พ.อ.อ. ประเสริฐ สุขขันธีประจำ บก.ทท.0898961969
นาย บงกช สงสารลูกมือช่าง สสก.ทหาร0632208858
ส.อ.วรวุฒิ ไวกสิกรณ์เสมียน ผบร.กสน.สสก.ทหาร0825899925
น.ส.วาสนา สถานสุขพนักงานธุรการทางการแพทย์0615891202
พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษมรอง ผบ.ทสส.(๔)025756144
น.ส. อังคณา รอดพูนเจ้าหน้าคลังเครื่องมือดนตรี ผดต.ดย.สสก.ทหาร0861302737
พล.อ.ท.กีรติ วรทรัชต์หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส.(๔)025756144
น.อ.ศิริชัย เรียนดารานปก.ประจำ สส.ทหาร0988248091
จ.ส.อ.หญิง อรุณี กังวาลศัพย์ประจำ กร.ทหาร0841141037
พานุลักษณ์ อินทไชย0883365945
พ.ท. ธีรวัฒน์ เขม้นเขตวิทย์หน.งบประมาณ กคง.กร.ทหาร0992175575
พ.อ.หญิง จิรัฏฐ์ สีตะจันทร์นปก.ประจำ บก.ทท.0816193328
น.ต. กมนบูร พุ่มแย้ม ร.น.ประจำแผนกโครงการพิเศษ กทพ.0659040455
ณัฐฑิตาพร แสงชำนิ025721503
ร.ต.หญิง ศศิร์ธัญ ฤกษ์งามประจำแผนกบรรเทาสาธารณภัย กบภ.สกร.กร.ทหาร0832243417
พลตรี ลภาวี สารโกศลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย0819063410
ร.ท.หญิง ลภาวี สารโกศลนายทหารช่างเขียนแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0882536304
สิบตรี วัชรินทร์ อาขวานนท์เสมียนแผนกมวลชนกกร.กร.ทหาร0897940238
สิบโท ปิยบุตร คล้ายยาเสมียนแผนกศึกษาอบรม กนผ.กร.ทหาร0826704950
พันโทหญิง วนิดา ยศธนายนหน.ธุรการ สปส.กร.ทหาร0816682076
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชากองทัพไทย0819063410
ร.อ.นฤปนาถ วัชรบุญโชติประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0819323368
พล.อ. ชูชาติ บัวขาวรอง เสธ.ทหาร (2)0924459996
พ.อ. ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์นปก.ประจำ บก.ทท.0819650674
น.ต.หญิง พิมพ์ใจ สิงห์ศักดา ร.น.ประจำ สน.รอง เสธ.ทหาร 0836664935
ร.ท.อัมมอน ไชยสาลีนายทหารฝ่ายธุรการ ยก.ทบ.0924459996
ร.ต. ปวรุฒ จินโตประจำแผนก จัดการฝึก กกฝ.สวฝ.ยก.ทหาร ชรก.สน.รอง เสธ.ทหาร (2)0830139291
น.ส.ศุจินันท์ พูลสวัสดิ์พนักงานราชการ0944625453
จ.ส.อ. คณาธิป โชติรัตน์ประจำ สน.รอง เสธ.ทหาร 0818501218
ส.อ. ชัยณรงค์ คงคณะพลขับ แผนกบริการขนส่ง กขส.ยบ.ทหาร ชรก.รอง เสธ.ทหาร (2)0837193957
ส.อ.หญิง ดวงชีวัน กลิ่นหวานประจำ สน.รอง เสธ.ทหาร 0909794569
ยุทธพงษ์ สุวรรณศรีประจำ กร.ทหาร0831360090
พ.ท. ธนา ฉวรรณกุลหน.ประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0956542542
ร.ท.หญิง พิมภินันท์ หอยแก้วประจำแผนก รายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร0869109061
จ.ส.อ. อภิภัทร คล้ายวิจิตร์เสมียนการเงิน แผนกวิชาการและระเบียบการเงิน กวก.กง.ทหาร0824453626
น.ท.วรุตม์ ทิพย์มณเฑียรหน.ความมั่นคงชายแดน กมส.สปก.ยก.ทหาร0816901963
ส.ท.หญิง ขนิษฐา เหมเปาเสมียนธุรการ กธก.ศทส.สส.ทหาร0894931522
ร.ท.หญิง จิรา ชูประวัติ ร.น.ประจำแผนกบัญชี0865248428
ร.ต.หญิง ฐิติมา กว่างสันเทียะประจำ กกง.สส.ทหาร0868809259
ตรงชนกสวยสุวรรณ0852288868
พ.อ.จักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญรอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร0889164665
ร.ต. กิติณัฏฐ์ คารีขันธ์ผช.นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการระบบควบคุมบังคับบัญชา กคบ.ศทส.สส.ทหาร0863996862
พ.ต.รณเดชา แทบประสิทธิ์ประจำแผนกฝึก กนผ.กร.ทหาร0956594647
ร.ต.หญิง มัลลิกา สุวรรณกูฏประขำแผนกประชาสัมพันธ์0909621647
ร.ต.หญิง มัลลิกา สุวรรณกูฏประจำแผนกประชาสัมพันธ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0909621647
พ.ท.หญิง วิจิตรา กิติลดากุลหน.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคบ.กง.ทหาร0900569356
พ.อ.หญิงรัชนีพร ผดุงผลรองผอ.ศทส.สส.ทหาร0953652422
ทรงพล ไทยเทศพลขับรถ สธน.ทหาร0852633927
ร.ต. สิรวิชญ์ สุขสวัสดิ์ประจำ กนผ.กร.ทหาร0972750272
ร.ต.หญิง พรพิชชา ชลทรัพย์ประจำ แผนกการเมืองและการปกครอง กกร.สกร.กร.ทหาร0846941196
พ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์รอง ผอ.สปส.กร.ทหาร0817779849
ร.ต.หญิง กุลธรี กรุงวงศ์นายทหารประจำ ศรภ.0833232744
จ.ส.อ.ศรณรงค์ เพ่งผลเสมียน แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.กร.ทหาร0817808469
ส.อ.เตวิช จันทรนุชเสมียนแผนกสื่อสิ่งพิมพ์ กปส.สปส.กร.ทหาร0971156484
จ.ส.อ.อวิรุทธ์ จันทนิภามาศฃ่างภาพ แผนกการภาพ กผส.สปส.กร.ทหาร0639024289


กลับ